Tijdens de ochtendsessie wordt een stand van zaken gegeven over de mogelijkheden van successieplanning via vruchtgebruik, erfpacht en opstal, waarbij ook aandacht wordt geschonken aan de opportuniteiten en valkuilen bij het gebruik van deze technieken bij buitenlands onroerend goed.

Tijdens de namiddag wordt vervolgens overlopen welke clausules dienen aangepast te worden bij bestaande testamenten/huwelijkscontracten en welke clausules oordeelkundig dienen opgenomen te worden in nieuwe testamenten/huwelijkscontracten. Uiteraard wordt stilgestaan bij de bepalingen van het nieuwe erfrecht en krijgen de diverse standpunten van Vlabel alle aandacht.

De formule van deze studiedag is uitermate flexibel: elke deelnemer kan voor een forfaitaire basisprijs een sessie naar keuze (ochtend of namiddag) volgen, maar zich bijkomend inschrijven voor de tweede sessie.

Sprekers

wim_vermeulen

meester Wim Vermeulen

advocaat-vennoot, Cazimir

Wim Vermeulen is één van de specialisten vastgoed fiscaliteit in België, niet alleen voor investeringen en successieplanning in eigen land, maar ook voor aankopen en planning in het buitenland – en dat is vrij uniek in België. Hij is als advocaat verbonden aan de balie van Brussel.

Wim heeft een masterdiploma Handelsingenieur dat hij behaalde aan de KU Leuven en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is ook master in de Rechten (KU Leuven). Zijn moedertaal is Nederlands, maar hij staat u ook te woord in het Frans en Engels.

Wim is auteur van meerdere boeken, publiceert in fiscale tijdschriften en kranten en is een veelgevraagde gastspreker over vastgoed fiscaliteit en successieplanning van onroerend goed. Hij doceert 'Vastgoed fiscaliteit' aan de Antwerp Management School en 'Aspecten van internationale onroerend goed fiscaliteit' aan de Fiscale Hogeschool.

michael_joosen

meester Michael Joosen

advocaat, Cazimir

Michael legt zich toe op (inter)nationaal fiscaal recht, vastgoed- en ondernemingsfiscaliteit en fiscale procedures.

Geboren te Wetteren op 28 augustus 1989

Vienna University of Economics and Business (LL.M. in International Tax Law, 2013)

KULeuven (Master of Laws, 2012)

ann_maelfait

meester Ann Maelfait

advocaat-vennoot, Rivus

Ann is vennoot van Rivus en leidt binnen het kantoor de litigation praktijk.

Als advocaat legt Ann zich in hoofdzaak toe op de oplossing van familiale conflicten.  Zij is onder meer gespecialiseerd in de vereffening en verdeling van complexe nationale en internationale nalatenschappen.  Daarnaast heeft zij een ruime expertise inzake vereffening- en verdeling van huwelijksvermogensstelsels na echtscheiding alsook inzake betwistingen over testamenten en schenkingen.   

Verder begeleidt en adviseert Ann vermogende cliënten bij hun vermogensplanning en heeft zij een bijzondere expertise in de begeleiding van families en familiale ondernemingen.

Programma

08:45 - 09:30
Onthaal | koffie + registratie deelnemers ochtendsessie
09:30 - 13:00

Vruchtgebruik, erfpacht en opstal anno 2018 | Sessie 1

meester Wim Vermeulen & meester Michael Joosen
13:00 - 13:45
Middagpauze | broodjesbuffet + registratie deelnemers namiddagsessie
13:45 - 17:00

Testamenten en huwelijkscontracten anno 2018 | Sessie 2

meester Ann Maelfait
17:00 - 17:30
Mogelijkheid tot vraagstelling

Partners

Gerelateerde boeken

het-personen-en-familierecht

Het Personen- en Familierecht 2017

Intersentia

Het personen- en familierecht gaat over de persoonlijke levensloop van mensen, van aan hun geboorte (en zelfs voordien) tot aan hun overlijden (en zelfs nadien). Het regelt de identiteit en verwantschappen van personen, als enkeling, als burger en als deelnemer aan familiale en vergelijkbare betrekkingen. Het personenrecht regelt het lidmaatschap van de rechtsgemeenschap van personen in het algemeen en van bijzondere categorieën van personen (Belgen en vreemdelingen, minderjarigen en meerderjarige beschermde personen). Het familierecht regelt partnerschap, ouderschap en de betrekkingen binnen de bredere verwantschapskring. In dit boek wordt het personen- en familierecht in 15 hoofdstukken uitgelegd en verklaard.

Dit boek verschilt van de andere handboeken over het personen- en familierecht. Na een uiteenzetting van de beginselen en een samenvatting van de rechtstechniek, ligt er namelijk ook een nadruk op het recht in context. De huidige rechtstechniek wordt in maatschappelijk, historisch en cultureel perspectief geplaatst om het inzicht erin te verbeteren.

Frederik Swennen is hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen. Hij doceert er sinds 2002 het personen- en familierecht. Zijn onderzoeksgroep Persoon & Vermogen is de kerngroep van de FWO Wetenschappelijke Onderzoeksgemeenschap RETHINKIN – Juridische verwantschaps- en familiestudies herdenken in de Lage Landen, en maakt deel uit van het University of Antwerp Centre of Excellence FAMCARE – Family Dynamics & Care. Frederik Swennen is ook advocaat (Greenille by Laga).

erfrecht-wettelijk-samenwonenden

Erfrecht wettelijk samenwonenden 2017

Larcier

Op 8 mei 2007 verscheen in het Belgisch Staatsblad de Wet van 28 maart 2007, voluit “Wet tot wijziging, wat de regeling van het erfrecht van de langstlevende wettelijke samenwonende betreft, van het Burgerlijk Wetboek en van de Wet van 29 augustus 1988 op de erfregeling inzake landbouwbedrijven met het oog op het bevorderen van de continuïteit”. Sedert 18 mei 2007, datum van inwerkingtreding van deze wet, hebben wettelijke samenwonende partners een beperkt intestaatserfrecht sui generis in elkaars nalatenschap.

De wet van 28 maart 2007 bevat slechts 10 artikelen, en is schijnbaar eenvoudig, maar bij nader onderzoek blijkt de wetgeving bijzonder complex. Talrijke theoretische én praktische problemen rijzen. Dit boek biedt daarom een grondige analyse van de wet.
In deze tweede, volledig herziene uitgave, wordt een actuele stand van zaken geschetst, met inbegrip van de voornaamste rechtsleer en rechtspraak sinds inwerkingtreding van de wet.

Het werk is als volgt opgedeeld: na een overzicht van de vermogensrechtelijke gevolgen van het wettelijke samenwoning, en van de redenen voor het wetgevend optreden, wordt de wet ontleed. Daarbij wordt in eerste instantie stilgestaan bij het daarbij ingevoerde erfrecht voor wettelijk samenwonenden, in het bijzonder wat betreft  de omvang en de aard van de erfrechtelijke roeping. Vervolgens worden de overige wijzigingen in het erfrecht behandeld.

Het boek gaat bovendien verder dan louter een analyse van de regelgeving. Waar nodig worden wetgevende tegenstrijdigheden of tekortkomingen gesignaleerd. Tot slot is er ruimte voor kritische reflectie over het statuut van wettelijk samenwonenden en over de grondslagen van het (dwingend) erfrecht.

wettelijke-samenwoning

Wettelijke samenwoning 2017

Larcier

Handig actueel naslagwerk voor de theoreticus én de praktijkjurist.

De wettelijke samenwoning, ingevoerd door de wet van 23 november 1998 als een minimale regeling, is uitgegroeid tot een uiterst populaire samenlevingsvorm. Samen met de belangrijke ontwikkelingen die deze rechtsfiguur over de jaren heen onderging, groeide evenwel ook het aantal juridische vraagstukken dat zij creëert.

Dit boek beoogt een totaalbeeld te geven van het actuele rechtskader omtrent de wettelijke samenwoning. Bijzondere aandacht gaat uit naar de knelpunten in theorie en praktijk, evenals naar de oplossingen die de rechtspraak en rechtsleer hiervoor aanreiken.

De structuur van het boek volgt de verschillende fasen in de beleving van een wettelijke samenwoning. Na een bespreking van de voorwaarden tot het aangaan van de wettelijke samenwoning, worden de gevolgen ervan uitgebreid geanalyseerd. Vervolgens wordt de ontbinding van de wettelijke samenwoning in al zijn facetten belicht, waarna wordt afgesloten met een bespreking van de nietigverklaring van het instituut. Hoewel de focus ligt op het burgerlijk recht, wordt bij dit alles ook aandacht besteed aan fiscale en sociale aspecten.

rechtsherstel-voor-verschuivingen

Rechtsherstel voor verschuivingen van vermogen bij het einde van een huwelijk en bij het einde van een samenwoning 2017

Die Keure

Wat gebeurt er met vermogensverschuivingen die zich tijdens een huwelijk of samenwoning hebben voorgedaan? Dat is een belangrijk thema wanneer een relatie tussen gehuwden of samenwonenden eindigt.

Zolang alles goed gaat tussen de partijen zijn zij er zich vaak niet van bewust hoe belangrijk het is om er voor te zorgen dat hun bedoelingen bij deze vermogensverschuivingen duidelijk en bewijskrachtig worden weergegeven. Echtgenoten, gehuwd onder een stelsel van gemeenschap, kunnen gelukkig nog terugvallen op een behoorlijke wettelijk uitgewerkte vergoedingsregeling, al zijn ook hier de mogelijke discussiepunten helemaal niet uitgesloten. Erger wordt het wanneer de vermogensverschuivingen plaatsvonden tussen echtgenoten die gehuwd waren onder het stelsel van scheiding van goederen of tussen wettelijk of feitelijk samenwonenden waar het gemeen verbintenissenrecht de regel is.

Vooral na een relatiebreuk stapelen de problemen zich op. Notarissen, advocaten en magistraten, die beroepshalve met deze problematiek worden geconfronteerd kunnen er van meespreken. Het palet is onuitputtelijk:

  • Was de vermogensverschuiving een (herroepelijke) schenking of moet de verrichting beschouwd worden als een bijdrage in de lasten van het huwelijk?
  • Kan de echtgenoot de koopsom tijdelijk parkeren op een gemeenschappelijke rekening en daarna een herbelegging uitvoeren?
  • Is een echtgenoot die tijdens zijn vrije dagen, eventueel samen met vrienden en familie, werken uitvoert aan zijn eigen goed, vergoeding verschuldigd aan het gemeenschappelijk vermogen?
  • Waarop is de overgang van de aandelen tussen de echtgenoten gesteund: verkoop, schenking, loon?
  • Hoe zal vergoed worden bij einde opstal?
  • Hoe zal de vergoeding berekend worden bij gedeeltelijke terugbetaling van een lening terugbetaalbaar met vaste annuïteiten?
  • Kan er sprake zijn van een gift bij een beding van aanwas tussen samenwonenden indien er gelijkheid is van kansen en bijdrage?
  • Vanaf wanneer beginnen de intresten op de vergoedingen tussen de samenwonenden te lopen?
  • Onder welke voorwaarden kan de verrijking zonder oorzaak worden ingeroepen?
  • Mag een notaris er bij de vereffening-verdeling van uitgaan dat beide partijen hun bijdrage in de lasten van het huwelijk of de wettelijke samenwoning hebben gedragen in verhouding tot hun mogelijkheden of moet hij een afweging maken?

Deze en zovele andere vragen komen aan bod in deze rijke studie. Emeritus professor Christian De Wulf behandelt deze kwesties met het gezag en de brede juridische kennis die hij  als academicus en als notaris heeft. Hij doet het op de hem eigen wijze: soms eigenzinnig maar steeds gefundeerd. Vanuit zijn jarenlange ervaring als notaris voelt hij als geen ander met welke menselijke en juridische problemen de partijen in de geschetste situaties te kampen hebben. Hij geeft tips, wijst op gevaren, reikt oplossingen aan en doet dit steeds op een bevattelijke manier en in een heldere taal.

Dit boek is een dankbaar werkinstrument voor veel juristen die met deze problematiek te maken krijgen, en een grote bijdrage voor een rechtvaardiger oplossing.

erfpacht-recht-van-opstal-en-vruchtgebruik

Erfpacht, recht van opstal en vruchtgebruik 2016

Wolters Kluwer

Erfpacht, recht van opstal en vruchtgebruik zijn oude rechtsfiguren die vandaag nog vaak gebruikt worden o.a. bij vastgoedtransacties. Hoewel deze instrumenten wel eens als ‘oubollig’ worden omschreven, worden zij zeer frequent gebruikt, niet in het minst door ondernemingen. Fiscale optimalisatie is hier vaak de drijfveer. De fiscus gaat hier echter niet onbeperkt in mee. De zogenaamde “turbo-vruchtgebruikconstructies” bijvoorbeeld worden meer en meer geviseerd en geherkwalificeerd in een voor de belastingplichtige fiscaal nadelig alternatief. De invoering van de vernieuwde antimisbruikbepaling helpt hierbij. Maar heeft de fiscus in alle gevallen gelijk?

In dit boek wordt elk van deze rechten bekeken vanuit een civielrechtelijk oogpunt. Daarnaast staat de auteur ook stil bij de boekhoudkundige verwerking ervan. Het derde deel behandelt de fiscale aspecten. Het fiscale luik rond erfpacht, opstal en vruchtgebruik is constant in beweging. Recente vonnissen, arresten en rulings zijn hiervan getuige.

Dit boek onderscheidt zich van andere publicaties door een globaal overzicht te geven van zowel de burgerrechtelijke, de boekhoudkundige als de fiscale behandeling van erfpacht, opstal en vruchtgebruik. De auteur focust zich daarbij op de hoofdlijnen eerder dan op de details. Dit om een werkinstrument te zijn voor verschillende doelgroepen, zoals accountants, boekhouders, revisoren, fiscalisten en juristen. Dit boek is het resultaat van de interpretatie van verschillende bronnen en wetsartikelen.

Kizzy Wandelaer heeft reeds 14 jaar ervaring in het verlenen van juridisch en fiscaal advies aan (middel)grote ondernemingen, familiebedrijven en hun aandeelhouders en dit met betrekking tot de optimalisatie van vastgoedinvesteringen, herstructureringen en vermogensplanning.  Zij is werkzaam voor KPMG Belastingconsulenten.

book_placeholder

Praktijkgids Successieplanning 2016-2017

Lex Forum

De nieuwe editie van de ‘Praktijkgids Successieplanning’ gaat digitaal en verschaft diverse clausules voor akten. Gelet op menig vraag van vorige gebruikers is het werk heden ook afzonderlijk in papieren versie verkrijgbaar.

Zoals in de vorige edities vormt het handboek ‘Praktijkgids Successieplanning’ een naslagwerk over successieplanning in de drie gewesten (Vlaanderen, Brussel en Wallonië).

Naast de papieren versie is er nu ook een periodiek bijgewerkte online versie van het boek, dewelke in functie van nieuwe wetgeving, fiscale standpunten en belangrijke rechtspraak regelmatig wordt bijgewerkt.

Het digitale versie omvat:

een papieren handboek met tweejaarlijkse update;
een digitale versie met doorlopend regelmatige bijwerkingen;
clausules voor testamenten, akten, overeenkomsten;
incl. knippen/plakken van teksten en clausules uit de digitale versie naar uw ontwerpen & conclusies!
recente fiscale standpunten;
rechtspraakoverzicht;
bibliografie met verwijzingen/referenties naar andere experts/commentatoren;
uitgebreide zoekrobot via de digitale versie;
online bibliotheek;
communicatie aan abonnees bij iedere belangrijke update;
digitale versie is te raadplegen op pc en aangepast voor gebruik op smartphone / tablet.
Verder komen in deze praktijkgerichte uitgave alle civiel- en fiscaalrechtelijke aspecten aan bod (ongeveer 900 pagina’s in totaal). De informatie is volledig, helder geschreven, actueel en biedt u naast een noodzakelijke theoretische onderbouw ook een eerstelijnsinformatie met zeer praktijkgerichte mogelijkheden.

De jarenlange praktijkervaring van Prof. Jos Ruysseveldt, staat garant voor de inhoudelijke kwaliteit van deze gids die in geen enkele fiscale (praktijk)bibliotheek mag ontbreken. Na zijn notariële opleiding is hij als raadsman al jaren expert op het vlak van vermogensplanning.

De ‘Praktijkgids Successieplanning’ is een onmisbaar naslagwerk voor accountants, advocaten, bedrijfsrevisoren, belastingconsulenten, boekhouders, fiscalisten, notarissen, private bankers, verzekeringsagenten of makelaars, maar ook voor studenten die zich extra willen bekwamen in vermogensplanning.

 

Praktische informatie

Tijdstip 7 december 2017 9.30u - 17.00u
Locatie Leuven Faculty Club
Prijs

210 EUR (excl btw)

269 EUR (excl btw)

299 EUR (excl btw)

359 EUR (excl btw)

340 EUR (excl btw)

489 EUR (excl btw)

30 EUR (excl btw) 

Per sessie naar keuze | Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie/frisdranken.

Per sessie naar keuze | Incl. het boek ‘Erfpacht, recht van opstal en vruchtgebruik - 2016’ (uitgave Kluwer ter waarde van € 72.93), broodjesbuffet en koffie/frisdranken

Per sessie naar keuze | Incl. het boek ‘Rechtsherstel voor verschuivingen van vermogen bij het einde van een huwelijk en bij het einde van een samenwoning - 2017’ (uitgave Die Keure ter waarde van € 115), broodjesbuffet en koffie/frisdranken

Per sessie naar keuze | Incl. de boeken ‘Erfpacht, recht van opstal en vruchtgebruik - 2016’ en  ‘Rechtsherstel voor verschuivingen van vermogen bij het einde van een huwelijk en bij het einde van een samenwoning - 2017’, broodjesbuffet en koffie/frisdranken

Voor beide sessies | Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie/frisdranken.

Voor beide sessies, inclusief de boeken ‘Erfpacht, recht van opstal en vruchtgebruik - 2016’ (uitgave Kluwer ter waarde van € 72.93) en ‘Rechtsherstel voor verschuivingen van vermogen bij het einde van een huwelijk en bij het einde van een samenwoning - 2017’ (uitgave Die Keure ter waarde van € 115), documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde van Vlaamse Balies

Nationale Kamer van Notarissen

FSMA

IAB-B0458/2016-01

BIBF/IBR

4 juridische punten / sessie

3 uren sessie 1 / 2,5 uren sessie 2


2 punten voor tussenpersonen bank en beleggingen per sessie

3,5 uren / sessie

4 uren / sessie

Inschrijven | Studiedag Successieplanning anno 2018: 2 actuele items - 07/12/2017

Selecteer welke sessie u wenst bij te wonen
Voor deze studiedag bieden wij 2 actuele boeken aan, gerelateerd aan de sessies
Deelnemer
Extra deelnemer
Extra deelnemer 2
Bedrijf
Indien u een abonnement heeft, gelieve hier uw nummer in te geven.
Facturatie
Op dit e-mail adres sturen wij uw factuur door
Opmerking

Contact

Hebt u inhoudelijke vragen over deze opleiding? Neem dan contact op met Sophie Nottebaert, zij helpt u graag verder.

sophie-nottebaert

Sophie Nottebaert

Productmanager MD Seminars

sophie.nottebaert@wolterskluwer.com

015 36 12 37