Wanneer een onderneming een samenwerkingsovereenkomst sluit met een zelfstandige, komt men in een volledig ander speelveld terecht dan wanneer men een werknemer aanwerft. Naast het vertrouwde arbeids-en socialezekerheidsrecht moet men vooral terugvallen op de algemene verbintenisrechtelijke principes. Tijdens deze studienamiddag gaan de sprekers in op een aantal problemen en gevaren verbonden aan deze samenwerkingsvormen. Daarnaast nemen ze ook het vennootschapsmandaat en de managementvennootschap onder de loep, waarbij uiteraard ook wordt stilgestaan bij de mogelijke impact die de wijziging van het vennootschapsrecht tot gevolg zal hebben.

Sprekers

dieter_dejonghe

meester Dieter Dejonghe

Advocaat-vennoot, Claeys & Engels (Kortrijk)

Dieter legt zich toe op individueel en collectief arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en sociaal strafrecht. Hij heeft zich onder meer gespecialiseerd in een aantal deelgebieden, zoals herstructurering (collectief ontslag, sluiting, overdracht van onderneming), arbeidsduur, managementovereenkomsten, privacy, discriminatie en tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten.

Omtrent deze en andere materies werkt hij geregeld mee aan seminaries en publicaties. Dieter is tevens redactielid van het tijdschrift Sociaalrechtelijke Kronieken. Hij wordt door Who’s Who Legal omschreven als één van de "world’s leading management labour & employment lawyers".

Dieter behaalde zijn diploma van licentiaat in de rechten aan de Universiteit van Gent (UGent) en een speciale licentie sociaal recht aan de Universiteit van Brussel (ULB).

bram_van_dael

meester Bram Van Dael

advocaat, Claeys & Engels (Gent)

Bram begeleidt onze cliënten bij hun transacties tussen bedrijven en/of hun stakeholders, zoals de koop-verkoop van aandelen, fusies en splitsingen, overdrachten of inbrengen van een bedrijfstak en management buy-outs. Hij heeft dan ook een bijzondere ervaring en interesse in het vennootschapsrecht en het verbintenissenrecht. Daarnaast richt Bram zich vooral op de zelfstandige medewerkers van bedrijven. Naast het verbintenissenrecht is hij dan ook thuis is in de bijzondere (handels)contracten, zoals handelsagenturen en concessies, maar ook in de remuneratieproblematiek van vennootschapsmandatarissen en andere zelfstandige medewerkers.

Programma

12:30 - 13:30
Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien
13:30 - 17:00

Zelfstandige samenwerkingsvormen

17:00 - 17:30
Mogelijkheid tot vraagstelling

Gerelateerde boeken

sociaal_zakboekje-2017

Sociaal zakboekje 2017

Wolters Kluwer

Het Sociaal Zakboekje biedt u een heldere kijk op de volledige Belgische sociale wetgeving.

Essentiële informatie, in korte, kernachtige termen. Voor de volledigheid werden de referenties naar de wetgeving mee opgenomen. Op die manier kunt u er zelf makkelijk de letter van de wet op nalezen.

Wat mag u verwachten ?

  • een kwaliteitsvolle verheldering van de volledige sociale wetgeving (arbeidsrecht, sociale zekerheidsrecht voor loontrekkers en zelfstandigen, zorgverzekering, sociale bijstand, sociaal strafrecht, handhavingsrecht, inschakeling en detachering van buitenlandse werknemers …)
  • betrouwbare informatie dankzij Willy van Eeckhoutte, buitengewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent en advocaat bij het Hof van Cassatie
  • directe en doorzichtige verklaring van het recht, verrijkt met verwijzingen naar de wetteksten

De inhoud van deze pocket wordt 2 keer per jaar geactualiseerd. Recente bedragen en nieuwe reglementeringen met de gevolgen voor uw praktijk worden daardoor snel opgenomen. Deze nieuwe editie van het Sociaal Zakboekje bevat het meest recente cijfermateriaal, alsook de aanpassingen rond "Beschikbaarheid voor arbeidsmarkt voor SWT-begunstigden".

sociaal_wetboekje-sociale_zekerheid_2017

Sociaal wetboekje - Sociale zekerheid 2017

Wolters Kluwer

Checkt u graag even snel de letter van de wet? Of wilt u controleren of u bij een belangrijke beslissing geen enkel detail over het hoofd hebt gezien? Dan biedt dit wetboekje u een ideale oplossing. Het bundelt de belangrijkste wetten en besluiten uit het socialezekerheidsrecht.

De sociale zekerheid van werknemers bevat de volgende rubrieken: algemene beginselen, arbeidsongevallen, beroepsziekten, gezinsbijslag, pensioenen, werkloosheid en ziekteverzekering. De sociale zekerheid van zelfstandigen is gegroepeerd rond de rubrieken sociaal statuut en pensioenen. Het derde deel is gewijd aan de bepalingen uit het Sociaal Strafwetboek die betrekking hebben op deze materie.

Het boek is overzichtelijk ingedeeld per deelgebied en bevat een gedetailleerde inhoudstafel en een chronologisch register. Zo vindt u onmiddellijk wat u zoekt.

De editie 2017 bevat de bijwerking en de coördinatie van alle reeds opgenomen teksten, en is bijgewerkt tot 1 januari 2017. Wij hopen dat u met dit wetboekje een praktisch werkinstrument in handen heeft waarmee u efficiënt aan de slag kan.

 

beeindiging-vennootschapsmandaat

Beëindiging van het vennootschapsmandaat

Larcier

Vennootschappen treden op via hun vennootschapsorganen. De leden hiervan worden belast met een specifiek mandaat. Bij de beëindiging van het mandaat moeten bepaalde regels in acht worden genomen.

Dit werk is volledig gewijd aan de beëindiging van vennootschapsmandaten. Eerst worden de verschillende vennootschapsmandaten kort in herinnering gebracht. De regels bij beëindiging verschillen van mandaat tot mandaat, ook al wordt voor de algemene principes wel teruggegrepen naar de  burgerrechtelijke bepalingen van de lastgeving. Dit werk bespreekt per mandaat en vennootschapsvorm welke formaliteiten moeten worden nageleefd.

Vervolgens wordt gekeken naar de risico’s, indien de beëindiging van een mandaat niet correct wordt doorgevoerd of doorgevoerd onder begeleidende omstandigheden die rechtsmisbruik zouden uitmaken.

De beëindiging van het mandaat brengt bepaalde gevolgen met zich mee: Dient de vennootschapsmandataris zijn mandaat tijdelijk verder te zetten totdat in zijn/haar vervanging is voorzien? Is hij/zij gebonden aan een confidentialiteitsverplichting en mag concurrentie worden gevoerd?

Voor de bestuurder van een naamloze vennootschap geldt het principe van de ad nutum herroepbaarheid.

Maar wat met de andere vennootschapsmandatarissen: kunnen zij een zekere ontslagbescherming bekomen? De ontslagbescherming kan mogelijks een belangenconflict in hoofde van de vennootschapsmandataris doen ontstaan. Het werk bekijkt hoe hiermee dient te worden omgegaan.

Tenslotte wordt de situatie onderzocht waarbij het zelfstandige statuut van de vennootschapsmandataris wordt aangevochten na beëindiging van het vennootschapsmandaat.

de_inning_en_invordering_van_sociale_zekerheidsbijdragen_door_de_rsz

De inning en invordering van sociale zekerheidsbijdragen door de RSZ

Larcier

Eerste complete naslagwerk over de invordering van RSZ-bijdragen: rechten en plichten van de RSZ, werkgever, werknemer en derden

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) heeft als wettelijke opdracht tot inning van de sociale zekerheidsbijdragen over te gaan. De correcte inning belangt niet enkel de RSZ aan maar ook de werkgever, de werknemer en zelfs derden. Het boek behandelt de inning vanuit deze verschillende invalshoeken doch niet zonder de onderlinge samenhang uit het oog te verliezen.

De rode draad in het boek is het gelijknamige hoofdstuk IV van de RSZ-Wet. 

De verschillende aspecten die met de inning en invordering van sociale zekerheidsbijdragen gepaard gaan, krijgen met dit werk de aandacht die het verdient.  Voor het eerst wordt de belangrijkste rechtsleer en rechtspraak in verband met dit onderwerp gesynthetiseerd en in een afzonderlijke bijdrage gebundeld.  

de_managementvennootschap-uw_85_antwoorden-2017

De managementvennootschap: uw 85 antwoorden 2017

Intersentia

De geactualiseerde editie van het boek behandelt dezelfde thema’s als de eerste editie. Op de eerste plaats worden de fiscale en sociale voordelen van de oprichting van een managementvennootschap besproken. Zo wordt onder meer stilgestaan bij de tariefverschillen in de personen- en de vennootschapsbelasting en bij het verschil in socialezekerheidsbijdragen in het werknemers- en het zelfstandigenstatuut, maar ook bij de verschillende technieken om vennootschapswinsten over te hevelen naar het privévermogen, de kosten die fiscaal ten laste kunnen worden gelegd van de managementvennootschap, en de sociale voordelen voor zaakvoerder of bestuurder.
Ook de btw- en boekhoudkundige verplichtingen komen aan bod.

Het boek gaat verder dieper in op een aantal juridische aandachtspunten in het kader van de oprichting en de werking van de managementvennootschap, zoals de vraag naar de ideale vennootschapsvorm, de problematiek van de deelname van beide echtgenoten aan de vennootschap, het aansprakelijkheidsregime dat geldt voor een zaakvoerder, bestuurder of oprichter, de voordelen en de valkuilen van een rekening-courant …
Een afzonderlijk hoofdstuk wordt gewijd aan de diverse investeringsmogelijkheden binnen de managementvennootschap.
Tot slot geeft het boek een overzicht van de opportuniteiten die de managementvennootschap kan bieden met het oog op de voorbereiding van uw pensioen of het beëindigen van uw beroepswerkzaamheden. 

Daarnaast staat het boek uitgebreid stil bij de verschillende mogelijkheden die zich aandienen om de aandelen van de managementvennootschap te plannen naar de (minderjarige of gehandicapte) kinderen of naar andere personen toe, en dit al dan niet met behoud van controle over of inkomsten uit de vennootschap. Ook wordt nagegaan welke de procedure en de gevolgen zijn van de ontbinding van de vennootschap. 

strafrecht_in_onderneming

Strafrecht in de onderneming 2016

Intersentia

Dit boek benadert het straf- en het strafprocesrecht praktisch vanuit het standpunt van de ondernemer. Voor veel ondernemers is het strafrecht als ondernemersrisico nog steeds een grote onbekende. Nochtans wijst de actualiteit erop dat de strafrechtelijke risico’s voor de ondernemer niet verwaarloosbaar zijn.

Het strafrecht krijgt geenszins de plaats die het verdient in het risk management van de meeste ondernemingen. Nochtans is dit een risico dat – om in risk-managementtermen te blijven – alleen al qua omvang (dus ongeacht de frequentie ervan) verdient om mee te worden opgenomen in het beleid. Net zoals dit ook met andere risico’s het geval is, moeten de ondernemer en bepaalde van zijn raadgevers (advocaten, bedrijfsjuristen, revisoren, consulenten enz.) dit risico grondig inschatten en analyseren. Dit laat de ondernemer toe een beleid te formuleren dat adequaat met deze risico’s (strafrechtelijke verantwoordelijkheid, fraude, gerechtelijke onderzoeken enz.) omgaat.

Vandaar dat dit boek zich in de eerste plaats richt tot bedrijfsleiders, risk managers, bedrijfsjuristen, interne en externe auditdiensten enz. die wensen te remediëren aan de “strafrechtelijke” kwetsbaarheid van hun onderneming. Kortom tot die personen, zowel binnen als buiten de onderneming, aan wie wordt gevraagd de risico’s tijdig te detecteren, te rapporteren en te beheersen, of die als eerste in de vuurlinie staan indien zich toch een crisis voordoet.

Praktische informatie

Tijdstip 12 oktober 2017 13.30u - 17.00u
Locatie Leuven Faculty Club
Prijs

210 EUR (excl btw)

250 EUR (excl btw)

30 EUR (excl btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie/frisdranken.

Incl. het boek ‘De managementvennootschap: uw 85 antwoorden - 2017’ (uitgave Intersentia ter waarde van € 52), documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie/frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde van Vlaamse Balies

BIBF/IBR

IAB-B0458/2016-01

4 juridische punten

4 uren

3,5 uren

Inschrijven | Zelfstandige samenwerkingsvormen - 12/10/2017

Kies hieronder welke formule u wenst
Deelnemer
Extra deelnemer
Extra deelnemer 2
Bedrijf
Indien u een abonnement heeft, gelieve hier uw nummer in te geven.
Facturatie
Op dit e-mail adres sturen wij uw factuur door
Opmerking

Contact

Hebt u inhoudelijke vragen over deze opleiding? Neem dan contact op met Sophie Nottebaert, zij helpt u graag verder.

sophie-nottebaert

Sophie Nottebaert

Productmanager MD Seminars

sophie.nottebaert@wolterskluwer.com

015 36 12 37