Burgerlijk recht | Vastgoed- en stedenbouwrecht

Wet Breyne

Overzicht rechtspraktijk en actuele ontwikkelingen

 • 06/12/2017
 • 13.30u - 17.00u
 • Beveren
 • Studienamiddag
 • 210,00€

De Woningbouwwet van 9 juli 1971, die we beter als de zgn. Wet Breyne beschermt kandidaat-kopers of -bouwers in hun relaties met vastgoedverkopers, resp. aannemers van gebouwen die op ‘plan’ verkocht worden.

De wet kent een specifiek toepassingsgebied, zowel wat betreft de personen of instanties op wie ze al dan niet van toepassing is als wat haar materieel toepassingsgebied is,  en kent dus een ruimere toepassing dan veelal gedacht wordt.

Teneinde een maximale bescherming te bieden, voorziet de wet in een overeenkomst tussen de koper-bouwheer en de verkoper, aannemer of bouwpromotor met verplichte clausules en bijlagen.

Daarnaast gelden bijzondere betalingsregels en moeten de verkoper, aannemer of bouwpromotor zich financieel indekken en een waarborg voorzien.

Vanuit rechtspraak en rechtspraktijk, zullen de sprekers deze complexe wet verder toelichten en bespreken.

Sprekers

luc_linders

meester Luc Linders

advocaat-vennoot, Monard Law

Luc Linders specialises in Real Estate Law. He focuses his activities on proceedings in Construction Law and on real estate contracts. He provides advice for the conclusion of real estate transactions as well as on other contracts such as building contracts, sale-purchase, real estate leasing, commercial and residential letting, emphytheusis and buildings and usufruct.

Luc Linders has a law degree (Catholic University of Leuven, 1981) and was admitted to the Hasselt Bar in 1981. He is one of the founders of Monard Law (Hasselt office). Luc is President of the practice group “property and construction law” within Monard Law. During the judicial years 90-91 and 91-92 he was President of the Hasselt Young Bar Association.

weernieuw_gregory-grouwels

meester Gregory Grouwels

advocaat-vennoot, Monard Law

Gregory Grouwels specialises in contracting and real estate law, dispute resolution and mediation, and insolvency law. He successfully completed mediator training to act as a mediator in civil and commercial matters. He is a certified lawyer-mediator (Order of Flemish Bars). He is also recognised by the Flemish authorities as a service provider in the framework of the SME Portfolio, section Advice on International Entrepreneurship. (DV.I211013)

Gregory Grouwels has been practising real estate law and contracting law for over 20 years. He is involved in contracting, the counselling of various real estate actors (clients, real estate developers, contractors, governments, architects etc.), negotiations, mediation and legal proceedings on a daily basis, both in the private and the government sectors.

Gregory Grouwels graduated from the Catholic University of Leuven in 1990. In 1989-1990, he studied at the Université de Strasbourg (France). In 1990-1991 he also studied European Law at the Université de Liège. He regularly gives lectures on real estate and contracting law issues. He lectured at the Fellow Bouwmanager training institute for various PhDs and is a frequent guest speaker at various forums, in cooperation with several trade organisations. He is the co-author of ‘De aannemingsovereenkomst, de onderaannemingsovereenkomst'

weernieuw_astrid-linders

mevrouw Astrid Linders

bedrijfsjurist, Democo

Astrid Linders studeerde in 2010 af aan de UGent als master in de rechten. In 2012 behaalde Astrid met onderscheiding het diploma van master in de journalistiek aan de Hogeschool-Universiteit Brussel. In datzelfde jaar begon Astrid haar stage aan de balie van Leuven, waar zij zich voornamelijk heeft toegelegd op het intellectueel eigendomsrecht en algemeen handels- en consumentenrecht met een bijzondere interesse voor handelshuur. In maart 2015 trad Astrid toe tot Monard Law waar zij deel uitmaakt van de praktijkgroepen ‘Commercial’ en ‘Property’.

Programma

12:30 - 13:30
Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien
13:30 - 17:00

Uiteenzetting Wet Breyne

17:00 - 17:30
Mogelijkheid tot vraagstelling

Gerelateerde boeken

com-me-promis

Com(me)promis

Wolters Kluwer

Leidraad voor de opmaak van een onderhandse verkoopsovereenkomst van een onroerend goed.

Zoals de titel duidelijk maakt, bespreekt deze bijdrage chronologisch de genese van het compromis in zijn juridische aspecten voor panden gelegen in het Vlaams of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Geen contract werd de laatste decennia immers zo overspoeld door een tsunami van uiteenlopende regelgeving als het compromis. Het eenvoudige akkoord ‘over de prijs en de zaak’ is niet meer. De onderhandse verkoopovereenkomst transformeerde tot een behoorlijk complexe materie.

Com(me)promis presenteert zich bijgevolg als een must have en als een waarachtige stille vennoot voor elkeen die – vandaag of morgen – met de verkoop van een onroerend goed wordt geconfronteerd.

Topics:

 • De publiciteit (borden, advertenties, affiches, websites, enz.)
 • De partijen bij het compromis
 • De omschrijving van het verkochte goed
 • De prijs van het verkochte goed
 • De hoofdverplichtingen van de verkoper: leveren en vrijwaren
 • De verzekeringen
 • De huursituatie
 • De stedenbouwkundige toestand
 • De bodemtoestand
 • De voorkooprechten
 • De verkoop van een in aanbouw zijnde woning op plan (Wet Breyne)
 • De verkoop van een kavel (appartement, garage, enz.) onder het stelsel van gedwongen mede-eigendom
 • De vastgoedfiscaliteit
 • Attesten, keuringen en certificaten
 • De opschortende en ontbindende voorwaarden
 • De formaliteiten na de ondertekening van het compromis
 • De minnelijke ontbinding of vernietiging van het compromis
 • De prealabele bemiddelingsopdracht van de vastgoedmakelaar en de notaris
duiding_bouwrecht

Duiding Bouwrecht 2015

Larcier

Volledige en compacte verzameling inzake bouwrecht:

Het bouwgebeuren kent in de huidige maatschappij veel facetten en is een complexe materie geworden. Niet alleen zijn er meer actoren, maar er worden ook steeds meer en meer rechtstakken betrokken. Deze Duiding is zich bewust van die grote verscheidenheid en brengt een systematiek aan in dit razendsnel evoluerend kluwen. Het bouwrecht is immers niet als rechtstak gecodificeerd en is daarom ook niet eenvoudig te duiden. De vele invalshoeken worden in deze Duiding onderzocht, zodat de lezer steeds kan teruggrijpen naar een veilige houvast: wat zegt de wet?

Zo wordt een analyse van het bouwrecht gemaakt vanuit het perspectief van de aannemer, de architect en de consument. Enkele gemeenschappelijke bepalingen inzake veiligheid en bescherming worden grondig geduid. Ook het zakenrecht; contractenrecht; verbintenissenrecht en aansprakelijkheidsrecht ontbreken uiteraard niet in deze analyse. Waar nodig wordt ook de relevante wetgeving in het verzekeringsrecht, het vennootschapsrecht, het economisch recht, het intellectuele eigendomsrecht en het strafrecht geduid.

Vervolgens komen de belangrijkste bepalingen uit het arbeids- en sociale zekerheidsrecht; het fiscaal recht; het milieu- en energierecht en het administratief recht aan bod.

 

Grondig becommentarieerd op basis van rechtspraak en rechtsleer:

De wetgeving wordt geduid door middel van uitvoerige commentaren: niet alleen wetshistorieken en verwijzingen naar andere wet-ren regelgeving, maar vooral uitgebreide toelichting aan de hand van de belangrijkste rechtspraak, een onmisbare bron om het bouwrecht te begrijpen en te interpreteren, en rechtsleer.

Veilig houvast voor al wie rechtstreeks of onrechtstreeks met bouwrecht wordt geconfronteerd:

Niet alleen verschaffen de wetgeving en de annotaties een antwoord op de vele vragen die kunnen rijzen, maar bovendien kunnen deze annotaties bij de oplossing van complexe vraagstukken de uitvalsbasis vormen voor verder onderzoek.

Deel mee in de expertise!

Deze Duiding is tot stand gekomen na een succesvolle samenwerking tussen verschillende auteurs uit verscheidene juridische beroepen. Academici, advocaten, bedrijfsjuristen, magistraten, notariaat, overheidsjuristen… zorgen voor een multidisciplinaire aanpak en duwen zo het praktische nut voor de lezer de hoogte in. Het uitgangspunt voor deze Duiding was dan ook om voor de lezer een praktisch werkbaar instrument te voorzien.

Onmisbare update:

Deze tweede bijgewerkte editie houdt rekening met tal van nieuwe wetgeving: Afschaffing van de registratieplicht van de aannemer, nieuwe cao’s inzake veiligheid, Wet handelspraktijken (nieuw in WER), Intellectuele eigendom (nieuw in WER), overheidsopdrachten,…
Ook de nieuwe Codex Vlaamse Fiscaliteit wordt becommentarieerd in dit kader. Dit is de allereerste bespreking van deze belangrijke nieuwe tekst.

handboek_wet_breyne

Handboek Wet Breyne

Intersentia

De Woningbouwwet van 9 juli 1971, de zogenaamde Wet Breyne, heeft grote implicaties voor de vele betrokken partijen bij woningbouw: de koper, de bouwpromotor, de architect, de aannemer, de notaris, de makelaar en de financiële instellingen. De draagwijdte en de sancties van deze wet (nietigheid, aansprakelijkheid en zelfs strafsancties) worden nog vaak onderschat. Ook het toepassingsgebied ervan is ruimer dan veelal wordt aangenomen: zo is de wet van toepassing op de koop op plan en sleutel-op-de-deur, maar ook bij belangrijke verbouwingen, bouwstudieovereenkomsten en heel wat commerciële verwervingen. Hoewel de wet bijna 45 jaar bestaat, zijn er nog steeds vele onduidelijkheden en twistpunten. 

Het Handboek Wet Breyne analyseert de volledige Woningbouwwet op een diepgravende en alomvattende wijze en heeft oog voor de talrijke praktische knelpunten, zoals bijvoorbeeld de vraag wanneer de Wet Breyne van toepassing is, hoe de betalingsmodaliteiten en de prijs worden vastgelegd enz. Ook de problematiek van de waarborgregeling wordt grondig ontleed, net zoals de verplichtingen en het bijzondere regime van koop en aanneming, met o.m. de tienjarige aansprakelijkheid, eigendoms- en risico-overdracht en de verhoogde aansprakelijkheid voor gebrekkige bouwwerken. Ook de fiscale knelpunten van de Wet Breyne, zoals vraagstukken bij ruil, doorverkoop en gesplitste verkoop, worden niet vergeten.

Het Handboek Wet Breyne is het ultieme referentiewerk over deze belangrijke materie en is verplichte literatuur voor advocaten, notarissen, magistraten, bedrijfsjuristen en iedereen die met bouwpromotie in aanraking komt.

aanneming_werk_lastgeving

Overeenkomsten deel 2 - Bijzondere Overeenkomsten Aanneming van Werk – Lastgeving

Wolters Kluwer

In dit werk worden de overeenkomsten van aanneming van werk en van lastgeving besproken. Deze overeenkomsten zijn de twee belangrijkste contracten waarmee juridisch gestalte wordt gegeven aan de wijze waarop de personen en de ondernemingen die werkzaam zijn in de dienstverlenende sector hun diensten aanbieden. Zij worden hier in één enkel boek grondig en uitvoerig geanalyseerd.

Eerst komt de overeenkomst van aanneming van werk aan bod. Achtereenvolgens behandelt de auteur:

 • het begrip en de geldige totstandkoming van deze overeenkomst
 • het bewijs en de interpretatie
 • de verbintenissen van de aannemer
 • de verbintenissen van de opdrachtgever
 • de eigendoms- en risico-overdracht
 • de aansprakelijkheid van de aannemer voor de gebreken van het (bouw)werk na de aanvaarding
 • de onderaanneming
 • de aansprakelijkheid van de aannemer en de architect tegenover derden
 • de beëindiging van de aannemingsovereenkomst
 • de zgn. Wet Breyne

In het tweede deel van dit werk onderzoekt de auteur de overeenkomst van lastgeving. In dit deel komen achtereenvolgens aan bod:

 • de vertegenwoordiging
 • het belang
 • de kenmerken
 • de geldigheidsvereisten
 • de omvang en het bewijs van de lastgeving
 • de verbintenissen van de lasthebber
 • de verbintenissen van de lastgever
 • de werking van de lastgeving tegenover derden
 • de beëindiging van de lastgeving
la-loi-breyne

La Loi Breyne

Wolters Kluwer

Wolters Kluwer webshop | La Loi Breyne -

Cette troisième édition retravaillée de l’ouvrage sur la Loi Breyne analyse tout d’abord en profondeur le champ d’application de ladite loi. L’auteur analyse ensuite la notion d’habitabilité et les règles régissant les conventions soumises à la loi. L’ouvrage aborde enfin la thématique des sanctions et se clôture par quelques modèles indispensables pour la pratique notariale.

Le contenu de cette troisième édition se distingue essentiellement des précédentes par les évolutions jurisprudentielles intervenues. Les cours et tribunaux ont apporté certains éclairages et la Cour de cassation a rendu en 2012 un important arrêt précisant la notion d’habitabilité, l’une des plus importantes de la loi.

Une loi du 31 mai 2017 a également instauré une nouvelle obligation d’assurance dans le cadre de la responsabilité décennale.

Praktische informatie

Tijdstip 6 december 2017 13.30u - 17.00u
Locatie Beveren Hotel Van der Valk
Prijs

210 EUR (excl btw)

30 EUR (excl btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie/frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde van Vlaamse Balies

BIV/BIBF/IBR

IAB-B0458/2016-01

Nationale Kamer van Notarissen

4 juridische punten

3,5 uren

3,5 uren

3 uren

Inschrijven | Wet Breyne - 06/12/2017

Deelnemer
Extra deelnemer
Extra deelnemer 2
Bedrijf
Indien u een abonnement heeft, gelieve hier uw nummer in te geven.
Facturatie
Op dit e-mail adres sturen wij uw factuur door
Opmerking

Contact

Hebt u inhoudelijke vragen over deze opleiding? Neem dan contact op met Sophie Nottebaert, zij helpt u graag verder.

sophie-nottebaert

Sophie Nottebaert

Productmanager MD Seminars

sophie.nottebaert@wolterskluwer.com

015 36 12 37