Tijdens deze studienamiddag krijgt u een praktijkgericht overzicht van de laatste ontwikkelingen die een impact hebben inzake schenkingen. Niet alleen wordt uiteraard stilgestaan bij de hervorming van het erfrecht en de nieuwe erfbelasting, maar ook de impact van de wijzigingen op het vlak van het ondernemingsrecht voor de burgerlijke maatschap met haar KBO-inschrijving en melding in het UBO-register, de relevante beslissingen van Vlabel komen tijdens deze opleiding aan bod.

Sprekers

jos_ruysseveldt
Meester Jos Ruysseveldt
advocaat-vennoot Ruysseveldt, prof. Fiscale Hogeschool/HUBrussel

EDUCATIEVE ACHTERGROND
• Gegradueerde in de Fiscale Wetenschappen, Fiscale Hogeschool Brussel 1992 
• Licentiaat in het Notariaat, Universiteit Gent 1984 
• Licentiaat in de Rechten, Universiteit Gent 1983

PROFESSIONELE ERVARING
Door zijn gespecialiseerde opleiding en notariële ervaring (15 jaar) biedt Jos Ruysseveldt zijn diensten vanuit een praktische en concrete invalshoek. Verder levert hij regelmatig bijdragen in wetenschappelijke jaarboeken en tijdschriften en maakt hij deel uit van redactiecomités wat een garantie betekent voor een permanente marktkennis en een toegevoegde waarde aan uw doelstelling.

ACADEMISCHE ERVARING
Jos Ruysseveldt is professor aan de Fiscale Hogeschool te Brussel en het AMS, Universiteit Antwerpen. 
Verder verleent hij medewerking aan diverse postuniversitaire opleidingen.

Lees meer

Programma

12:30 - 13:30
Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien
13:30 - 17:15

Schenken en maatschap: hoe adequaat plannen en uitvoeren anno 2018?

Meester Jos Ruysseveldt
17:15 - 17:30
Mogelijkheid tot vraagstelling

Partners

Gerelateerde boeken

erfrecht-en-giften-2018
Erfrecht en giften 2018
Intersentia

Erfrecht & giften schetst de elementaire regels van dit vakgebied. Iedereen die in de praktijk complexe dossiers behandelt, weet hoe belangrijk het is om niet te verdrinken in al te technische details en zich niet te verliezen in oeverloze theoretische redeneringen. Om door de bomen het bos te blijven zien, moet men de basisconcepten beheersen en deze telkens weer kritisch, met een frisse en open blik, herbekijken vanuit het perspectief van een nieuwe concrete vraag of dossier. 

Dit boek is beknopt en beperkt zich tot de essentie. Ook het voetnotenapparaat is beperkt gehouden. De doctrine wordt vermeld in een algemene bibliografie en in een specifieke literatuurlijst bij de aanvang van elk hoofdstuk. Dit is niet alleen een goed studieboek voor studenten, maar ook een handig naslagwerk voor praktijkjuristen, advocaten, notarissen en magistraten. Niemand is ooit volleerd in het recht, en zeker niet in het familiaal vermogensrecht.

Lees meer
tendensen_vermogensrecht
Tendensen vermogensrecht 2018
Intersentia

Tendensen Vermogensrecht is een project vanuit de Onderzoeksgroep Persoon & Vermogen aan de Universiteit Antwerpen. Het biedt in een eerste deel een overzicht van de actuele ontwikkelingen in het familiaal vermogensrecht en het zakenrecht, op basis van een overzicht van rechtspraak en wetgeving. Daarnaast komen in een tweede deel een aantal actuele topics aan bod die zich op het snijpunt van beide disciplines bevinden. De aandacht voor de praktijk wordt verder duidelijk in een derde deel ‘Recht-uit de praktijk’, waarin een aantal knelpunten worden besproken. Daardoor is het boek een accurate, actuele en betrouwbare gids voor uw dagelijkse praktijk.

Lees meer
de-private-stichting-en-het-zorgenkind
De private stichting en het zorgenkind 2018
Wolters Kluwer

Dit boek behandelt:

 • Duiding van het begrip ‘zorgenkind’;
 • Omschrijving van mogelijke struikelblokken zoals het zorg-, bestuurs- & devolutieprobleem;
 • Algemene regels aangaande de Belgische private stichting;
 • De private stichting als (relatief nieuwe) bewindvoerder;
 • De private stichting als planningsvehikel.

 Pluspunten:

 • Volledige focus op één concrete categorie van zorgenkinderen, zijnde de (ernstig) mentaal gehandicapte personen;
 • Bevattelijk overzicht van de algemene regelgeving aangaande de Belgische private stichting;
 • Analyse van de (relatief nieuwe) functie van de private stichting;
 • Toekomstperspectieven.
Lees meer
de-belgische-stichting
De Belgische stichting 2018
Larcier

De Wet van 2 mei 2002 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen heeft de rechtsvorm van de private stichting geïntroduceerd in het Belgisch recht, en bovendien het juridisch kader grondig gewijzigd voor wat betreft de instelling van openbaar nut die sindsdien door het leven gaat als de stichting van openbaar nut.

Deze wet werd inmiddels op een heel aantal punten gewijzigd. Dit boek behandelt de private stichting en de stichting van openbaar nut in al hun geledingen en verwerkt als eerste alle relevante wijzigingen in wetgeving.

Vooreerst wordt nader ingegaan op het juridisch kader. Hierbij werd de laatste wijziging inzake de inbreng van een algemeenheid van goederen of bedrijfstak geïntegreerd.

Vervolgens staat het boek stil bij de boekhoudkundige en de jaarrekeningrechtelijke verplichtingen waaraan de stichting moet tegemoet komen, waarbij eveneens uitgebreide aandacht wordt besteed aan de commissarisopdracht.

Ten slotte werpt het boek een licht op de fiscale behandeling van de stichting naar aanleiding van haar oprichting, werking en ontbinding. Zowel de rechtspersonenbelasting, de registratierechten, de successierechten als een aantal BTW-aspecten komen hierbij aan bod.

Aangezien de Belgische private stichting steeds meer wordt aangewend als instrument van successie- en vermogensplanning, gaat het boek tevens in op een aantal specifieke aandachtspunten in dit verband. Zo wordt ondermeer stilgestaan bij de invloed van de wettelijke reserve op de inbreng in een stichting, het gebruik van de stichting in het kader van een duolegaat, de mogelijkheid tot het aanwenden van een stichting voor vermogensoverdracht, de fiscale behandeling van uitkeringen uit de stichting aan familieleden, de terugkeer van ingebrachte vermogensbestanddelen naar de erfgenamen van de stichter en de impact hiervan op de successierechten, de schenking onder ontbindende voorwaarde aan de stichting, (bijzondere) schenkingstarieven aan de stichting, alsook bij de fiscale behandeling van de stichting die wordt gebruikt als administratiekantoor.

Lees meer
de-erfwet-van-31-juli-2017
De erfwet van 31 juli 2017 - een algemeen overzicht met modellen voor de praktijk 2018
Die Keure

De wet van 31 juli 2017 heeft de beginselen van het erf- en giftenrecht, die sinds meer dan twee eeuwen in de notariële praktijk gangbaar waren, grondig gewijzigd. Dit zal een aanpassing vragen voor de notarissen en van iedereen die in aanraking komt met het erfrecht. Aan het notariaat wordt daarbij de cruciale rol toebedeeld de nieuwe beginselen in de praktijk om te zetten.

Em. Prof. Christian De Wulf schreef een volledige handleiding bij de Erfwet 2017. U krijgt in dit boek

 • een bespreking van de nieuwe wet
 • theoretische beschouwingen en praktische bedenkingen en wenken
 • eenvoudige en bruikbare modellen

Het geheel werd binnen de redactie van het Tijdschrift voor Notarissen getoetst aan de notariële praktijk. Hierdoor is het boek een eerste duidelijke en vooral praktijkgerichte leidraad voor de nieuwe wet.

Lees meer
de-trust
De Trust. Juridisch kader voor (internationaal) privaatrechtelijke inpassing en fiscale gevolgen 2018
Wolters Kluwer

Op 11 september 2017 verdedigde Niels Appermont met succes zijn doctoraatsproefschrift over de trust aan de faculteit Rechten van de Universiteit Hasselt. We zijn bijzonder fier u de commerciële versie van dit proefschrift te kunnen aanbieden.

De trust is aan een heuse veroveringstocht bezig in de internationale private vermogensplanning. Met dit boek wordt een antwoord gegeven op de nood aan een juridisch framework om in de Belgische rechtsorde, als continentaal rechtsstelsel, te kunnen omgaan met een concept van de trust.

In een eerste luik ontrafelt Niels vanuit een functionele invalshoek, en rekening houdend met de ontstaansgeschiedenis en de juridische context, de trust op zich. Het tweede luik onderzoekt hoe een buitenlandse trust in het Belgisch burgerlijk recht via het internationaal privaatrecht kan worden ingepast. Het derde luik beantwoordt elke mogelijke vraag over de internrechtelijke fiscale gevolgen van buitenlandse trusts, inclusief een indrukwekkende analyse van de verhouding in het Belgische recht tussen het burgerlijk recht en fiscaal recht.

Dit proefschrift is een meesterwerk van een zelden gezien hoog niveau. Fundamenteel onderbouwd, weloverwogen, kritisch maar ook toegankelijk, praktisch en vlot.

Prof. dr. Niels Appermont is docent aan Faculteit Rechten van de UHasselt. Hij schreef zijn proefschrift onder de wetenschappelijke begeleiding van promotor Prof. dr. Elly Van de Velde en copromotor Prof. dr. Nicolas Carette.

Lees meer

Praktische informatie

Tijdstip 20 november 2018 13.30u - 17.30u
Locatie Sint-Niklaas Hotel Serwir
Prijs

199 EUR (excl btw)

269 EUR (excl btw)

30 EUR (excl btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Incl. het boek 'Erfrecht en giften 2018', documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde van Vlaamse Balies

Nationale Kamer van Notarissen

BIBF/IBR

IAB-B0458/2016-01

FSMA

4 punten

3 uren

3,5 uren

3,5 uren

2 punten voor tussenpersonen bank en beleggingen

Inschrijven | Schenken en maatschap: hoe adequaat plannen en uitvoeren anno 2018? - 20/11/2018

Deelnemer
Extra deelnemer
Extra deelnemer 2
Bedrijf
Indien u een abonnement heeft, gelieve hier uw nummer in te geven.
Op dit e-mail adres sturen wij uw factuur door
Facturatieadres

Contact

klantendienst
Klantendienst
Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
015/45 34 30

Lees meer