Sessie 1 - Slim testament en slim huwelijkscontract anno 2019

Spreker

Meester Ann Maelfait
advocaat-vennoot Rivus Advocaten

 

Maandag 01.07.2019 - Gent

Programma

Tijdens deze sessie wordt dieper ingegaan hoe een testament en huwelijkscontract anno 2019 best worden opgesteld. Op welke manier worden betwistingen en problemen vermeden en hoe kan tegelijk de fiscale druk worden verlaagd?

Uiteraard wordt er tijdens deze editie speciaal aandacht besteed aan het nieuwe huwelijksvermogensrecht en het nieuwe erfrecht.

Komen daarbij aan bod:

 • Het testament als instrument voor controle na de dood

        Met aandacht voor topics zoals: rechtskeuze; aanduiding van een
        algemene legataris / devolutie; de fideïcommis de residuo;
        uitsluiting ouderlijk vruchtgenot; ...

 • Het fiscaal interessant testament: een aantal fiscaal interessante technieken toegelicht:
  • herroeping “fiscaal dure” testamenten en andere uiterste wilsbeschikkingen;
  • spreiding over zo groot mogelijk aantal erfgenamen,
  • spreiding over zo groot mogelijk aantal erfgenamen en het overslaan van generatie;
  • voorrang geven aan erfgenamen; ...
 • Het huwelijkscontract na de hervormingen:
  • het gemeenschapsstelsel: toebedeling van het gemeenschappelijk vermogen aan de langstlevende echtgenoot; inbreng in het gemeenschappelijk vermogen; specifieke planningstechnieken...
  • het stelsel van scheiding van goederen: toegevoegd intern gemeenschappelijk vermogen (TIGV); finaal verrekenbeding; …
  • Valkeniersclausule
  • tontine en aanwasbeding

Sessie 2 - 1. Zorgvolmacht. 2. Nieuwe civiele en fiscale knelpunten na de hervormingen van het erf- en huwelijksvermogensrecht

Spreker

Meester Nathalie Labeeuw
Advocaat-vennoot Cazimir

Maandag 01.07.2019 – Gent

Programma

Programma in voorbereiding

Sessie 3 - Aandelen en aandeelhoudersrechten

Spreker

Prof. dr. Philippe Ernst
Advocaat-vennoot Ernst Advocaten
Docent UAntwerpen


Dinsdag 02.07.2019 – Groot-Bijgaarden

Programma

Programma in voorbereiding

Sessie 4 - Overgangsrecht, kapitaal en schuldeisersbescherming in het nieuwe WVV

Spreker

Prof. dr. Diederik Bruloot
Docent, Instituut Financieel Recht UGent


Dinsdag 02.07.2019 – Groot-Bijgaarden

Programma

Tijdens het eerste deel van deze sessie wordt ingegaan op alle details van de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen en het daaraan gekoppelde overgangsrecht. Komen daarbij onder meer aan bod:

 • tijdspad voor de inwerkingtreding
 • lot van de verdwijnende vennootschapsvormen (incl. oneigenlijke CVBA’s)
 • toepasselijke bepalingen in afwachting statutenwijziging
 • lot van het vennootschapskapitaal in de bestaande BV’s
 • impact op bestaande overeenkomsten

Tijdens een tweede deel van deze sessie wordt een overzicht geboden van de wijzigingen inzake kapitaal en schuldeisersbescherming in NV en BV. Komen daarbij onder meer aan bod:

 • beperkte wijzigingen NV (inkoop eigen aandelen en financial assistance)
 • nieuwe vereisten inzake vermogensvorming in de BV
 • nieuwe regelen inzake uitkeringen in de BV
 • alarmbelprocedure

Sessie 5 - Actualia ontslagrecht

Sprekers

Meester Bart Vanschoebeke
Advocaat-vennoot Claeys & Engels

Meester Hanne Cattoir
Advocaat Claeys & Engels

Woensdag 03.07.2019 – Leuven

Programma

Ook het afgelopen jaar werden tientallen
belangrijke vonnissen en arresten geveld, die een nieuwe blik werpen op het ontslagrecht.

Deze sessie behandelt de voornaamste ontwikkelingen in het ontslagrecht vanuit en voor de praktijk.
De sprekers op dit seminarie hebben, naar jaarlijkse gewoonte, de wetgeving en de
rechtspraak van het afgelopen jaar grondig bestudeerd en hieruit een aantal belangrijke
topics geselecteerd.

Wordt behandeld:

 1. Horen en motiveren bij ontslag in publieke sector volgens het Hof van Cassatie, het Grondwettelijk Hof en de feitenrechters;
 2. Hoofddoeken en ontslag: Cassatie nuanceert.
 3. Recente wetgeving: de activeringsbijdrage; CAO 90 en collectief ontslag;
 4. Discriminatie op grond van geslacht, handicap en gezondheidstoestand bij aanwerving en/of ontslag. Wat met de Mystery shopping?
 5. opzegclausules en de Eenheidswet
 6. Enkele topics inzake ontslag beschermde werknemers
 7. kortere opzegtermijnen, bouwsector, beperkte inhouding inzake outplacement
 8. 20 jaar na de Wet - Renault: een terugblik

 

Sessie 6 - Actuele topics inzake internationale tewerkstelling

Sprekers

Meester Elina Peetermans
Advocaat Allen & Overy

Meester Bart Franceus
Advocaat Allen & Overy

Woensdag 03.07.2019 – Leuven


Programma

Meer en meer bedrijven krijgen te maken met de tewerkstelling van werknemers over de grenzen heen.

Het domein van de internationale tewerkstelling is echter complex waarbij rekening moet worden gehouden met verschillende invalshoeken: internationale verdragen, Europese initiatieven, nationale veranderingen en een constante ontwikkeling van de posities van administratieve instanties en rechtspraak.

Het is dan ook nodig om op regelmatige wijze op de hoogte te blijven van de laatste nieuwe ontwikkelingen in dit domein.

Tijdens dit seminarie trachten we deze ontwikkelingen overzichtelijk in kaart te brengen. In het bijzonder zullen onder andere de volgende topics aan bod komen waarbij uiteraard rekening wordt gehouden met de meest recente wetgevende initiatieven en ontwikkelingen in de rechtspraak:

 • Brexit
 • arbeidsmigratie
 • handhaving bij detachering
 • toepasselijk recht
 • taalwetgeving in een internationale context
 • etc.

Sessie 7 - Overzicht van recente rechtspraak insolventierecht en zekerhedenrecht

Spreker

Dr. Roel Fransis
Advocaat-vennoot Liederkerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick

Donderdag 04.07.2019 – Laakdal

Programma

Worden besproken: recente arresten m.b.t.

Gerechtelijke reorganisatie:

 • Bevrijding na WCO 3
 • Zaak Plessers - HvJ 16 mei 2019

Faillissement:

 • Kwijting na afsluiting faillissement
 • Termijn derdenverzet tegen beslissing terugbrenging datum staking van betaling

Collectieve Schuldenregeling:

 • Boedelschuldeisers
 • Kwijtschelding sociale zekerheidsschulden
 • Erelonen schuldbemiddelaars
 • Verdeling saldo bemiddelingsrekening na herroeping

Beslag:

 • Verdeling saldo bemiddelingsrekening na herroeping
 • Beoordeling actualiteit van de titel door de beslagrechter
 • Notariële akte als uitvoerbare titel
 • Rechtsmisbruik bij beslag

(Derde) Vermogen als verhaalsobject:

 • Actio Pauliana
 • Bedriegelijk onvermogen
 • ...

Sessie 8 - Voorlopige maatregelen en de overname van ondernemingen in moeilijkheden (overdracht onder gerechtelijk gezag, overname uit een faling)

Spreker

Meester Virginie Frémat
Advocaat-vennoot CMS Law

Donderdag 04.07.2019 – Laakdal

Programma

Deze sessie behandelt de krachtlijnen van het nieuwe Boek XX WER met betrekking tot insolventiepreventie en gerechtelijke reorganisatie. In deze praktische opleiding wordt er zowel stil gestaan bij de positie van de onderneming in moeilijkheden alsook haar schuldeisers. Met een focus op de voornaamste struikelblokken bij gerechtelijke reorganisaties voorkom je om in de toekomst geconfronteerd te worden met onaangename verrassingen.

DEEL 1: Algemeen

 • Inleiding (krachtlijnen hervorming van het insolventierecht, structuur van het nieuwe boek XX WER, nieuwe begrip ondernemingen)
 • Opsporing van ondernemingen in moeilijkheden (gegevensverzameling en kamer van ondernemingen in moeilijkheden)
 • Voorlopige maatregelen (gerechtsmandataris en voorlopig bewindvoerder)
 • Ondernemingsbemiddelaar en buitengerechtelijk minnelijk akkoord

DEEL 2: Gerechtelijke reorganisaties

 •  Algemeen
  • Verzoek tot opening van gerechtelijke reorganisatie
  • Gevolgen van de opening van een gerechtelijke reorganisatie
  • Verlenging, wijziging van het doel of beëindiging van gerechtelijke reorganisatie
 • Gerechtelijk minnelijk akkoord
 • Gerechtelijke reorganisatie door een collectief akkoord
  • Opening van de procedure
  • Opstellen van het plan
  • Stemming en homologatie
  • Uitvoering van het plan
 • Gerechtelijke reorganisatie door een overdracht onder gerechtelijk gezag

DEEL 3: Overdrachten van ondernemingen na opening faillissement