Sprekers

isabelle_vandenbosch

meester Isabelle Van den Bosch

Lawyer, Antwerp Bar, Deputy Judge, Commercial Court of Antwerp

Isabelle Van Den Bosch practises in all the main fields of commercial and contract law. She has a vast experience in drafting different sorts of commercial agreements, from supply and distribution contracts to consignment agreements as well as fine-tuned contracts that are drafted based upon specific client needs.

Furthermore, she frequently advises on transport law issues and consumer rights. She also has a wide experience in litigating work that includes representing Belgian and foreign clients in court proceedings, cross-border litigation, aspects of international jurisdiction and enforcement proceedings.

Apart from her achievements as a lawyer, she is the author of many publications in her field of expertise and was appointed as Deputy Judge of the Commercial Court in Antwerp in 2014.

She joined DLA PIPER UK LLP in 2008 and after almost 10 years, she recently decided to start up her own firm.

jens_benoot

meester Jens Benoot

advocaat Janson Baugniet, praktijkassistent KULeuven

Jens BENOOT (born 1987) obtained a Master's degree in Law from Ghent University (2010 ). He also obtained a Master's degree in Economic Law (specialising in Enterprise) from the Université Libre de Bruxelles (2011).

He practises in the field of economic law, with a specific interest in insolvency and corporate law.

Since September 2014, Jens has held a position as a part-time teaching assistant at KULeuven, Instituut voor Contractenrecht.

kim_van_vaerenbergh

meester Kim Van Vaerenbergh

advocaat, DLA Piper

Kim Van Vaerenbergh advises on economic, commercial and company law, as well as on the restructuring of companies and insolvency law. Her work mainly consists of advising clients on all aspects of commercial and corporate law, including insolvency issues and litigation.

Kim is involved in the settlement of bankruptcies, liquidations and judicial reorganisations, collaborating with partners appointed by court as receivers, liquidators and judicial mandatories. She also advises on insurance matters.

olivier_lemahieu

meester Olivier Lemahieu

advocaat, Lemahieu & Dewulf advocaten, praktijkassistent KULeuven

Olivier studeerde rechten aan de universiteiten van Kortrijk (Kulak), Leuven, Louvain-La-Neuve (Erasmus Belgica) en Durham in het Verenigd Koninkrijk (LLM).

In augustus 2010 werd Olivier advocaat bij het internationale advocatenkantoor DLA Piper. Olivier was als lid van het ‘restructuring team’ actief in advies en procesvoering over zaken van economisch, commercieel en vennootschapsrecht met aandacht voor zaken op het gebied van bedrijfsherstel en insolventie zowel op nationaal als internationaal niveau.

In september 2017 trad Olivier toe tot het team van Lemahieu & Dewulf advocaten gericht op dienstverlening aan ondernemingen wat betreft commerciële contracten, geschillenbeslechting en juridisch management.

Sedert september 2015 is Olivier ook deeltijds praktijkassistent insolventierecht aan de KU Leuven.

thomas_niclaes

meester Thomas Niclaes

advocaat, Blienberg Advocaten

De ervaring van Thomas is doorheen de jaren opgebouwd rond (complexe) burgerlijke en commerciële geschillen evenals strafrechtelijke procedures (witte boord criminaliteit).  Hij staat het cliënteel bij met de strategische voorbereiding en verdere beslechting van de procedures waarbij een realistische en kost efficiënte benadering voorop staat.

Hij behaalde zijn diploma als licentiaat/master in de rechten aan de Vrije Universiteit Brussel in 2005 waarna hij een eerste beroepservaring heeft opgedaan in het notariaat, tegelijkertijd aangevuld met een bijkomende master na master opleiding in het vennootschapsrecht. Sedert 2007 was Thomas actief als advocaat aan de balie van Brussel tot 2014 waarna hij deel uitmaakte van Adlex advocaten te Genk.

Sedert 2015 is Thomas benoemd als plaatsvervangend rechter bij de rechtbank van koophandel Antwerpen.  Respectievelijk in 2016 en 2017 werd hij eveneens benoemd als curator bij de rechtbank van koophandel Antwerpen afdeling Tongeren en Antwerpen.

Begin 2017 is Thomas toegetreden tot Blienberg advocaten waar hij mee de visie op de moderne advocatuur uitdraagt en zijn ruime ervaring in geschillenbeslechting aanwendt in een adviserende en proactieve aanpak.

meester Birgitta Van Itterbeek

Associate Partner, Monard Law

Birgitta Van Itterbeek

dominique_blommaert

meester Dominique Blommaert

advocaat-vennoot, Janson Baugniet

Dominique Blommaert joined Janson Baugniet in 1994 and has been a partner since 1998. He graduated in Law in 1988 and in History in 1987 from the University of Leuven and obtained a degree in Economic Law from the University of Brussels in 1989. Dominique has been a scientific collaborator of the Financial Law Institute at the Ghent University since 1990.

He heads the banking and finance department at Janson Baugniet, advising financial institutions on banking and financial law. He is a recognised expert in credit law, including consumer and mortgage credit law. 
He advises on the legal aspects of the creation of new financial and banking products, asset management, finance structures (often related to collateral) and related contractual aspects. His department regularly publishes articles on these topics.
He has a strong track record in litigation, representing financial institutions. His practice also covers arbitrations (as lawyer and as arbitrator). 
His major clients include two of the four leading Belgian banks, and several smaller financial institutions. He also guides four of the largest international banks or financial conglomerates in their banking and credit activity in Belgium.
Clients single out Dominique Blommaert for his "reputation as a skilled and experienced litigator in the field of Belgian financial and banking law, and his academic credentials" (Legal 500).

Programma

12:30 - 13:30
Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien
13:30 - 17:00

Uiteenzetting Persoonlijke zekerheden

17:00 - 17:30
Mogelijkheid tot vraagstelling

Gerelateerde boeken

duiding_borgtocht

Duiding borgtocht 2017

Larcier

Dit boek bevat een uitgebreide artikelsgewijze bespreking bij het onderwerp Borgtocht.

Het becommentarieert daartoe de desbetreffende artikels uit het Burgerlijk Wetboek (art. 2011 – 2043octies), op basis van rechtspraak en rechtsleer.

Borgtocht is een persoonlijk zekerheidsrecht. We spreken van borgtocht naar gemeen recht en kosteloze borgtocht. De borgtocht naar gemeen recht is geregeld in de artikelen 2011 tot en met 2043 van het Burgerlijk Wetboek. Deze regels gelden in beginsel voor elke borgtocht, maar partijen kunnen hier van afwijken. De rechtspraak en rechtsleer maakt voor de borgtocht naar gemeen recht een onderscheid tussen de burgerlijke en commerciële borgtocht. Kosteloze borgtocht, geregeld in de artikelen 2043bis tot en met 2043octies, is een uitzonderingsregime. De zakelijke borg, waarbij de borg een zakelijk zekerheidsrecht vestigt voor een derde, heeft in principe weinig uitstaans met de borgtocht als zodanig. Nochtans is deze zekerheidsfiguur vrij courant in de rechtspraktijk. De zakelijke borg wordt in deze Duiding slechts besproken worden daar waar het relevant is.

De rechtspracticus vindt in dit werk een nuttige leidraad om vlug en accuraat de rechtsvragen op te lossen waarmee hij wordt geconfronteerd.
Daarnaast kan dit werk van nut zijn voor zowel de natuurlijke personen als de rechtspersonen die regelmatig en uit hoofde van hun (professionele) hoedanigheid optreden als borg voor andermans schuld. Terwijl de borgtocht oorspronkelijk als een vriendendienst was bedoeld, heeft er zich sinds ongeveer een kwart eeuw een ‘verzakelijking’  van deze zekerheidsovereenkomst voorgedaan. Zo gaan financiële instellingen de kredietverlening aan een vennootschap vaak afhankelijk stellen van de verbintenis van de bestuurder(s) of de zaakvoerder(s) van die vennootschap om zich persoonlijk borg te stellen voor de verbintenissen van de vennootschap-kredietneemster . Ook deze personen gaan in dit werk een nuttige leidraad vinden om snel te weten komen welke hun rechten en verplichtingen zijn.

beleggingen_fiscus

Beleggingen en fiscus 2016

Wolters Kluwer

De particuliere belegger wordt bijna dagelijks geconfronteerd met allerhande informatie over sparen en beleggen. Deze informatie bestrijkt alle mogelijke vormen van spaar- en
beleggingsproducten, gaande van spaarboekjes, aandelen en obligaties over beleggingsfondsen en beleggingsverzekeringen tot “trackers” en “afgeleide producten”.

Niets beroert de Belg meer dan de belastingen. De fiscale behandeling van beleggingsproducten is een belangrijke factor bij de samenstelling en het uiteindelijk rendement van een
beleggingsportefeuille. En de laatste jaren werd de Belg niet gespaard. Een ware lawine aan belastingwetten rolde over de belegger. Zo kenden we reeds de roerende voorheffing, de taks op het langetermijnsparen, de beurstaks en de heffing op het sparen. In de zomer 2015 leerden we de Kaaimantaks kennen. De “taxshift”-wet bracht o.m. de speculatietaks.

Deze “derde hervorming” van de belasting op beleggingsinkomsten brengt sinds 2016 opnieuw een aantal ingrijpende wijzigingen mee voor de particuliere belegger.

Dit boek, dat specifiek gericht is op de privébelegger, geeft een praktisch en helder overzicht in deze materie. Het behandelt eerst de basisprincipes van de belasting op beleggingsinkomsten en kapitalen. Nadien wordt elk beleggingsinstrument in detail besproken, inclusief de fiscale aspecten ervan. Het laatste deel is gewijd aan enkele stelsels van wettelijke bescherming van de belegger.

wet_duiding_financie-le_markten_en_diensten

Wet en Duiding Financiële Markten en Diensten 2016

Larcier

Deze commentaar in de reeks Larcier Wet en Duiding - Economisch recht bundelt en bespreekt de wet- en regelgeving m.b.t. de financiële markten, de marktregulering, en de openbare uitgifte en gelijkgestelde verrichtingen.

Het  vormt  een consistente verzameling van wetteksten, die voor de grote meerderheid van een commentaar zijn voorzien.

De financiële wetgeving is in deze bundel samengebracht in vier hoofdstukken: 

  1. organisatie van het toezicht, 
  2. financiële markten (marktregulering, openbare aanbieding van  beleggingsinstrumenten, en marktmisbruik), 
  3. aanbieders van financiële diensten (waar zowel banken, verzekeraars en beleggingsondernemingen zijn opgenomen, als financiële tussenpersonen), 
  4. financiële diensten en producten (bank- en beleggingsdiensten, diensten van collectief beheer, bescherming van deposito's en financiële instrumenten).
corporate_governance_banken

Corporate governance in banken 2016

Intersentia

Financiële instellingen worden de laatste jaren geconfronteerd met een pak nieuwe regels. Sinds 1 januari 2014 werden de nieuwe Europese CRD IV regels voor banken van toepassing. Daarnaast werkt Europa nog aan andere werven, zoals het eengemaakte bankentoezicht en de afwikkeling van banken in financiële moeilijkheden. In CRD IV wijt de Europese wetgever het recente falen van een aantal financiële instellingen, en de systeemcrisis die daar wereldwijd uit is voortgekomen, deels aan tekortkomingen inzake corporate governance. België koos voor de vlucht vooruit met een ambitieuze nieuwe bankenwet, die ook nieuwe regels inzake corporate governance met zich meebracht. 

ondernemen_in_moeilijkheden

Ondernemingen in moeilijkheden 2015

Story Publisher

Met dit boek wordt een grondige analyse gebracht van alle aspecten van het faillissementsrecht, met inbegrip van de toepasselijke strafrechtelijke bepalingen inzake de misdrijven die verband houden met de staat van faillissement. Er wordt zijdelings stilgestaan bij de interferenties van de Wet Continuïteit Ondernemingen met het faillissementsrecht, onder meer op het vlak van het verloop van de procedure waarbij een faillissementsvordering is gesteld, de overdracht van de onderneming, de boedelschulden en het toepasselijke strafrecht. De materie werd bijgehouden tot en met 8 mei 2015, datum waarop het Hof van Cassatie haar belangrijk arrest inzake de gevolgen van de verschoonbaarheid ten aanzien van de echtgenoot-borgsteller heeft uitgesproken in verenigde kamers. Het boek richt zich tot elkeen die in het faillissementsrecht geïnteresseerd is in het algemeen en tot alle actoren van het faillissementsrecht in het bijzonder (rechters-commissarissen, griffiers, magistraten, curatoren, advocaten, bank- en bedrijfsjuristen en tot de zogenaamde cijferberoepen (accountants, bedrijfsrevisoren en boekhouders). De lezer zal aan de hand van een gedetailleerde inhoudstafel en een uitgebreid trefwoordenregister zijn weg kunnen vinden in deze artikelsgewijze analyse van de faillissementswet. De zeer talrijke verwijzingen naar rechtspraak en rechtsleer zullen de lezer toelaten zich in een of ander aspect verder te verdiepen.

vennootschapskapitaal_schuldeisers

Vennootschapskapitaal en schuldeisers 2014

Intersentia

Het maatschappelijk kapitaal vervult een centrale rol op het vlak van de bescherming van vennootschapsschuldeisers. Sinds enige tijd staat de gedachte van schuldeisersbescherming op basis van de kapitaalfiguur evenwel onder toenemende druk. Deze ontwikkeling vormde de aanleiding voor de nieuwe en vernieuwende analyse van de Belgische en Europese kapitaalregelen die dit lijvige boek biedt.

Het eerste deel bespreekt de huidige Europese en Belgische regelen inzake kapitaalvorming en kapitaalbehoud. Alle belangrijke evoluties die zich op dit vlak gedurende het voorbije decennium in de wetgeving, de rechtspraak en de rechtsleer hebben voorgedaan, komen daarbij aan bod. De rode draad doorheen deze analyse is de vraag in welke mate deze kapitaalregelen effectieve instrumenten zijn ter bescherming van vennootschapsschuldeisers.
In een tweede deel worden de verschillende alternatieven voor de bestaande benadering van deze problematiek met eenzelfde kritische zin geanalyseerd. Onder meer de volgende topics komen daarbij aan bod: het belang van openbaarmakingsverplichtingen en negatieve zekerheden (covenants), de rol van het vennootschapsbestuur bij dreigende insolventie (wrongful trading) en de verschillende manieren waarop uitkeringen aan aandeelhouders kunnen worden ingeperkt (solvency tests).

Dit boek biedt een praktische en actuele analyse van de bestaande Belgische en Europese kapitaalregelen voor NV’s en plaatst deze in perspectief. Daarnaast bevat het verschillende interessante hervormingsvoorstellen en een schat aan informatie over de wijze waarop de bescherming van vennootschapsschuldeisers wordt georganiseerd in de Angelsaksische wereld en in verschillende andere Europese jurisdicties, zoals Nederland en de Scandinavische landen.

praktische_gids_vereffenaars_schuldeisers

Praktische gids voor vereffenaars van vennootschappen 2013

Wolters Kluwer

Deze praktische gids geeft concreet advies over alle aspecten van de vereffening, vanaf de ontbinding van de vennootschap tot aan het afsluiten van de vereffening. Het boek gaat ook in op de mogelijkheid van een deficitaire vereffening. Veel aandacht gaat naar de rol en de diverse taken van de vereffenaar. Ook boekhoudkundige en fiscale aspecten en personeelsbeleid worden grondig toegelicht.

De uitgebreide rechtspraak over vereffeningen komt op een geïntegreerde manier aan bod en waar nodig wordt verwezen naar de gespecialiseerde literatuur ter zake. De theorie is verweven met tal van voorbeelden die gegrond zijn in de praktijk. Een reeks van 50 modellen voor brieven, verslagen, notulen en andere relevante documenten vormt een handige inspiratiebron voor de vereffenaar.

De inhoud werd bijgewerkt tot 30 juli 2013, waarbij de wet tot hervorming van de roerende zekerheden van 11 juli 2013 het laatste wapenfeit vormt.

borgtocht_rechtsfiguur_met_veel_facetten

Borgtocht, een rechtsfiguur met veel facetten

Larcier

Borgtocht is een klassieke zekerheidsfiguur die met haar tijd me geëvolueerd is en wist  stand te houden, ondermeer door haar inzetbaarheid in diverse toepassingsgevallen. Over de jaren heen zijn immers significante wijzigingen aangebracht aan de figuur van de borgtocht, die reeds op zich verschillende gedaanten kent. Niet alleen gewijzigde regels maar ook gerechtelijke beslissingen en benaderingen in de literatuur, hebben de figuur aan de hedendaagse tijd aangepast. 

Dit werk streeft een tweeledig doel na: enerzijds biedt het een overzicht van de verschillende kernelementen die inherent zijn aan de tripartite en anderzijds illustreert het de praktische aspecten van de figuur, vanuit het perspectief van de diverse betrokken actoren. 

Het boek gaat dieper in op de basisprincipes, de bestaansvoorwaarden en het bewijsregime  doch besteedt ook uitgebreide aandacht aan de gevolgen van de overeenkomst. Dit zijn onmiskenbaar gevolgen tussen de schuldeiser en de borg doch ook tussen laatstgenoemde en de hoofdschuldenaar, resp. de borgen onderling. Ook de positie van de kredietgever, niet zelden protagonist in de contractuele relatie, wordt daarbij onder de loep genomen.

Het boek is geschreven door een multidisciplinair team van specialisten die elk met een ander aspect van de borg in aanraking komen. Door deze gediversifieerde benadering is het boek, hoewel theoretisch onderbouwd, ook vanuit een erg praktische optiek opgesteld.

Dit komt ondermeer tot uiting bij het onderzoek van de wisselwerking met insolventie, kernmoment waarop de borgstelling een cruciale plaats inneemt. Vanuit oogpunt van de hoofdschuldenaar, borg en schuldeiser wordt in dat verband ingezoomd op de situaties van collectieve schuldenregeling, continuïteit van ondernemingen en het faillissement. Ook inzake de aansprakelijkheid van de kredietgever, handelend met de borg én de hoofdschuldenaar, werd op deze manier tewerk gegaan en nemen een aantal casussen een fundamentele plaats bij de analyse in. 

Tot slot wordt ook het einde van de borgtocht onder de loep genomen en worden de principes van het internationaal privaatrecht nader bekeken. 

consumentenbescherming_kredietovereenkomsten

Consumentenbescherming bij de uitvoering en herziening van kredietovereenkomsten 2015

Intersentia

De bescherming van de consument bij kredietovereenkomsten in de naweeën van een financiële en economische crisis staat hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. De vraag naar een goede en efficiënte bescherming wordt immers steeds luider gesteld.

In het kredietrecht wordt het informeren van de kredietnemer thans als belangrijkste beschermingsmechanisme beschouwd. In het boek worden echter een aantal andere methodes van consumentenbescherming onderzocht en voorgesteld teneinde het bestaan van de overmatige schuldenlast van consumenten terug te dringen zonder de belangen van de kredietgever hierdoor disproportioneel te beperken.

Zo behandelt de auteur na een grondige analyse van het relevante begrippenkader (consumentencontractenrecht en de (financiële) consument) en het kredietrecht de verschillende methodes van consumentenbescherming tijdens de uitvoering en herziening van de kredietovereenkomst. In het bijzonder besteedt de auteur aandacht aan de wettelijke en rechterlijke tussenkomst in de inhoud van de kredietovereenkomst. Voorbeelden zijn de strikte regels inzake anatocisme, het opnemen van een wettelijk verbod inzake onrechtmatige bedingen en de ambtshalve toetsing ervan door de rechter... Hierbij vergelijkt de auteur het Belgische recht telkens met het Duitse en Engelse recht.

Het boek is een onmisbaar werkinstrument voor advocaten, magistraten, bedrijfsjuristen en beleidsmakers werkzaam in het consumentenrecht, verbintenissenrecht, bank– en financieel recht.

Praktische informatie

Tijdstip  8 december 2017 13.30u - 17.00u
Locatie Sint-Niklaas Hotel Serwir
Prijs

210 EUR (excl btw)

310 EUR (excl btw)

30 EUR (excl btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie/frisdranken.

Incl. het boek ‘Borgtocht, een rechtsfiguur met veel facetten' (uitgave Larcier ter waarde van € 124) , documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie/frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde van Vlaamse Balies

BIBF/IBR

IAB-B0458/2016-01

4 juridische punten

4 uren

3,5 uren

Inschrijven | Persoonlijke zekerheden - 8/12/2017

Kies hieronder welke formule u wenst
Deelnemer
Extra deelnemer
Extra deelnemer 2
Bedrijf
Indien u een abonnement heeft, gelieve hier uw nummer in te geven.
Facturatie
Op dit e-mail adres sturen wij uw factuur door
Opmerking

Contact

Hebt u inhoudelijke vragen over deze opleiding? Neem dan contact op met Sophie Nottebaert, zij helpt u graag verder.

sophie-nottebaert

Sophie Nottebaert

Productmanager MD Seminars

sophie.nottebaert@wolterskluwer.com

015 36 12 37