De Vlaamse regering heeft het ontwerpdecreet met het nieuwe huurrecht voor Vlaanderen goedgekeurd. Het decreet wordt nu ingediend bij het Vlaams parlement. Daarnaast gaf de Vlaamse regering haar principiële goedkeuring aan het ontwerpbesluit dat de huurwaarborgregeling herziet.

Het nieuwe huurdecreet beoogt de modernisering van het woninghuurrecht (het huurrecht dat van toepassing is op huurovereenkomsten met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder) en wil een dwingend kader uitwerken voor huurovereenkomsten die betrekking hebben op studentenhuisvesting.

Het decreet zal als lex specialis voorrang hebben op het gemene huurrecht uit het Burgerlijk Wetboek en de Woninghuurwet volledig opheffen voor het Vlaamse grondgebied.

Tijdens deze studienamiddag wordt het nieuwe huurdecreet in detail besproken.

Sprekers

pieter-pauwels

Meester Pieter Pauwels

Advocaat-vennoot, Pauwels Advocaten

Pieter Pauwels (Wilrijk, 1977), behaalde in 2000 met onderscheiding het diploma van licentiaat in de Rechten aan de KU Leuven, nadat hij zijn kandidaturen in Namen heeft afgelegd.

In 2001-2002 vervolledigde hij zijn studies met de Gespecialiseerde Studie van het Ondernemingsrecht aan de Universiteit Antwerpen (Master in het Ondernemingsrecht). Sinds 2000 trad Pieter toe tot de Balie van Dendermonde en begon hij zijn stage bij advocaat Francine Pauwels, bij wie hij voornamelijk het handelsrecht en het familierecht in de praktijk uitoefende.  Na zijn stage bouwde hij zijn advocatenpraktijk verder uit met een bijzondere interesse voor het handelsrecht en het contractenrecht, maar bleef hij ook actief familierechtelijke dossiers behandelen. Zo werd hij ook Jeugdadvocaat.

Pieter werd in 2011 benoemd tot Plaatsvervangend Vrederechter in het Vredegerecht van het Tweede Kanton te Sint-Niklaas.  In januari 2014 legde hij de eed af als faillissementscurator bij de Rechtbank van Koophandel te Gent, afdeling Dendermonde.  In januari 2016 behaalde Pieter het getuigschrift van de bijzondere opleiding “Cassatieprocedure in strafzaken”. 

Sinds 25 januari 2018 werd Pieter tevens erkend bemiddelaar in burgerlijke- en handelszaken.

Programma

12:45 - 13:30
Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien
13:30 - 17:00

Woninghuur: Vlaams Huurdecreet 2018

17:00 - 17:30
Mogelijkheid tot vraagstelling

Gerelateerde boeken

huur-2017

Contractuele clausules. Huur 2017

Intersentia

Huur bundelt talrijke contractuele bedingen en reikt zo de nodige bouwstenen aan om een huurcontract op adequate en correcte wijze op te stellen, te redigeren en te interpreteren. Elke clausule die aan bod komt, wordt op heldere en overzichtelijke wijze toegelicht volgens een vast stramien. De bespreking van de clausule wordt voorafgegaan door referenties naar de belangrijkste wetgeving, jurisprudentie en rechtsleer. De vele modelclausules die doorheen de reeks aan bod komen, staan garant voor de praktische bruikbaarheid van de reeks. Bovendien vormt een handige checklist op het einde van elke bespreking een onmisbare hulp bij de redactie en de verwerking van de clausule in het contract.

huurzakboekje-2017

Huurzakboekje 2017

Wolters Kluwer

Dit zakboekje is een handige en veilige leidraad. Zowel voor de professional, die zijn cliënt zo correct mogelijk moet inlichten als voor de vrijwilliger, resp. de hulpverlener, die met een concrete vraag wordt geconfronteerd. Maar ook voor de particulier, die zijn rechten en verplichtingen in zijn woonsituatie wil kennen. Voor wie nog dieper wil graven, wordt er verwezen naar de bibliografie die per hoofdstuk wordt weergegeven.

De formule van de zakboekjes vertoont het belangrijke voordeel dat snel en op periodieke basis kan worden in gespeeld op wijzigingen in de reglementering. Voor bepaalde takken van de reglementing m.b.t. wonen is dit geen overbodige luxe. Vooral de premiereglementeringen wordt soms meer dan éénmaal per jaar gewijzigd.

Het is een beknopte gids die u een schematisch, goed gestructureerd en actueel overzicht biedt van de materie, die vervat ligt in een enorm aantal afzonderlijke wetten, decreten en besluiten. Het behandelt het huurrecht vanuit verschillende situaties op een duidelijke en herkenbare wijze en houdt daarbij rekening met de regionale verschillen.

praktische-gids-voor-huurschade-2017

Praktische gids voor huurschade 2017

Wolters Kluwer

Dagelijks krijgt u vragen over schade en moet u inschatten wie wat moet betalen. Geen eenvoudige opdracht en absoluut geen wet van Meden en Perzen. Hoewel, met dit boek kunt u de meetkundige- en wiskundige precisie van de landmeter-expert koppelen aan de vaak moeilijk te doorgronden oorzaken en financiële gevolgen van huurschade. Met dit boek beschikt u over het werkmiddel om schade te bepalen, schade te waarderen en adviezen over aansprakelijkheid te formuleren. 

Aan de hand van voor de praktijk zeer relevante vragen krijgt u inzicht in alle mogelijke huurschadeposten, hun beoordeling, aan wie ze ten laste komen en wie moet instaan voor herstelling. De zeer concrete antwoorden staan niet los van het huurrecht. Dit kader – vastgelegd in regels en wetten – bepaalt immers grotendeels de waarde die eigenaars en huurders aan deze schade hechten. 

erfpacht-en-opstal-2017

Erfpacht en opstal 2017

Intersentia

Erfpacht en opstal zijn niet meer weg te denken uit de hedendaagse praktijk. Zij bieden immers als meest omvattend zakelijk recht c.q. als uitzondering op de onroerende natrekking tal van mogelijkheden en opportuniteiten. Een goede kennis van deze rechtsfiguren is dan ook erg belangrijk.

In dit naslagwerk geven specialisten ter zake een overzicht van diverse actuele facetten van erfpacht en opstal. M. Muylle en S. Snaet behandelen de beginselen en aandachtspunten. S. Van Garsse en M. Lernout bespreken de knelpunten bij erfpacht- en opstalconstructies waarbij de overheid betrokken is (o.m. mogelijkheden, bijzondere pijnpunten en valkuilen). A. Lemmerling en B. Fryns belichten de bijzonderheden en opportuniteiten voor het geval één of meer vennootschappen betrokken zijn (bv. ontbindende voorwaarde i.g.v. insolventie, stemrechten, zekerheden etc.). De problematiek van accessoire opstalrechten (die een gevolg kunnen zijn van de bouwbevoegdheid van een titularis van een genotsrecht, zoals een huur, concessie, vruchtgebruik, erfpacht), waarover recent belangwekkende hoogste rechtspraak is gewezen, wordt grondig behandeld door D. Michiels (bv. vergoedingsregeling, wegruimingsrecht, overdracht, beschikkingsbevoegdheid, modalisering).
Vervolgens bespreken N. Carette en Ch. Willemot topics inzake erfpacht en opstal bij bouwpromotie, met onder meer aandacht voor enkele recente technieken en de verhouding met o.m. appartementsmede-eigendom en de Wet Breyne. R. Barbaix en L. Wuyts analyseren de aandachtspunten en mogelijkheden van erfpacht en opstal in de familiaalvermogensrechtelijke context. Tot slot – maar niet onbelangrijk – behandelen B. Peeters en R. Smet de fiscale gevolgen van de beëindiging van erfpacht en opstal.

Dit onmisbare verzamelwerk richt zich tot notarissen, advocaten, bedrijfsjuristen, overheidsdiensten, fiscalisten en boekhouders, vastgoedmakelaars, landmeters en vastgoedexperten.

handboek-algemeen-huurrecht-2015

Handboek algemeen huurrecht 2015

Die Keure

Het Nederlandstalig referentiewerk rond algemeen huurrecht. Een absolute aanrader voor iedereen die bezig is met huurrecht.

Handboek algemeen huurrecht gaat in op

 • Begripsomschrijving
 • Huur en aanverwante rechtstakken
 • Geldigheidsvoorwaarden
 • Vorm, bewijs en interpretatie van de huur
 • Rechten en verbintenissen van de verhuurder
 • Rechten en verbintenissen van de huurder
 • Duur, opzegging en verlenging van de huurovereenkomst
 • Schorsing en beëindiging van de huurovereenkomst naar gemeen recht
 • Overdracht van huur en onderhuur
 • Vervreemding van het gehuurde goed
 • Verjaring en rechtspleging inzake huur
woninghuur-2018

Woninghuur. Medehuur, huurschade en de bevoegdheid inzake woninghuur 2018

Larcier

De zesde staatshervorming zorgde voor een overdracht van de bevoegdheid inzake woninghuur naar de gewesten. Naar aanleiding daarvan stelde de Vlaamse minister bevoegd voor Wonen een nieuw Vlaams huurdecreet in het vooruitzicht. Deze bijdrage bespreekt in eerste instantie de inhoud van de nieuwe gewestelijke bevoegdheden inzake woninghuur. Naast een algemene bespreking komen daarbij enkele concrete aspecten aan bod, zoals de bevoegdheid om in te grijpen in de procedure bij huurgeschillen. 
Daarnaast gaat de tekst in op twee actuele topics uit het materiële woninghuurrecht, met name de medehuur en de huurschade:

Het tweede deel heeft betrekking op feitelijke samenwoning en medehuur. In dit onderdeel worden eerste enkele algemene principes uit het verbintenissenrecht geschetst. Vervolgens komen de huidige regeling omtrent wettelijke medehuur en de bescherming van de gezinswoning (artikel 215, §2, Burgerlijk Wetboek) aan bod, net als de thematiek van huur door feitelijk samenwonenden. Telkens is er uitgebreid aandacht voor concrete implicaties voor de rechtsverhouding tussen de huurder en de verhuurder.

Een laatste deel heeft betrekking op het thema van de plaatsbeschrijving en het bewijs van huurschade. In dit deel ligt de nadruk eveneens bij diverse vraagstukken die relevant zijn voor de rechtspraktijk. De bijdrage begint met een schets van de huurdersverplichting om de woning op het einde van de huur terug te geven en de huurschade te vergoeden. Vervolgens komen de intredende plaatsbeschrijving en het bewijs van huurschade op het einde van de huurovereenkomst aan bod.

Telkens worden de regelgeving en de en de toepassing in de rechtspraktijk besproken. Na een vergelijking met Nederland en Frankrijk worden ook enkele aandachtspunten voor het Vlaams Huurdecreet geformuleerd.

op-weg-naar-een-vlaams-woninghuurdecreet

Op weg naar een Vlaams Woninghuurdecreet via een evaluatie van de federale woninghuurwet 2018

Larcier

Eerste commentaar bij het Vlaams Huurdecreet:

Het werk behandelt het Vlaams Woninguurdecreet, dat in 2018 in werking zal treden. De tekst geeft de lezer inzicht in het totstandkomingsproces en bespreekt daartoe in de eerste plaats de bevoegdheid inzake woninghuur. Vervolgens worden de bevindingen van een evaluatie van het federale woninghuurrecht geschetst. Deze evaluatie werd uitgevoerd door het Steunpunt Wonen, middels een brede consultatie van woonactoren en vertegenwoordigers van juridische beroepen. De bevindingen ervan liggen aan de basis van het nieuwe Vlaamse woninghuurrecht. De auteurs geven ook een eerste commentaar bij de doelstellingen, legistieke keuzes en materiële bepalingen van het nieuwe Vlaamse Woninghuurrecht, dat zowel voor hoofdverblijfplaatsen als studentenhuisvesting van toepassing zal zijn.

Praktische informatie

Tijdstip 26 juni 2018 13.30u - 17.00u
Locatie Gent Holiday Inn Gent Expo
Prijs

240 EUR (excl btw)

Incl. het boek ‘Woninghuur. Medehuur, huurschade en de bevoegdheid inzake woninghuur 2018', broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Attest

Orde van Vlaamse Balies

Nationale Kamer van Notarissen

 

BIBF/IBR

IAB-B0458/2016-01

3 punten

3 uren (aangevraagd)

3,5 uren

3,5 uren

Attest

IGO

Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

Inschrijven | Woninghuur: Vlaams huurdecreet 2018 - 26/06/2018

Deelnemer
Extra deelnemer
Extra deelnemer 2
Bedrijf
Indien u een abonnement heeft, gelieve hier uw nummer in te geven.
Facturatie
Op dit e-mail adres sturen wij uw factuur door
Opmerking

Contact

klantendienst

Klantendienst

Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
015/45 34 30