De wet kan niet elk geval regelen, noch is de wet op elk geval toegespitst. Algemene rechtsbeginselen vullen leemten in de wetgeving aan en verduidelijken of corrigeren de toepassing ervan.
Hoewel deze rechtsregels dermate evident zijn dat ze, op enkele wettelijke toepassingsgevallen na, zelfs ongeschreven zijn, bestaat er veel onduidelijkheid over hun draagwijdte.

Tijdens dit seminarie zal worden ingegaan op de draagwijdte van het verbod van rechtsregelontduiking, het adagium fraus omnia corrumpit en het verbod van rechtsmisbruik.

Deze drie beginselen worden vaak ingeroepen en toegepast als ultieme remedie om een rechtsregel of een subjectief recht dat uit de rechtsregel voortvloeit te wijzigen.

De mogelijkheden en de begrenzingen van de drie beginselen worden hoofdzakelijk geïllustreerd aan de hand van de rechtspraak, in het bijzonder de rechtspraak van het Hof van Cassatie. Daarbij wordt gefocust op het Belgische verbintenissenrecht in de ruime zin, zij het dat de bevindingen over ontduiking, bedrog en misbruik nuttig zijn voor elke rechtstak.

Programma

12:30 - 13:30 Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien

13:30 - 17:15 

Inleiding:

 • Algemene rechtsbeginselen
  • Wat?
  • Belang?

Kern:

 • Verbod van rechtsregelontduiking
  • Verschillende benaderingen
  • Toepassingsvoorwaarden
  • Rechtsgevolgen
  • Raakvlakken
 • Fraus omnia corrumpit
  • Toepassingsvoorwaarden
  • Rechtsgevolgen
  • Twistpunten
 • Verbod van rechtsmisbruik
  • Toepassingsvoorwaarden
  • Rechtsgevolgen
  • Twistpunten

Afsluiter:

 • Onderlinge wisselwerking
 • Interpretatievrijheid
 • Begrenzingen?

17:15 - 17:30

Mogelijkheid tot vraagstelling

Sprekers

matthias-meirlaen

De heer Matthias Meirlaen

Assistent , UGent - Centrum voor Verbintenissenrecht

Meer informatie binnenkort.

Praktische informatie

Tijdstip

28 maart 2019

13.30u - 17.30u

Locatie Gent Holiday Inn Gent Expo
Prijs

199 EUR (excl. btw)

30 EUR (excl. btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde van Vlaamse Balies

BIBF/IBR

IAB-B0580/2019-01

Instituut voor Bedrijfsjuristen

4 punten

3,5 uren

3,5 uren

4 punten (gelieve uw IBJ-lidnummer te vermelden bij inschrijving)

Attest

IGO

Deze opleiding is door het IGO erkend voor beroepsmagistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde. 
OPGELET: Personen van de rechterlijke organisatie die zich inschrijven maar niet effectief aanwezig zijn, moeten zelf de inschrijvingskosten betalen!
Vervanging door een collega is toegestaan.

Gerelateerde boeken

bijzondere-overeenkomsten-2018

Bijzondere overeenkomsten 2018

Die Keure

Maarten Dambre bespreekt in dit boek volgende bijzondere overeenkomsten:

 • koop (met inbegrip van de consumentenkoop en de overdracht van schuldvordering)
 • huur (met inbegrip van woninghuur, handelshuur en pacht)
 • aanneming (met inbegrip van woningbouw)
 • lastgeving
 • dading
 • borgtocht

Er werd eveneens een deel m.b.t. bewaargeving toegevoegd. Het boek kan ook als handig naslagwerk worden gebruikt door rechtspractici zoals advocaten, magistraten en notarissen.

gewijzigde-omstandigheden-in-het-contractenrecht-2017

Gewijzigde omstandigheden in het contractenrecht 2017

Intersentia

In periodes van economische en monetaire instabiliteit ervaart een contractpartij sneller problemen om haar contractuele verbintenis uit te voeren. Een leverancier kan bijvoorbeeld (financiële) moeilijkheden ondervinden om producten te leveren aan de overeengekomen prijs omdat de prijs voor grondstoffen plots enorm sterk is gestegen. Met de relatief recente financiële en economische crisis in het achterhoofd is het bijgevolg niet verwonderlijk dat de overmachts- en de imprevisieleer recent meer aandacht krijgen. Zowel de overmachts- als de imprevisieleer komen tegemoet aan de situatie waarbij een contractpartij maar moeilijk haar verbintenis kan uitvoeren doordat de omstandigheden zijn gewijzigd nadat die contractpartij haar overeenkomst gesloten heeft. Terwijl de overmachtsleer tot het geldende Belgische recht behoort, kent de imprevisieleer in principe geen plaats in ons recht.

In dit boek wordt nagegaan of de situaties die klassiek aan de imprevisieleer zijn voorbehouden, niet onder de noemer van de overmachtsleer kunnen worden gebracht. Als deze situaties door de overmachtsleer kunnen worden gevat, heeft het geen zin meer om – zoals auteurs vaak doen – een afzonderlijke imprevisieleer uit te werken. In het onderzoek komt aan bod het klassieke onderscheid tussen de situatie waarbij het voor de schuldenaar onmogelijk is om een verbintenis uit te voeren (overmachtsleer) en de situatie waarbij de schuldenaar het zeer moeilijk krijgt om een verbintenis uit te voeren (imprevisieleer), naast de overige toepassingsvoorwaarden die de twee leerstukken delen en de rechtsgevolgen van elk van beide leerstukken.

Dit boek is de handelseditie van het proefschrift dat Michaël de Potter de ten Broeck op 23 augustus 2016 succesvol verdedigde aan de Universiteit Gent. Naast zijn voltijdse activiteit als juridisch adviseur, is de auteur op heden als vrijwillig medewerker verbonden aan de vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht van de Universiteit Gent. Hij is ook lid van het Centrum voor Verbintenissenrecht (‘CVR’).

nieuwe-risico-s-in-het-aansprakelijkheids-en-verzekeringsrecht-2018

Nieuwe risico's in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht 2018

Intersentia

De bijdragen in dit boek staan stil bij de verschillende nieuwe risico’s die het klassieke aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht uitdagen. De analyse van deze nieuwe risico’s ten gevolge van technologische innovaties of maatschappelijke evoluties is zonder meer verfrissend. Het toont aan dat deze rechtsdomeinen voortdurend in beweging zijn en mee evolueren met de maatschappelijke ontwikkelingen.

In dit boek wordt vooreerst aandacht besteed aan de talrijke aansprakelijkheidsvragen die rijzen bij het gebruik van zelfrijdende auto’s. Vervolgens wordt het juridische kader in verband met drones geschetst, eveneens een nieuw risico, waarvoor de wetgever een verzekeringsplicht invoerde. Nadien worden talrijke verzekeringsvragen rond cyberrisico’s geanalyseerd, waarna nagegaan wordt of het huidige wettelijke kader inzake de verzekering voor schade te wijten aan terrorisme nog wel voldoende bescherming biedt. Tot slot wordt nagegaan of het wenselijk en mogelijk is dat echtgenoten zich verzekeren tegen de gevolgen van een echtscheiding. De laatste bijdrage werpt een blik op de toekomst van de verzekeringsmarkt en licht de band tussen de economie en het verzekeringsrecht toe.

Met bijdragen van Jan De Bruyne, Joris Ghysels, Glenn Heirman, Hugo Keulers, Sandra Lodewijckx, Kim Moors, Jochen Tanghe, Karel Van Hulle en Wim Van Lancker.

interpretatie-van-overeenkomsten-en-eenzijdige-rechtshandelingen

Interpretatie van overeenkomsten en eenzijdige rechtshandelingen (set) 2016

Intersentia

Contracten en eenzijdige rechtshandelingen lokken per definitie rechtsgevolgen uit. Correct gevolg geven aan een overeenkomst of rechtshandeling is echter niet altijd even gemakkelijk. Op het moment van uitvoering blijkt regelmatig dat het onduidelijk is welke verbintenissen de rechtshandeling nu net omvat. Taalkundige onnauwkeurigheden leiden er immers vaak toe dat de verklaarde intentie of verwachting niet overeenkomt met de interne wil van degene die de rechtshandeling stelt. Daarenboven kan ook de context waarbinnen de handeling gesteld wordt, van belang zijn. Alle communicatie én elke rechtshandeling moet dus geïnterpreteerd worden.

Contracten en rechtshandelingen dienen geïnterpreteerd te worden op basis van de wil van de handelende personen, niet op basis van de uitlegging die een interpretator zelf de meest juiste vindt. Men moet dus de wil van de handelende persoon of de contractanten achterhalen.

De zoektocht naar die partijwil kan gebeuren vanuit twee fundamenteel verschillende benaderingswijzen. Aan de ene kant kan men argumenteren dat de werkelijke – subjectieve – intentie als richtsnoer moet gelden. Aan de andere kant kan men ook stellen dat de letter van de rechtshandeling moet primeren: de objectieve interpretatie. Deze is immers de veruitwendigde bedoeling en de tegenpartij en derden hebben enkel van deze wil kennisgenomen, zodat ze ervan mogen uitgaan dat deze de waarheid is. Terwijl men in de ene jurisdictie focust op het subjectieve, gaat men in andere eerder uit van de objectieve elementen. Alle systemen maken bij hun interpretatie echter gebruik van beide elementen.

Deel I onderzoekt wat nu de beste interpretatiemethode is en hoe een coherent en werkbaar systeem van interpretatie van rechtshandelingen eruit moet zien, rekening houdend met de autonomie van de handelende personen aan de ene kant en met de rechtszekerheid aan de andere kant.

Deel II verwerkt de interpretatieregels, toegelicht in de uitgave Interpretatie van overeenkomsten en eenzijdige rechtshandelingen van dezelfde auteur in heldere en bruikbare clausules. Met behulp van de voorgestelde clausules kunnen partijen anticiperen op interpretatieproblemen.

Over de auteur
Johanna Waelkens is doctor in de rechten en is advocaat bij de balie van Brussel.

Inschrijven | Ongeschreven rechtsgrenzen: verbod van rechtsregelontduiking, fraus omnia corrumpit en verbod van rechtsmisbruik - 28/03/2019

Contact

klantendienst

Klantendienst

Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
09/224 31 46