Tijdens de studiedag Huur worden vier sessies gegeven door ervaren experten in het vak, waarbij ruime mogelijkheid tot vraagstelling wordt voorzien.

De sprekers gaan in op de laatste tendensen op het gebied van Huur.

Programma

08:30 - 09:30

Onthaalkoffie en registratie van de deelnemers

Start van de uiteenzetting
09:30 - 11:00

Sessie 1. Overzicht van de rechtspraak van het huurrecht (algemeen huurrecht en woninghuur)

(Prof. Van Oevelen)

11:00 - 11:15

Koffiepauze

11:15 -12:45

Sessie 2. Bespreking van een standaardhuurovereenkomst

Overzicht en praktijkgerichte analyse van een gemeenrechtelijk huurcontract aan de hand van voorbeeldclausules, met bijzondere aandacht voor de meest voorkomende twistpunten, getoetst aan de hand van recente rechtspraak

 (mr. Bellinck)

12:45 - 13:45

Lunch

13:45 - 15:15

Sessie 3. Handelshuur: duur, opzegging en hernieuwing  

(mr. Vanhove)

15:15 - 15:30

Koffiepauze

15:30 - 17:00 

Sessie 4. Twee nieuwigheden:

  • Terbeschikkingstelling van onroerend goed voor korte(re) duur, incl. pop-up
  • Huur van studentenkamers : nieuwe regels

(Mr. Schryvers en mr. Willaert )

17:15 - 17:30

Mogelijkheid tot vraagstelling

Sprekers

alois-van-oevelen
prof. dr. Aloïs Van Oevelen
emeritus gewoon hoogleraar, UAntwerpen

Na de voltooiing van zijn rechtenstudie (KU Leuven, 1975) was Aloïs Van Oevelen eerst advocaat bij de balie te Antwerpen (1975-1977) en nadien assistent aan het departement rechten van de Universiteit Antwerpen (1977-1984), waar hij in 1984 promoveerde tot doctor in de rechten op een proefschrift over "De overheidsaansprakelijkheid voor het optreden van de rechterlijke macht" . Dit proefschrift werd bekroond met de Prijs van het Belgisch Instituut voor Bestuurswetenschappen 1985 en met de Fernand Collin-Prijs 1988.

In 1984 werd hij aan de Universiteit Antwerpen benoemd tot docent, nadien tot hoofddocent (1992) en vervolgens hoogleraar (1994) en gewoon hoogleraar (1997). Aan de Faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen doceert hij thans "Verbintenissenrecht" (tweede bachelor), "Bijzondere overeenkomsten" (derde bachelor) en "Grondige studie verbintenissen- en overeenkomstenrecht" (master).

Aan het Departement en de Faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen oefende hij verschillende beleidsfuncties uit, waaronder die van academisch secretaris (1984-1987), voorzitter van de curriculumcommissie (1993-1997), facultaire coördinator van de onderwijsvisitatie rechten (1995-1996), departements- en faculteitsvoorzitter (1997-2001) en co-voorzitter van het Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten (CBR) (2001-2012). Thans is hij onderzoeksleider van de onderzoeksgroep “Rechtshandhaving” (sinds 2009) en voorzitter van de examencommissie van de masteropleiding in de rechten (sinds 2006). Aan de Universiteit Antwerpen is hij voorzitter van de Werkgroep Postacademische Vorming (sinds 2005).

Hij publiceerde verschillende boeken en talrijke wetenschappelijke bijdragen over diverse onderwerpen in de domeinen van het algemeen verbintenissenrecht, het aansprakelijkheidsrecht en de bijzondere overeenkomsten.

Lees meer
lien-bellinck
meester Lien Bellinck
advocaat, Loyens & Loeff

Lien heeft een uitgebreide ervaring en ruime kennis in het vastgoedrecht, huurrecht, bouwrecht en onroerend goed vastgoedcontracten. Ze staat vastgoedbeleggers en ontwikkelaars bij met advies, transacties en rechtszaken. Ze is auteur van diverse publicaties over vastgoedzaken en geeft seminars over vastgoedonderwerpen.

Lees meer
kristof-vanhove
meester dr. Kristof Vanhove
advocaat-vennoot en erkend bemiddelaar, INTEGRA Advocaten

Kristof Vanhove is gespecialiseerd in vastgoedrecht (huurrecht, handelshuurrecht, bouwrecht, zakenrecht) commercieel recht en contractenrecht. Hij heeft een uitgebreide expertise op het vlak van geschillenbeslechting, onderhandeling en bemiddeling.

De focus van zijn praktijk ligt op de retailsector (handelshuur / franchising).

Kristof is advocaat sinds 2003. Tot 2010 was hij verbonden aan de balie van Brussel. Sindsdien maakt hij deel uit van de balie van Hasselt, en is stichtend vennoot van INTEGRA (2013).

Sinds 2016 is Kristof erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken; hij wordt ook geregeld aangesteld als arbiter.

Kristof is lid van CEPANI, het toonaangevende Belgische centrum voor arbitrage en bemiddeling.

Kristof is licentiaat/master in de rechten (K.U. Leuven, 2002) en doctor in de rechten (Ph.D.) (K.U. Leuven, 2009). Hij promoveerde met een proefschrift over handelshuur aan de KULeuven. In 2011 behaalde hij bovendien het diploma Master in het Notariaat (K.U. Leuven, 2011, summa cum laude).

Hij is tevens hoofdeditor van het Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend goed (TBO).

Kristof Vanhove is auteur van diverse toonaangevende publicaties, waaronder zijn proefschrift over handelshuur (Handelshuur, Antwerpen, Intersentia, 2012, 560 p.).

Lees meer
anouk-schryvers
meester Anouk Schryvers
advocaat , Schoups

Anouk Schryvers is sinds september 2017 ingeschreven aan de Balie Provincie Antwerpen. Zij is vooral werkzaam in de vakgroep Privaat Bouwrecht en Vastgoed & Projectontwikkeling.

Lees meer
ewoud-willaert
meester Ewoud Willaert
advocaat , Schoups

Ewoud Willaert is counsel bij Schoups.

Ewoud behaalde zijn rechtendiploma in 2010 aan de Katholieke Universiteit Leuven en is ingeschreven aan de Balie van Antwerpen.

Hij vervoegde het kantoor Schoups in 2010 en is gespecialiseerd in vastgoed en projectontwikkeling, waaronder huurrecht. Hij leidt samen met Christine Heeb de vakgroep Vastgoed & projectontwikkeling. Verder is hij werkzaam in de vakgroep Privaat bouwrecht.

Ewoud is actief in het Nederlands, Frans en Engels.

Lees meer

Praktische informatie

Tijdstip

05 maart 2020

09.30u - 17.30u

Locatie Sint-Niklaas Hotel Serwir
Prijs

199 EUR (excl. btw)

310 EUR (excl. btw)

30 EUR (excl. btw)

Voor twee sessies incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Voor vier sessies incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde van Vlaamse Balies

Nationale Kamer van Notarissen

Instituut voor Bedrijfsjuristen

BIV

3 punten per 2 sessies

3 uren per 2 sessies

3 punten per 2 sessies (gelieve uw IBJ-lidnummer te vermelden bij inschrijving)

3 uren per 2 sessies

Gerelateerde boeken

huurzakboekje-2019
Zakboekje Huur (2019)
Wolters Kluwer

Dit zakboekje is een handige en veilige leidraad. Zowel voor de professional, die zijn cliënt zo correct mogelijk moet inlichten als voor de vrijwilliger, resp. de hulpverlener, die met een concrete vraag wordt geconfronteerd. Maar ook voor de particulier, die zijn rechten en verplichtingen in zijn woonsituatie wil kennen. Voor wie nog dieper wil graven, wordt er verwezen naar de bibliografie die per hoofdstuk wordt weergegeven.

De formule van de zakboekjes vertoont het belangrijke voordeel dat snel en op periodieke basis kan worden in gespeeld op wijzigingen in de reglementering. Voor bepaalde takken van de reglementering m.b.t. wonen is dit geen overbodige luxe. Vooral de premiereglementeringen wordt soms meer dan éénmaal per jaar gewijzigd.

Het is een beknopte gids die u een schematisch, goed gestructureerd en actueel overzicht biedt van de materie, die vervat ligt in een enorm aantal afzonderlijke wetten, decreten en besluiten. Het behandelt het huurrecht vanuit verschillende situaties op een duidelijke en herkenbare wijze en houdt daarbij rekening met de regionale verschillen.

Lees meer
de-nieuwe-regeling
De nieuwe regeling voor woninghuur en studentenhuur in het Vlaams Gewest Commentaar bij het Vlaams Woninghuurdecreet 2019
Wolters Kluwer

 

Dit boek bevat een eerste commentaar en duiding bij het Decreet van 9 november 2018 houdende bepalingen betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen of delen ervan, afgekort als “Vlaams Woninghuurdecreet”.

De klemtoon ligt op wat er nieuw is ten aanzien van het algemeen huurrecht en het federale woninghuurrecht, zoals de nieuwe regeling m.b.t. de huurwaarborg, de beëindiging van de huur i.g.v. overlijden van de laatste huurder, de nieuwe bepalingen m.b.t. medehuur, met onder meer een autonoom opzeggingsrecht voor elke feitelijke medehuurder, de verdeelsleutel voor de kosten en lasten, de precisering van de kleine huurdersherstellingen en het volledig nieuwe eigen statuut voor studentenhuur.

Na deze commentaar en de tekst van het Vlaams Woninghuurdecreet volgt de parlementaire voorbereiding (memorie van toelichting, de adviezen van de Raad van State en de Vlaamse Woonraad, de amendementen op het oorspronkelijke ontwerp van decreet en de bespreking in de Commissie Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen van het Vlaams Parlement) die meer inzicht biedt in de doelstellingen en uitwerking van de nieuwe bepalingen. Het boek sluit af met de twee uitvoeringsbesluiten bij het Vlaams Woninghuurdecreet.

Lees meer
op-weg-naar-een
Op weg naar een Vlaams Woninghuurdecreet via een evaluatie van de federale woninghuurwet (2018)
Larcier

Het werk behandelt het Vlaams Woninguurdecreet, dat in 2018 in werking zal treden. De tekst geeft de lezer inzicht in het totstandkomingsproces en bespreekt daartoe in de eerste plaats de bevoegdheid inzake woninghuur. Vervolgens worden de bevindingen van een evaluatie van het federale woninghuurrecht geschetst. Deze evaluatie werd uitgevoerd door het Steunpunt Wonen, middels een brede consultatie van woonactoren en vertegenwoordigers van juridische beroepen. De bevindingen ervan liggen aan de basis van het nieuwe Vlaamse woninghuurrecht. De auteurs geven ook een eerste commentaar bij de doelstellingen, legistieke keuzes en materiële bepalingen van het nieuwe Vlaamse Woninghuurrecht, dat zowel voor hoofdverblijfplaatsen als studentenhuisvesting van toepassing zal zijn.

Lees meer
actualia-huur
Actualia huurrecht en het Vlaamse woninghuurdecreet - 2018
Intersentia

Dit Cahier biedt een eerste grondige commentaar bij het op 24 oktober 2018 door het Vlaams Parlement goedgekeurde decreet “houdende bepalingen betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen of delen ervan” ofte het “Vlaamse Woninghuurdecreet”. Het decreet is onderverdeeld in vijf titels: Titel 1 (art. 1-4) bevat een aantal algemene bepalingen die van toepassing zijn alle overeenkomsten betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen. Titel 2 (art. 5-52) is het omvangrijkste deel en bevat een regeling voor de “huurovereenkomsten voor hoofdverblijfplaatsen”. Titel 3 (art. 53-65) regelt vervolgens de “huurovereenkomsten voor de huisvesting van studenten”. Titel 4 (art. 66-78) en Titel 5 (art. 79-84) bevatten een aantal wijzigingsbepalingen en opheffingsbepalingen en regelen de inwerkingtreding.

De auteur analyseert en bespreekt alle wijzigingen die het Woninghuurdecreet met zich meebrengt en biedt de lezer een degelijk overzicht van deze nieuwe regelgeving, onder meer de nieuwe regels in verband met de huurwaarborgen. Vervolgens komt in dit Cahier een uitgebreid overzicht van recente rechtspraak inzake (woning)huurrecht aan bod.

Dit handige boekje is dan ook een snelle en betrouwbare hulp voor advocaten, magistraten en alle juristen die met deze belangrijke rechtstak worden geconfronteerd.

Lees meer
woninghuur
Woninghuur - Medehuur, huurschade en de bevoegdheid inzake woninghuur-2018
Larcier

De zesde staatshervorming zorgde voor een overdracht van de bevoegdheid inzake woninghuur naar de gewesten. Naar aanleiding daarvan stelde de Vlaamse minister bevoegd voor Wonen een nieuw Vlaams huurdecreet in het vooruitzicht. Deze bijdrage bespreekt in eerste instantie de inhoud van de nieuwe gewestelijke bevoegdheden inzake woninghuur. Naast een algemene bespreking komen daarbij enkele concrete aspecten aan bod, zoals de bevoegdheid om in te grijpen in de procedure bij huurgeschillen.
Daarnaast gaat de tekst in op twee actuele topics uit het materiële woninghuurrecht, met name de medehuur en de huurschade:

Het tweede deel heeft betrekking op feitelijke samenwoning en medehuur. In dit onderdeel worden eerste enkele algemene principes uit het verbintenissenrecht geschetst. Vervolgens komen de huidige regeling omtrent wettelijke medehuur en de bescherming van de gezinswoning (artikel 215, §2, Burgerlijk Wetboek) aan bod, net als de thematiek van huur door feitelijk samenwonenden. Telkens is er uitgebreid aandacht voor concrete implicaties voor de rechtsverhouding tussen de huurder en de verhuurder.

Een laatste deel heeft betrekking op het thema van de plaatsbeschrijving en het bewijs van huurschade. In dit deel ligt de nadruk eveneens bij diverse vraagstukken die relevant zijn voor de rechtspraktijk. De bijdrage begint met een schets van de huurdersverplichting om de woning op het einde van de huur terug te geven en de huurschade te vergoeden. Vervolgens komen de intredende plaatsbeschrijving en het bewijs van huurschade op het einde van de huurovereenkomst aan bod.

Telkens worden de regelgeving en de en de toepassing in de rechtspraktijk besproken. Na een vergelijking met Nederland en Frankrijk worden ook enkele aandachtspunten voor het Vlaams Huurdecreet geformuleerd.

Lees meer

Inschrijven | Studiedag Huur anno 2020 - 05/03/2020