De ondertekening van een contract (behoudens uiteraard een toetredingscontract), wordt in de praktijk dikwijls voorgegaan door heel wat onderhandelingen, die soms maanden kunnen duren. In sommige gevallen gebeurt het dat dergelijke onderhandelingen in een ver gevorderd stadium nog worden afgebroken.

De vraag stelt zich terecht of het beëindigen van onderhandelingen vrij is van enige aansprakelijkheid: zo is het niet ondenkbaar dat heel wat vertrouwelijke informatie werd prijsgegeven en dat de kandidaat-koper in casu enkel geïnteresseerd was in het bekomen van gevoelige bedrijfsgeheimen. In een aantal gevallen werd inzake deze problematiek daarom terecht een procedure opgestart en de rechtspraak heeft aanvaard dat de verbreking van de onderhandelingen in bepaalde omstandigheden onrechtmatig kan zijn.

Tijdens deze studiedag wordt er eerst een algemeen overzicht gegeven van de gemeenrechtelijke precontractuele aansprakelijkheid, waarna in de twee daaropvolgende onderdelen specifiek gefocust wordt op het precontractuele luik bij M&A en het belang van precontractuele informatie-uitwisseling bij het afsluiten van commerciële samenwerkingsovereenkomsten. Wat dit laatste luik betreft, wordt gefocust op de specifieke wetgeving met betrekking tot de precontractuele informatie-uitwisseling zoals voorzien in titel 2 van boek X Wetboek Economisch Recht bij het aangaan van commerciële samenwerkingsovereenkomsten.

Sprekers

alois-van-oevelen

prof. dr. Alois Van Oevelen

gewoon hoogleraar, Universiteit Antwerpen

Gewoon hoogleraar aan de Faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen
(huidige academische graad sinds 1997), belast met de leeropdrachten (totaal : 210 uur)

 • Algemeen verbintenissenrecht (tweede bachelor rechten)
 • Bijzondere overeenkomsten (derde bachelor rechten)
 • Grondige studie verbintenissen- en overeenkomstenrecht (master in de rechten)

Nevenfuncties:

 • Hoofdredacteur van het Rechtskundig Weekblad 
 • Voorzitter van het bemiddelingscollege voor de financiële sector
koen_de_bock

meester Koen De Bock

advocaat-vennoot, De Bock & Baluwé

Training
Master in law , UG, 1991, magna cum laude, DES Droit des Affaires Université Panthéon-Sorbonne Paris I (1992)

Career
1992 - present :

Lawyer at the Ghent bar:

 • 1992 - 2000 : associate Loeff Claeys Verbeke
 • 2000 - 2004 : associate and partner Laga & Philippe
 • 2004 – present : founder and associateDe Bock & Baluwé advocaten

Speaker on seminars on distribution law

Specialization

- Contract law

- Distribution law

elke_janssens

meester Elke Janssens

advocaat-vennoot, NautaDutilh

Elke Janssens focuses on corporate law, public and private M&A, and corporate governance issues. Indeed, Elke's background in both law and economics is highly appreciated in M&A transactions. She advises both listed and unlisted companies and is regularly involved in restructuring transactions, as well.

Elke received her law degree from the Vrije Universiteit van Brussel (VUB) in 1996. In 1998, she obtained an LL.M in business law from the Université Libre de Bruxelles (ULB), followed by a master's in management from VUB in 2001. She also completed coursework in the Solvay Business School's MBA programme in 2006-2007. Elke was admitted to the Brussels bar in 1997 and joined NautaDutilh in 1999.

Elke is the author of numerous publications in the fields of corporate and financial law. She is also a member of the editorial board of various law journals (T.Fin.R, RABG, TVS, NV in de praktijk) and regularly speaks at seminars.

After being a part-time assistant lecturer, Elke was appointed in 2001 to VUB's Business Law Department, where she is a driving force in the Business Contracts Unit (BuCo), whose purpose is to foster ties and cooperation between academia and business. In this capacity, Elke organises various workshops and seminars. Owing to her academic background, Elke is skilled at coming up with creative solutions to her clients' problems at short notice.

In 2012, NautaDutilh's Corporate team was named "Corporate Law Firm of the Year" at the Belgian Legal Awards.

yolanda_hebbrecht

meester Yolanda Hebbrecht

advocaat, NautaDutilh

Yolanda Hebbrecht focusses mainly on corporate law, with a particular interest in mergers and acquisitions.

Yolanda obtained her law degree from the University of Ghent in 2015. During her studies, she spent one semester at the University of Montpellier and completed a traineeship at the Washington Center for internships and academic seminars in Washington, DC.

She joined NautaDutilh in 2015 and was admitted to the Brussels Bar in the same year.

Yolanda speaks Dutch, French, English and German.

Programma

10:15 - 11:00
Onthaal | koffie + registratie deelnemers
11:00 - 12:30

Het gemeen recht inzake precontractuele aansprakelijkheid

prof. dr. Aloïs Van Oevelen
12:30 - 13:30
Middagpauze | broodjesbuffet
13:30 - 15:00

Precontractuele informatie en aansprakelijkheid in het kader van M&A-transacties

meester Elke Janssens & meester Yolanda Hebbrecht
15:00 - 15:30
Pauze
15:30 - 17:00

Boek X, Titel 2 Wetboek Economisch Recht en de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten. Wat wordt verstaan onder een commerciële samenwerkingovereenkomst?

meester Koen De Bock
17:00 - 17:30
Mogelijkheid tot vraagstelling

Gerelateerde boeken

gewijzigde_omstandigheden_in_het_contractenrecht-2017

Gewijzigde omstandigheden in het contractenrecht 2017

Intersentia

In periodes van economische en monetaire instabiliteit ervaart een contractpartij sneller problemen om haar contractuele verbintenis uit te voeren. Een leverancier kan bijvoorbeeld (financiële) moeilijkheden ondervinden om producten te leveren aan de overeengekomen prijs omdat de prijs voor grondstoffen plots enorm sterk is gestegen. Met de relatief recente financiële en economische crisis in het achterhoofd is het bijgevolg niet verwonderlijk dat de overmachts- en de imprevisieleer recent meer aandacht krijgen. Zowel de overmachts- als de imprevisieleer komen tegemoet aan de situatie waarbij een contractpartij maar moeilijk haar verbintenis kan uitvoeren doordat de omstandigheden zijn gewijzigd nadat die contractpartij haar overeenkomst gesloten heeft. Terwijl de overmachtsleer tot het geldende Belgische recht behoort, kent de imprevisieleer in principe geen plaats in ons recht.

In dit boek wordt nagegaan of de situaties die klassiek aan de imprevisieleer zijn voorbehouden, niet onder de noemer van de overmachtsleer kunnen worden gebracht. Als deze situaties door de overmachtsleer kunnen worden gevat, heeft het geen zin meer om – zoals auteurs vaak doen – een afzonderlijke imprevisieleer uit te werken. In het onderzoek komt aan bod het klassieke onderscheid tussen de situatie waarbij het voor de schuldenaar onmogelijk is om een verbintenis uit te voeren (overmachtsleer) en de situatie waarbij de schuldenaar het zeer moeilijk krijgt om een verbintenis uit te voeren (imprevisieleer), naast de overige toepassingsvoorwaarden die de twee leerstukken delen en de rechtsgevolgen van elk van beide leerstukken.

Dit boek is de handelseditie van het proefschrift dat Michaël de Potter de ten Broeck op 23 augustus 2016 succesvol verdedigde aan de Universiteit Gent. Naast zijn voltijdse activiteit als juridisch adviseur, is de auteur op heden als vrijwillig medewerker verbonden aan de vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht van de Universiteit Gent. Hij is ook lid van het Centrum voor Verbintenissenrecht (‘CVR’).

algemeen_verbintenissenrecht2016

Algemeen verbintenissenrecht 2016

Larcier

Het werk bundelt de referaten van een aantal studieavonden ingericht door de Vlaamse Conferentie Gent in het kader van haar jaarlijkse studiecyclus, ditmaals toegespitst op Aagemeen Verbintenissenrecht.

De bijdragen zijn stuk voor stuk grondige analyses van actuele knelpunten en nieuwe ontwikkelingen inzake algemeen Verbintenissenrecht

In elke bijdrage wordt vanuit een bepaald rechtsgebied de problematiek ontleed, telkens door specialisten en practici uit dat rechtsdomein.

 De teksten zijn geschreven voor een publiek van rechtspractici maar zijn alle op wetenschappelijk verantwoorde wijze onderbouwd.

verkorte inhoud:

• De opschortende voorwaarde bij vastgoedtransacties
Jennifer Callebaut, Assistente UGent, Centrum voor verbintenissenrecht

• Gereguleerde en contractuele verbintenissen van de netbeheerder
Elke Volckaert, Advocaat te Gent, oprichter van het kantoor E Advocaten en docente bij Syntra Midden-Vlaanderen

• Interesten bij niet-nakoming van contractuele verbintenissen
Aloïs Van Oevelen, Gewoon hoogleraar Universiteit Antwerpen

• Over het ongerechtvaardigd karakter van een ongerechtvaardigde verrijking
Joke Baeck, Docent Centrum voor Verbintenissenrecht UGent

• Meerpartijenverhoudingen waarbij een derde gerechtigde wordt van een schuldvordering (derdenbeding, cessie, subrogatie, inpandgeving, rechtstreekse vorderingen)
Matthias E. Storme, Advocaat balie Gent, Professor KU Leuven

• Hot topics art 19bis-11 § 2 WAM
Stéphane Vereecken en Sigrid Heirbrant, Praktijkassistenten Vakgroep Burgerlijk Recht UGent, Advocaten balie Gent

pluraliteit_van_schuldenaars_bij_verbintenissen2015

Pluraliteit van schuldenaars bij verbintenissen 2015

Die Keure

Van oudsher is zowel het verbintenissen- en contractenrecht als het gerechtelijk recht geschreven met het oog op rechtsverhoudingen tussen een enkele schuldeiser en een enkele schuldenaar. 

Nochtans is de juridische praktijk anders. Bij contractuele verbintenissen geeft de schuldeiser vaak de voorkeur aan meerdere schuldenaren omdat hij op die manier over meerdere vermogens beschikt om de schuld op te verhalen. Ook
de schuldenaren zelf voelen zich vaak sterker met twee of meer dan alleen. De toenemende mobiliteit en bevolkingsdichtheid zorgen ervoor dat ook schadegevallen slechts zelden één slachtoffer maken en vaak meer dan één dader kennen. Een en ander leidt ertoe dat de pluraliteit van schuldenaren bij een (buiten)contractuele verbintenis meer regel dan uitzondering is.

De algemene onderzoeksvraag van dit proefschrift luidt: hoe regelt het recht
thans de gehoudenheid bij een pluraliteit van schuldenaars en hoe zou het recht
die gehoudenheid in de toekomst moeten aanpakken om tot een efficiënt en billijk
juridisch apparaat te komen?

verbintenissenrecht_softcover2015

Verbintenissenrecht (softcover) 2015

Acco

Dit boek is niet enkel een leerboek waarin het Belgische verbintenissenrecht op een heldere manier wordt uiteengezet voor studenten in de rechten. Het is ook een nuttig handboek voor (praktijk)juristen die geen specialisten in het verbintenissenrecht zijn. De auteurs geven het geldende recht zo helder en zo volledig mogelijk weer, zonder echter exhaustief te willen zijn wat betreft theorievorming of bronvermelding. Daarnaast wil dit werk het verbintenissenrecht situeren in de context van het Europese recht, zowel het recht van de EU als dat van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, waarvan het belang alsmaar toeneemt. Tot slot doen de auteurs ook aan rechtsvergelijking, hoofdzakelijk door middel van doorkijk-stukjes.

voorwaardelijke_verbintenissen2014

Voorwaardelijke verbintenissen 2014

Wolters Kluwer

Dit boek bevat een theoretische uiteenzetting over de voorwaarde, maar is tegelijk ook zeer praktijkgericht. Het behandelt niet alleen de discussies die doorheen de jaren in de doctrine zijn ontstaan, maar onderzoekt ook hoe die discussies hun weg hebben gevonden in de rechtspraak. Het boek bevat dus ook heel wat verwijzingen naar recente rechtspraak en is doorspekt met concrete voorbeelden.

Het biedt de lezer een antwoord op tal van vragen die kunnen rijzen wanneer hij een verbintenis onder voorwaarde aangaat:

 • Is er sprake van een voorwaarde wanneer de verwezenlijking van de gebeurtenis weliswaar objectief onzeker is, maar de partijen die gebeurtenis als zeker beschouwen?
 • Is er sprake van een termijn, dan wel een voorwaarde wanneer partijen een clausule van eigendomsvoorbehoud opnemen in hun overeenkomst?
 • Wat wanneer partijen geen termijn hebben bepaald waarbinnen de opschortende voorwaarde zich moet realiseren?
 • Wat wanneer partijen een woning kopen onder opschortende voorwaarde dat de koper een lening verkrijgt en de woning tenietgaat hangende die voorwaarde?
 • Hebben partijen reeds rechten en/of verplichtingen hangende de voorwaarde?
 • Wat wanneer de voorwaarde zich niet vervult door toedoen van de schuldenaar?
 • Wat is de positie van de partijen bij vervulling van de ontbindende voorwaarde?

 
Kortom, een 'must have' voor iedereen die in aanraking komt met de figuur van de voorwaarde.

rol_rechter_precontractuele_fase

De rol van de rechter in de precontractuele fase 2015

Die Keure

Schadeherstel bij afgebroken onderhandelingen

In dit boek gaat Caroline Vervack in op de problematiek van de afgebroken onderhandelingen. 

Het werk onderzoekt welke herstelmogelijkheden openstaan wanneer een partij het slachtoffer is van voortijdig stopgezette onderhandelingen. Daarvoor wordt eerst onderzocht wanneer het afbreken van onderhandelingen aanleiding geeft tot een fout in hoofde van de afbrekende partij. 

Vervolgens analyseert de auteur de mogelijkheden tot schadeherstel. Aan de hand van een rechtsvergelijkende studie met het Nederlandse en Engelse recht wordt de Belgische visie op deze problematiek kritisch beoordeeld.

Op basis van deze resultaten reikt de auteur de rechter een tweeledig referentiekader aan als houvast bij de beoordeling van een mogelijke precontractuele fout en bij het herstel van de geleden schade.

potpourri1

Potpourri I: hervormingen m.b.t. de burgerlijke rechtspleging 2016

Wolters Kluwer

In het Justitieplan werden een aantal maatregelen voorgesteld met het oog op het efficiënter en daardoor rechtvaardiger maken van justitie, dit zonder dat aan kwaliteit wordt ingeboet. Deze voorgestelde maatregelen zouden opgenomen worden in vier ‘Potpourri’ wetten. De eerste Potpourri wet is de Wet van 19 oktober 2015 houdende de wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie en werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22 oktober 2015.

Deze wet bevat niet de grote hervorming van de burgerlijke rechtspleging, die tijdens de bespreking in de Kamercommissie voor de Justitie wel al aangekondigd werd eenmaal de potpourri wetten aangenomen zouden zijn. Dit doet evenwel geen afbreuk aan het belang van de wijzigingen die door de Wet van 19 oktober 2015 aangebracht worden. De wijzigingen aan de regels inzake de burgerlijke rechtspleging hebben een belangrijke invloed op de dagdagelijkse praktijk van advocaten, magistraten, griffiers en gerechtsdeurwaarders. Zo is er de nieuwe informatieverplichting van advocaten naar de griffie toe, de verplichting tot concentratie van het geding en de opgelegde structuur waaraan conclusies moeten beantwoorden. Daarnaast wordt een buitengerechtelijke procedure ingevoerd ter invordering van niet-betwiste geldschulden, waarbij de gerechtsdeurwaarder een centrale rol toebedeeld kreeg. Op het vlak van het hoger beroep worden belangrijke wijzigingen aangebracht zoals het uitstellen van de mogelijkheid om hoger beroep aan te tekenen tegen vonnissen alvorens recht te doen en de principiële opheffing van de schorsende werking van het hoger beroep. Ook op het vlak van de rechterlijke organisatie worden wijzigingen aangebracht.

In dit boek worden de belangrijkste wijzigingen die de Wet van 19 oktober 2015 doorvoert besproken. De bespreking is beperkt tot de hervorming van de eigenlijke burgerlijke rechtspleging. Wat de wijzigingen aangebracht aan de rechterlijke organisatie betreft, wordt ingegaan op de nieuwe regels inzake de samenstelling van de zetel.

Praktische informatie

Tijdstip 5 december 2017 11.00u - 17.00u
Locatie Sint-Niklaas Hotel Serwir
Prijs

299 EUR (excl btw)

335 EUR (excl btw)

30 EUR (excl btw) 

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie/frisdranken.

Incl. het boek 'De rol van de rechter in de precontractuele fase – 2015‘ (uitgave Die Keure ter waarde van € 57), broodjesbuffet en koffie/frisdranken

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde van Vlaamse Balies

IAB-B0458/2016-01

BIBF/IBR

FSMA

6 juridische punten

4,5 uren

5 uren

2 punten voor tussenpersonen bank en beleggingen en verzekeringstussenpersonen bij onderdeel 1 en 3

Inschrijven | Studiedag precontractuele informatie en aansprakelijkheid - 05/12/2017

Kies hieronder welke formule u wenst
Deelnemer
Extra deelnemer
Extra deelnemer 2
Bedrijf
Indien u een abonnement heeft, gelieve hier uw nummer in te geven.
Facturatie
Op dit e-mail adres sturen wij uw factuur door
Opmerking

Contact

Hebt u inhoudelijke vragen over deze opleiding? Neem dan contact op met Sophie Nottebaert, zij helpt u graag verder.

sophie-nottebaert

Sophie Nottebaert

Productmanager MD Seminars

sophie.nottebaert@wolterskluwer.com

015 36 12 37