De hervorming van het erfrecht en van het huwelijksvermogensrecht hebben een niet onbelangrijke impact op levensverzekeringen.
Zo heeft de hervorming van het erfrecht de inbrengregels op levensverzekeringen hertekend.
Wat het huwelijksvermogensrechtelijk statuut van individuele levensverzekeringen betreft, worden er in de nieuwe wetgeving verschillende hypothesen opgenomen naargelang het ogenblik van de uitkering (gemeenschappelijk, eigen mits vergoeding, eigen zonder vergoeding).

Voorts behandelt het seminarie de laatste ontwikkelingen inzake de toepassing van de erfbelasting in de verschillende gewesten op het vlak van de verzekeringsgift, beleggingsverzekeringen op twee hoofden (aanwas), levensverzekeringen die verder lopen op naam van de overlevende echtgenoten, enz.

Sprekers

paul-van-eesbeeck

De heer Paul Van Eesbeeck

Juridisch adviseur - Vennoot, Vereycken & Vereycken Legal

° 1963

Paul Van Eesbeeck startte zijn loopbaan in 1988 bij verzekeringsmaatschappij De Vaderlandsche (inmiddels Vivium), waar hij als directie-attaché de functie van fiscaal-juridisch adviseur voor de ‘levenzuil’ waarnam. Sinds 1998 is hij, als juridisch adviseur, vennoot van het kantoor Vereycken & Vereycken Legal. Paul Van Eesbeeck verzorgde reeds talrijke publicaties en tussenkomsten op seminaries en congressen en is lid van het redactiecomité van de nieuwsbrief Life & Benefits (Kluwer uitgevers) en is medewerker van de fiscale nieuwsbrief 'Fiscoloog' (Biblo). Paul Van Eesbeeck is tevens ondervoorzitter van de Commissie voor Aanvullende Pensioenen voor Werknemers en docent in de leergang pensioenrecht aan de KULeuven.

Programma

12:30 - 13:30
Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien
13:30 - 17:15

Vermogensstructurering via levensverzekeringen

17:15 - 17:30
Mogelijkheid tot vraagstelling

Partners

Gerelateerde boeken

de-begunstigingsclausule-in-een-levensverzekering

De begunstigingsclausule in een levensverzekering 2017

V&V Publishing
De levensverzekering is krachtig in haar veelzijdigheid: zij is niet alleen een voorzorgs- en pensioeninstrument, zij profileert zich ook als spaar- en beleggingsproduct, zij wordt ingeschakeld in successieplanning, en kan ten slotte ook de terugbetaling van leningen waarborgen. De levensverzekering is dus een soort 'Zwitsers zakmes' inzake vermogensstructurering in de brede zin.
Waar de levensverzekering ook voor mag dienen, steevast wordt er iemand aangeduid als begunstigde van de verzekeringsprestatie. De begunstigingsclausule is dan ook een belangrijk raderwerk van de levensverzekering. Zij geeft ook kracht aan de levensverzekering, die zich kan ontpoppen tot een (alternatief) testament.
Soms maakt men er zich in de praktijk wat te makkelijk van af door een paar voorgedrukte checkboxes in het verzekeringsvoorstel aan te vinken. De begunstigingsclausule moet echter sporen met de wil, de gezinstoestand en de vermogenstoestand van de verzekeringnemer(s) en vergt dus maatwerk. Hierbij moet men ook oog hebben voor het feit dat de begunstigingsclausule wordt gestuurd door het verzekeringsrecht, dat soms danig afwijkt van wat het burgerlijk recht voorschrijft. Het wettelijk kader rond de begunstigingsclausule zou dan ook tot de basiskennis moeten behoren van elke practicus die omgaat met levensverzekeringen. Dit boek wil in dit verband de do's-and-don'ts in kaart brengen, kapstokken aanreiken en die ook aan de hand van praktijkvoorbeelden illustreren.
De jarenlange praktijkervaring van de auteur staat borg voor de kwaliteit van deze wegwijzer, die een stevige juridische onderbouw wil koppelen aan praktische bruikbaarheid. Een must-have die in de bibliotheek van geen enkele levensverzekeringsprofessional, notaris of estate planner mag ontbreken.
beleggingsverzekeringen

Beleggingsverzekeringen 2014 (met een update-nota)

Lex Forum
De laatste tien jaar toont het Belgisch beleggingslandschap een alsmaar groeiende interesse voor de vastrentende levensverzekeringen van tak 21 en de levensverzekeringen gekoppeld aan een beleggingsportefeuille van tak 23. Inmiddels maken deze nieuwe beleggingsvormen deel uit van menig privévermogen.
Anders dan bij de klassieke beleggingsinstrumenten kent de levensverzekeringsovereenkomst een aparte wetgeving (met name de nieuwe Verzekeringswet van 4 april 2014 die onder meer de bestaande Landverzekeringswet integreert) die schril contrasteert met de algemene civielrechtelijke beginselen. Zo is de levensverzekering een tripartiete overeenkomst, waarbij één en dezelfde partij in diverse hoedanigheden kan optreden en kent ze haar eigen werkingsmechanismen en vormvoorschriften. Zelfs op fiscaal gebied is de beleggingsverzekering vaak een buitenbeentje. Geen wonder dat de practicus met veel onbeantwoorde vragen achterblijft.
Startend vanuit de nieuwe Verzekeringswet biedt het Handboek ‘Beleggingsverzekeringen’ een multidisciplinaire synthese over de werking van het bonte landschap van de beleggingsverzekeringen, dit zowel vanuit een civielrechtelijke en financiële als fiscale invalshoek. Het boek zoekt een antwoord op de talrijke vanuit de praktijk gegroeide vragen en is een wegwijzer in de zeer complexe materie.
De informatie is volledig, helder geschreven, actueel en biedt u naast een noodzakelijke theoretische onderbouw ook een eerstelijnsinformatie met zeer praktijkgerichte toepassingen.
De bundeling van de jarenlange praktijkervaring van Paul Van Eesbeeck in verzekeringsmateries en van Jos Ruysseveldt inzake vermogens- en successieplanning staat garant voor de inhoudelijke kwaliteit van deze gids.
Het handboek ‘Beleggingsverzekeringen’ is dan ook een onmisbaar naslagwerk voor notarissen en estate planners, private bankers, verzekeraars en verzekeringstussenpersonen, boekhouders, accountants en belastingconsulenten, advocaten, bedrijfsrevisoren, maar ook voor studenten die zich extra willen bekwamen in vermogensplanning.
handboek-familieprocesrecht

Handboek Familieprocesrecht 2017

Wolters Kluwer

Met de op 1 september 2014 in werking getreden wet tot invoering van een familie- en jeugdrechtbank werd het volledige familieprocesrecht radicaal hervormd. Door de oprichting van een familierechtbank werden alle familierechtelijke geschillen geconcentreerd en werden de procedureregels in zaken van familierecht in grote mate eengemaakt en verfijnd.

Het familieprocesrecht heeft op die manier een heel nieuwe dynamiek gekregen waarbij het instellen en behandelen van familiezaken anders verloopt dan vóór 1 september 2014. Er was dan ook behoefte aan een nieuw handboek waarin alle aspecten van het familieprocesrecht aan bod komen.

Aan dit ambitieuze project werkten niet minder dan 27 auteurs mee, magistraten, professoren, advocaten, e.a., die elk een specifiek domein van het familieprocesrecht waarin zij bijzonder beslagen zijn, voor hun rekening namen.

Een aantal hoofdstukken bieden een dwarsdoorsnede van een aspect van het procesrecht in familiezaken (o.m. volstrekte en territoriale bevoegdheid, kamer voor minnelijke schikking, persoonlijke verschijning, verstek, hoger beroep), de andere hoofdstukken analyseren exhaustief de rechtspleging m.b.t. een specifiek onderdeel van het familierecht (o.m. echtscheiding, voorlopige maatregelen, afstamming, kinderalimentatie, gerechtelijke vereffening-verdeling).

het-nieuwe-erfrecht-2017

Het nieuwe erfrecht 2017

Intersentia

Bij wet van 31 juli 2017 werd het erfrecht grondig hervormd. Deze langverwachte hervorming maakt het erfrecht moderner en meer aangepast aan de gezinssituaties van vandaag. De nieuwe wet zal in werking treden op 1 september 2018. 

In dit boek worden alle aspecten van het nieuwe erfrecht uitvoerig belicht en verduidelijkt. Concrete cijfervoorbeelden illustreren de impact van de nieuwe regels. Omdat ook het oude erfrecht ten gevolge van de overgangsregeling in bepaalde gevallen van toepassing zal blijven, en dus moet worden gecombineerd met het nieuwe erfrecht, gaat het boek ook nog in op het oude recht. 

Het nieuwe erfrecht 2017 is een onmisbaar naslagwerk voor alle professionals die dagelijks bezig zijn met het erfrecht, maar richt zich ook tot studenten en degenen die zich meer vertrouwd willen maken met het nieuwe erfrecht.

erfrecht-en-giften-2017

Erfrecht & giften – inclusief de nieuwe erfwet 2017

Intersentia

Erfrecht & giften schetst de elementaire regels van dit vakgebied. Iedereen die in de praktijk complexe dossiers behandelt, weet hoe belangrijk het is om niet te verdrinken in al te technische details en zich niet te verliezen in oeverloze theoretische redeneringen. Om door de bomen het bos te blijven zien, moet men de basisconcepten beheersen en deze telkens weer kritisch, met een frisse en open blik, herbekijken vanuit het perspectief van een nieuwe concrete vraag of dossier. 

Dit boek is beknopt en beperkt zich tot de essentie. Ook het voetnotenapparaat is beperkt gehouden. De doctrine wordt vermeld in een algemene bibliografie en in een specifieke literatuurlijst bij de aanvang van elk hoofdstuk. Dit is niet alleen een goed studieboek voor studenten, maar ook een handig naslagwerk voor praktijkjuristen, advocaten, notarissen en magistraten. Niemand is ooit volleerd in het recht, en zeker niet in het familiaal vermogensrecht.

Deze tweede editie is volledig herwerkt en up-to-date volgens de nieuwe regels van de Erfwet 2017, die op 1 september 2018 in werking treedt.

rechtsherstel-voor-verschuivingen

Rechtsherstel voor verschuivingen van vermogen bij het einde van een huwelijk en bij het einde van een samenwoning 2017

Die Keure

Wat gebeurt er met vermogensverschuivingen die zich tijdens een huwelijk of samenwoning hebben voorgedaan? Dat is een belangrijk thema wanneer een relatie tussen gehuwden of samenwonenden eindigt.

Zolang alles goed gaat tussen de partijen zijn zij er zich vaak niet van bewust hoe belangrijk het is om er voor te zorgen dat hun bedoelingen bij deze vermogensverschuivingen duidelijk en bewijskrachtig worden weergegeven. Echtgenoten, gehuwd onder een stelsel van gemeenschap, kunnen gelukkig nog terugvallen op een behoorlijke wettelijk uitgewerkte vergoedingsregeling, al zijn ook hier de mogelijke discussiepunten helemaal niet uitgesloten. Erger wordt het wanneer de vermogensverschuivingen plaatsvonden tussen echtgenoten die gehuwd waren onder het stelsel van scheiding van goederen of tussen wettelijk of feitelijk samenwonenden waar het gemeen verbintenissenrecht de regel is.

Vooral na een relatiebreuk stapelen de problemen zich op. Notarissen, advocaten en magistraten, die beroepshalve met deze problematiek worden geconfronteerd kunnen er van meespreken. Het palet is onuitputtelijk:

  • Was de vermogensverschuiving een (herroepelijke) schenking of moet de verrichting beschouwd worden als een bijdrage in de lasten van het huwelijk?
  • Kan de echtgenoot de koopsom tijdelijk parkeren op een gemeenschappelijke rekening en daarna een herbelegging uitvoeren?
  • Is een echtgenoot die tijdens zijn vrije dagen, eventueel samen met vrienden en familie, werken uitvoert aan zijn eigen goed, vergoeding verschuldigd aan het gemeenschappelijk vermogen?
  • Waarop is de overgang van de aandelen tussen de echtgenoten gesteund: verkoop, schenking, loon?
  • Hoe zal vergoed worden bij einde opstal?
  • Hoe zal de vergoeding berekend worden bij gedeeltelijke terugbetaling van een lening terugbetaalbaar met vaste annuïteiten?
  • Kan er sprake zijn van een gift bij een beding van aanwas tussen samenwonenden indien er gelijkheid is van kansen en bijdrage?
  • Vanaf wanneer beginnen de intresten op de vergoedingen tussen de samenwonenden te lopen?
  • Onder welke voorwaarden kan de verrijking zonder oorzaak worden ingeroepen?
  • Mag een notaris er bij de vereffening-verdeling van uitgaan dat beide partijen hun bijdrage in de lasten van het huwelijk of de wettelijke samenwoning hebben gedragen in verhouding tot hun mogelijkheden of moet hij een afweging maken?

Deze en zovele andere vragen komen aan bod in deze rijke studie. Emeritus professor Christian De Wulf behandelt deze kwesties met het gezag en de brede juridische kennis die hij  als academicus en als notaris heeft. Hij doet het op de hem eigen wijze: soms eigenzinnig maar steeds gefundeerd. Vanuit zijn jarenlange ervaring als notaris voelt hij als geen ander met welke menselijke en juridische problemen de partijen in de geschetste situaties te kampen hebben. Hij geeft tips, wijst op gevaren, reikt oplossingen aan en doet dit steeds op een bevattelijke manier en in een heldere taal.

Dit boek is een dankbaar werkinstrument voor veel juristen die met deze problematiek te maken krijgen, en een grote bijdrage voor een rechtvaardiger oplossing.

Praktische informatie

Tijdstip

23 oktober 2018

13.30u - 17.30u

Locatie Gent Holiday Inn Gent Expo
Prijs

210 EUR (excl btw)

270 EUR (excl btw)

295 EUR (excl btw)

355 EUR (excl btw)

30 EUR (excl btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Incl. het boek 'De begunstigingsclausule in een levensverzekering  2017', documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Incl. het boek 'Beleggingsverzekeringen – 2014 (met een update-nota)', documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Incl. beide boeken, documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

FSMA

Orde van Vlaamse Balies

Nationale Kamer van Notarissen

BIBF/IBR

IAB-B0458-2016/01

 

3,5 punten voor verzekeringstussenpersonen

4 punten

3 uren (aangevraagd)

3,5 uren

3,5 uren

Inschrijven | Vermogensstructurering via levensverzekeringen: actualia - 23/10/2018

Kies hieronder welke sessie(s) u wenst te volgen:
Deelnemer
Extra deelnemer
Extra deelnemer 2
Bedrijf
Indien u een abonnement heeft, gelieve hier uw nummer in te geven.
Facturatie
Op dit e-mail adres sturen wij uw factuur door
Opmerking

Contact

klantendienst

Klantendienst

Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
015/45 34 30