Sinds 1 juli 2014 is het Vlaams gewest bevoegd voor o.a. de woninghuurwetgeving en woonfiscaliteit.

Op 14 juli laatstleden keurde de Vlaamse regering het voorontwerp van het Vlaams Huurdecreet goed. Dit nieuw Vlaams Huurdecreet beoogt de modernisering van het woninghuurrecht (het huurrecht dat van toepassing is op huurovereenkomsten met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder) en wil een dwingend kader uitwerken voor huurovereenkomsten die betrekking hebben op studentenhuisvesting.

Het decreet zal als Lex specialis voorrang hebben op het gemene huurrecht uit het Burgerlijk Wetboek en de Woninghuurwet volledig opheffen. Momenteel ligt het voorontwerp van Vlaams Huurdecreet ter advies bij de Vlaamse Woonraad, daarna gaat het naar de Raad van State.  Het Vlaams Parlement zal allicht in het voorjaar van 2018 het ontwerpdecreet goedkeuren.  De inwerkingtreding is voorzien op 1 september 2018.

Tijdens deze webinar zal Mr. Pieter Pauwels de voornaamste wijzigingen uit het nieuw Huurdecreet nader bekijken en toelichten.

Sprekers

pieter-pauwels

meester Pieter Pauwels

advocaat-vennoot, Pauwels Advocaten

Pieter Pauwels (Wilrijk, 1977), behaalde in 2000 met onderscheiding het diploma van licentiaat in de Rechten aan de KU Leuven. In 2001-2002 vervolledigde hij zijn studies met de Gespecialiseerde Studie van het Ondernemingsrecht aan de Universiteit Antwerpen. Sinds 2000 trad Pieter toe tot de Balie van Dendermonde. Na zijn stage bouwde hij zijn advocatenpraktijk verder uit.
Pieter werd in 2011 benoemd tot Plaatsvervangend Vrederechter in het Vredegerecht van het Tweede Kanton te Sint-Niklaas. In januari 2014 legde hij de eed af als faillissementscurator bij de Rechtbank van Koophandel te Gent, afdeling Dendermonde. In januari 2016 behaalde Pieter het getuigschrift van de bijzondere opleiding “Cassatieprocedure in strafzaken”.

Programma

Programma

 • Situering: Vlaamse “huur”bevoegdheden vs. federale bevoegdheid – welke bevoegdheden bij welke overheid
 • Nieuw Vlaamshuurdecreet – voornaamste wijzigingen:
  • Het toepassingsgebied: hoofdverblijf en studentenhuisvesting. Hoewel de Vlaamse overheid bevoegd is voor alle specifieke regels inzake verhuur van voor bewoning bestemde goederen (dus ook vakantiewoningen, tweede woningen, …) beperkt het nieuwe decreet zich in een eerste fase tot de hoofdverblijven en de studentenkamers.
  • Welke gegevens mag de verhuurder vragen? Wat kan en wat kan niet?
  • Uitbreiding van de opzegmogelijkheden: versoepeling van de opzegging voor renovatie. Invoering van opzegmogelijkheden voor korte duurcontracten.
  • Bescherming van de huurder. Verplichte brandverzekering voor de huurder.
  • Huurwaarborg verhoogd. In ruil voor de verhoging zal een anonieme, renteloze ‘overheids’huurwaarborglening in het leven geroepen worden om de drempel tot de private huurmarkt voor de allerzwaksten te verlagen.
  • Regeling voor het geval van overlijden van de huurder. Ontbinding van de huur wordt gemakkelijker wanneer de erfgenamen de nalatenschap hebben verworpen of onbekend zijn gebleven.
 • Regeling medehuur. Zowel de geïnstitutionaliseerde partnerrelaties (gehuwden en wettelijk samenwonenden) als de feitelijke partners en "samenhuizers" komen aan bod.

Praktische informatie

Tijdstip 19 oktober 2017 12.00u - 14.00u
Locatie Webinar U volgt de opleiding op een locatie naar keuze (zoals thuis of op kantoor), waardoor u tijd en verplaatsingskosten uitspaart.
Prijs

115 EUR (excl btw)

 
Attest

Orde van  Vlaamse Balies

IAB-B0458/2016-01

BIBF/IBR

2 juridische punten

1,5 uren

2 uren

Inschrijven

U zal worden doorverwezen naar de Opleidingen site van Wolters Kluwer. Hier kan u zich verder inschrijven.

Contact

Hebt u inhoudelijke vragen over deze opleiding? Neem dan contact op met Sophie Nottebaert, zij helpt u graag verder.

sophie-nottebaert

Sophie Nottebaert

Productmanager MD Seminars

sophie.nottebaert@wolterskluwer.com

015 36 12 37