Tijdens deze studienamiddag worden er twee parallelle opleidingen gegeven door ervaren juristen-fiscalisten, waarbij tijdens elke opleiding wordt stilgestaan bij de meest recente wetswijzigingen, rechtspraak en administratieve standpunten. Telkens is ruime mogelijkheid tot vraagstelling voorzien.

Sprekers

wim_vermeulen
Meester Wim Vermeulen
Advocaat-vennoot, Cazimir

Wim Vermeulen is één van de specialisten vastgoed fiscaliteit in België, niet alleen voor investeringen en successieplanning in eigen land, maar ook voor aankopen en planning in het buitenland – en dat is vrij uniek in België. Hij is als advocaat verbonden aan de balie van Brussel.

Wim heeft een masterdiploma Handelsingenieur dat hij behaalde aan de KU Leuven en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is ook master in de Rechten (KU Leuven). Zijn moedertaal is Nederlands, maar hij staat u ook te woord in het Frans en Engels.

Wim is auteur van meerdere boeken, publiceert in fiscale tijdschriften en kranten en is een veelgevraagde gastspreker over vastgoed fiscaliteit en successieplanning van onroerend goed. Hij doceert 'Vastgoed fiscaliteit' in de Master in de Personal Financial Planning aan de Antwerp Management School en 'Aspecten van internationale onroerend goed fiscaliteit' aan de Fiscale Hogeschool.

Lees meer
rinse-elsermans
Meester Rinse Elsermans
Advocaat, Cazimir

Rinse legt zich toe op (inter)nationale vermogensplanning, familiaal vermogensrecht en civiele procedures. Hij was verbonden aan de Universiteit Antwerpen als academisch medewerker in de onderzoeksgroep Persoon & Vermogen, en publiceert regelmatig in diverse vooraanstaande juridische tijdschriften.

Hij is verbonden als advocaat aan de balie van Brussel.

Rinse is Master in de rechten (Universiteit Antwerpen) en Master in het notariaat (Vrije Universiteit Brussel). Hij is Nederlandstalig, maar spreekt ook Engels en Frans.

Lees meer
paul-van-eesbeeck
De heer Paul Van Eesbeeck
Juridisch adviseur - Vennoot, Vereycken & Vereycken Legal

° 1963

Paul Van Eesbeeck startte zijn loopbaan in 1988 bij verzekeringsmaatschappij De Vaderlandsche (inmiddels Vivium), waar hij als directie-attaché de functie van fiscaal-juridisch adviseur voor de ‘levenzuil’ waarnam. Sinds 1998 is hij, als juridisch adviseur, vennoot van het kantoor Vereycken & Vereycken Legal. Paul Van Eesbeeck verzorgde reeds talrijke publicaties en tussenkomsten op seminaries en congressen en is lid van het redactiecomité van de nieuwsbrief Life & Benefits (Kluwer uitgevers) en is medewerker van de fiscale nieuwsbrief 'Fiscoloog' (Biblo). Paul Van Eesbeeck is tevens ondervoorzitter van de Commissie voor Aanvullende Pensioenen voor Werknemers en docent in de leergang pensioenrecht aan de KULeuven.

Lees meer

Programma

12:30 - 13:30
Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien
13:30 - 17:15

Sessie 1 | Successieplanning van vastgoed, met bijzondere aandacht voor de impact van het nieuwe erfrecht en huwelijksvermogensrecht

Meester Wim Vermeulen en meester Rinse Elsermans

Sessie 2 | Levensverzekeringen en successieplanning: 10 vragen waar u het antwoord moet op kennen

17:15 - 17:30
Mogelijkheid tot vraagstelling

Partners

Gerelateerde boeken

tendensen_vermogensrecht
Tendensen vermogensrecht 2018
Intersentia

Tendensen Vermogensrecht is een project vanuit de Onderzoeksgroep Persoon & Vermogen aan de Universiteit Antwerpen. Het biedt in een eerste deel een overzicht van de actuele ontwikkelingen in het familiaal vermogensrecht en het zakenrecht, op basis van een overzicht van rechtspraak en wetgeving. Daarnaast komen in een tweede deel een aantal actuele topics aan bod die zich op het snijpunt van beide disciplines bevinden. De aandacht voor de praktijk wordt verder duidelijk in een derde deel ‘Recht-uit de praktijk’, waarin een aantal knelpunten worden besproken. Daardoor is het boek een accurate, actuele en betrouwbare gids voor uw dagelijkse praktijk.

Lees meer
de-private-stichting-en-het-zorgenkind
De private stichting en het zorgenkind 2018
Wolters Kluwer

Dit boek behandelt:

 • Duiding van het begrip ‘zorgenkind’;
 • Omschrijving van mogelijke struikelblokken zoals het zorg-, bestuurs- & devolutieprobleem;
 • Algemene regels aangaande de Belgische private stichting;
 • De private stichting als (relatief nieuwe) bewindvoerder;
 • De private stichting als planningsvehikel.

 Pluspunten:

 • Volledige focus op één concrete categorie van zorgenkinderen, zijnde de (ernstig) mentaal gehandicapte personen;
 • Bevattelijk overzicht van de algemene regelgeving aangaande de Belgische private stichting;
 • Analyse van de (relatief nieuwe) functie van de private stichting;
 • Toekomstperspectieven.
Lees meer
de-belgische-stichting
De Belgische stichting 2018
Larcier

De Wet van 2 mei 2002 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen heeft de rechtsvorm van de private stichting geïntroduceerd in het Belgisch recht, en bovendien het juridisch kader grondig gewijzigd voor wat betreft de instelling van openbaar nut die sindsdien door het leven gaat als de stichting van openbaar nut.

Deze wet werd inmiddels op een heel aantal punten gewijzigd. Dit boek behandelt de private stichting en de stichting van openbaar nut in al hun geledingen en verwerkt als eerste alle relevante wijzigingen in wetgeving.

Vooreerst wordt nader ingegaan op het juridisch kader. Hierbij werd de laatste wijziging inzake de inbreng van een algemeenheid van goederen of bedrijfstak geïntegreerd.

Vervolgens staat het boek stil bij de boekhoudkundige en de jaarrekeningrechtelijke verplichtingen waaraan de stichting moet tegemoet komen, waarbij eveneens uitgebreide aandacht wordt besteed aan de commissarisopdracht.

Ten slotte werpt het boek een licht op de fiscale behandeling van de stichting naar aanleiding van haar oprichting, werking en ontbinding. Zowel de rechtspersonenbelasting, de registratierechten, de successierechten als een aantal BTW-aspecten komen hierbij aan bod.

Aangezien de Belgische private stichting steeds meer wordt aangewend als instrument van successie- en vermogensplanning, gaat het boek tevens in op een aantal specifieke aandachtspunten in dit verband. Zo wordt ondermeer stilgestaan bij de invloed van de wettelijke reserve op de inbreng in een stichting, het gebruik van de stichting in het kader van een duolegaat, de mogelijkheid tot het aanwenden van een stichting voor vermogensoverdracht, de fiscale behandeling van uitkeringen uit de stichting aan familieleden, de terugkeer van ingebrachte vermogensbestanddelen naar de erfgenamen van de stichter en de impact hiervan op de successierechten, de schenking onder ontbindende voorwaarde aan de stichting, (bijzondere) schenkingstarieven aan de stichting, alsook bij de fiscale behandeling van de stichting die wordt gebruikt als administratiekantoor.

Lees meer
de-begunstigingsclausule-in-een-levensverzekering
De begunstigingsclausule in een levensverzekering 2017
V&V Publishing
De levensverzekering is krachtig in haar veelzijdigheid: zij is niet alleen een voorzorgs- en pensioeninstrument, zij profileert zich ook als spaar- en beleggingsproduct, zij wordt ingeschakeld in successieplanning, en kan ten slotte ook de terugbetaling van leningen waarborgen. De levensverzekering is dus een soort 'Zwitsers zakmes' inzake vermogensstructurering in de brede zin.
Waar de levensverzekering ook voor mag dienen, steevast wordt er iemand aangeduid als begunstigde van de verzekeringsprestatie. De begunstigingsclausule is dan ook een belangrijk raderwerk van de levensverzekering. Zij geeft ook kracht aan de levensverzekering, die zich kan ontpoppen tot een (alternatief) testament.
Soms maakt men er zich in de praktijk wat te makkelijk van af door een paar voorgedrukte checkboxes in het verzekeringsvoorstel aan te vinken. De begunstigingsclausule moet echter sporen met de wil, de gezinstoestand en de vermogenstoestand van de verzekeringnemer(s) en vergt dus maatwerk. Hierbij moet men ook oog hebben voor het feit dat de begunstigingsclausule wordt gestuurd door het verzekeringsrecht, dat soms danig afwijkt van wat het burgerlijk recht voorschrijft. Het wettelijk kader rond de begunstigingsclausule zou dan ook tot de basiskennis moeten behoren van elke practicus die omgaat met levensverzekeringen. Dit boek wil in dit verband de do's-and-don'ts in kaart brengen, kapstokken aanreiken en die ook aan de hand van praktijkvoorbeelden illustreren.
De jarenlange praktijkervaring van de auteur staat borg voor de kwaliteit van deze wegwijzer, die een stevige juridische onderbouw wil koppelen aan praktische bruikbaarheid. Een must-have die in de bibliotheek van geen enkele levensverzekeringsprofessional, notaris of estate planner mag ontbreken.
Lees meer
beleggingsverzekeringen
Beleggingsverzekeringen 2014 (met een update-nota)
Lex Forum
De laatste tien jaar toont het Belgisch beleggingslandschap een alsmaar groeiende interesse voor de vastrentende levensverzekeringen van tak 21 en de levensverzekeringen gekoppeld aan een beleggingsportefeuille van tak 23. Inmiddels maken deze nieuwe beleggingsvormen deel uit van menig privévermogen.
Anders dan bij de klassieke beleggingsinstrumenten kent de levensverzekeringsovereenkomst een aparte wetgeving (met name de nieuwe Verzekeringswet van 4 april 2014 die onder meer de bestaande Landverzekeringswet integreert) die schril contrasteert met de algemene civielrechtelijke beginselen. Zo is de levensverzekering een tripartiete overeenkomst, waarbij één en dezelfde partij in diverse hoedanigheden kan optreden en kent ze haar eigen werkingsmechanismen en vormvoorschriften. Zelfs op fiscaal gebied is de beleggingsverzekering vaak een buitenbeentje. Geen wonder dat de practicus met veel onbeantwoorde vragen achterblijft.
Startend vanuit de nieuwe Verzekeringswet biedt het Handboek ‘Beleggingsverzekeringen’ een multidisciplinaire synthese over de werking van het bonte landschap van de beleggingsverzekeringen, dit zowel vanuit een civielrechtelijke en financiële als fiscale invalshoek. Het boek zoekt een antwoord op de talrijke vanuit de praktijk gegroeide vragen en is een wegwijzer in de zeer complexe materie.
De informatie is volledig, helder geschreven, actueel en biedt u naast een noodzakelijke theoretische onderbouw ook een eerstelijnsinformatie met zeer praktijkgerichte toepassingen.
De bundeling van de jarenlange praktijkervaring van Paul Van Eesbeeck in verzekeringsmateries en van Jos Ruysseveldt inzake vermogens- en successieplanning staat garant voor de inhoudelijke kwaliteit van deze gids.
Het handboek ‘Beleggingsverzekeringen’ is dan ook een onmisbaar naslagwerk voor notarissen en estate planners, private bankers, verzekeraars en verzekeringstussenpersonen, boekhouders, accountants en belastingconsulenten, advocaten, bedrijfsrevisoren, maar ook voor studenten die zich extra willen bekwamen in vermogensplanning.
Lees meer
de-erfwet-van-31-juli-2017
De erfwet van 31 juli 2017 - een algemeen overzicht met modellen voor de praktijk 2018
Die Keure

De wet van 31 juli 2017 heeft de beginselen van het erf- en giftenrecht, die sinds meer dan twee eeuwen in de notariële praktijk gangbaar waren, grondig gewijzigd. Dit zal een aanpassing vragen voor de notarissen en van iedereen die in aanraking komt met het erfrecht. Aan het notariaat wordt daarbij de cruciale rol toebedeeld de nieuwe beginselen in de praktijk om te zetten.

Em. Prof. Christian De Wulf schreef een volledige handleiding bij de Erfwet 2017. U krijgt in dit boek

 • een bespreking van de nieuwe wet
 • theoretische beschouwingen en praktische bedenkingen en wenken
 • eenvoudige en bruikbare modellen

Het geheel werd binnen de redactie van het Tijdschrift voor Notarissen getoetst aan de notariële praktijk. Hierdoor is het boek een eerste duidelijke en vooral praktijkgerichte leidraad voor de nieuwe wet.

Lees meer
de-trust
De Trust. Juridisch kader voor (internationaal) privaatrechtelijke inpassing en fiscale gevolgen 2018
Wolters Kluwer

Op 11 september 2017 verdedigde Niels Appermont met succes zijn doctoraatsproefschrift over de trust aan de faculteit Rechten van de Universiteit Hasselt. We zijn bijzonder fier u de commerciële versie van dit proefschrift te kunnen aanbieden.

De trust is aan een heuse veroveringstocht bezig in de internationale private vermogensplanning. Met dit boek wordt een antwoord gegeven op de nood aan een juridisch framework om in de Belgische rechtsorde, als continentaal rechtsstelsel, te kunnen omgaan met een concept van de trust.

In een eerste luik ontrafelt Niels vanuit een functionele invalshoek, en rekening houdend met de ontstaansgeschiedenis en de juridische context, de trust op zich. Het tweede luik onderzoekt hoe een buitenlandse trust in het Belgisch burgerlijk recht via het internationaal privaatrecht kan worden ingepast. Het derde luik beantwoordt elke mogelijke vraag over de internrechtelijke fiscale gevolgen van buitenlandse trusts, inclusief een indrukwekkende analyse van de verhouding in het Belgische recht tussen het burgerlijk recht en fiscaal recht.

Dit proefschrift is een meesterwerk van een zelden gezien hoog niveau. Fundamenteel onderbouwd, weloverwogen, kritisch maar ook toegankelijk, praktisch en vlot.

Prof. dr. Niels Appermont is docent aan Faculteit Rechten van de UHasselt. Hij schreef zijn proefschrift onder de wetenschappelijke begeleiding van promotor Prof. dr. Elly Van de Velde en copromotor Prof. dr. Nicolas Carette.

Lees meer

Praktische informatie

Tijdstip 29 november 2018 13.30u - 17.30u
Locatie Sint-Niklaas Hotel Serwir
Prijs

199 EUR (excl btw)

259 EUR (excl btw)

30 EUR (excl btw)

Voor 1 sessie naar keuze, incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Voor 1 sessie naar keuze, incl. het boek 'Tendensen vermogensrecht 2018', documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde van Vlaamse Balies

Nationale Kamer van Notarissen

BIBF/IBR

IAB-B0458/2016-01

FSMA

4 punten

3 uren

3,5 uren

3,5 uren

2 punten voor tussenpersonen bank en beleggingen en 2 punten voor verzekeringstussenpersonen voor deelname aan sessie 2

Inschrijven | Schenk- en erfbelasting: 2 actuele topics - 29/11/2018

Duid 1 sessie naar keuze aan

Boeken
Deelnemer
Extra deelnemer
Extra deelnemer 2
Bedrijf
Indien u een abonnement heeft, gelieve hier uw nummer in te geven.
Facturatie
Op dit e-mail adres sturen wij uw factuur door
Opmerking

Contact

klantendienst
Klantendienst
Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
015/45 34 30

Lees meer