De wet kan niet elk geval regelen, noch is de wet op elk geval toegespitst. Algemene rechtsbeginselen vullen leemten in de wetgeving aan en verduidelijken of corrigeren de toepassing ervan.

Hoewel deze rechtsregels dermate evident zijn dat ze, op enkele wettelijke toepassingsgevallen na, zelfs ongeschreven zijn, bestaat er veel onduidelijkheid over hun draagwijdte.

Tijdens dit seminarie zal worden ingegaan op de draagwijdte van het verbod van rechtsregelontduiking, het adagium fraus omnia corrumpit en het verbod van rechtsmisbruik.

Deze drie beginselen worden vaak ingeroepen en toegepast als ultieme remedie om een rechtsregel of een subjectief recht dat uit de rechtsregel voortvloeit te wijzigen.

De mogelijkheden en de begrenzingen van de drie beginselen worden hoofdzakelijk geïllustreerd aan de hand van de rechtspraak, in het bijzonder de rechtspraak van het Hof van Cassatie. Daarbij wordt gefocust op het Belgische verbintenissenrecht in de ruime zin, zij het dat de bevindingen over ontduiking, bedrog en misbruik nuttig zijn voor elke rechtstak.

Programma

12:30 - 13:30 Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien

13:30 - 17:15 

Inleiding:

 • Algemene rechtsbeginselen
  • Wat?
  • Belang?

 Kern:

 • Verbod van rechtsregelontduiking
  • Verschillende benaderingen
  • Toepassingsvoorwaarden
  • Rechtsgevolgen
  • Raakvlakken

 

 • Fraus omnia corrumpit
  • Toepassingsvoorwaarden
  • Rechtsgevolgen
  • Twistpunten

 

 • Verbod van rechtsmisbruik
  • Toepassingsvoorwaarden
  • Rechtsgevolgen
  • Twistpunten

 

Afsluiter:

 • Onderlinge wisselwerking
 • Interpretatievrijheid
 • Begrenzingen?

 

17:15 - 17:30

Mogelijkheid tot vraagstelling

Sprekers

matthias-meirlaen
De heer Matthias Meirlaen
Asssitent, UGent - Centrum voor Verbintenissenrecht

Meer informatie binnenkort.

Lees meer

Praktische informatie

Tijdstip

24 oktober 2019

13.30u - 17.30u

Locatie Kontich De Jachthoorn
Prijs

199 EUR (excl. btw)

30 EUR (excl. btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde van Vlaamse Balies

BIBF/IBR

IAB-B0580/2019-01

4 punten

3,5 uren

3,5 uren

Gerelateerde boeken

gewijzigde_omstandigheden_in_het_contractenrecht-2017
Gewijzigde omstandigheden in het contractenrecht – 2017
Intersentia

In periodes van economische en monetaire instabiliteit ervaart een contractpartij sneller problemen om haar contractuele verbintenis uit te voeren. Een leverancier kan bijvoorbeeld (financiële) moeilijkheden ondervinden om producten te leveren aan de overeengekomen prijs omdat de prijs voor grondstoffen plots enorm sterk is gestegen. Met de relatief recente financiële en economische crisis in het achterhoofd is het bijgevolg niet verwonderlijk dat de overmachts- en de imprevisieleer recent meer aandacht krijgen. Zowel de overmachts- als de imprevisieleer komen tegemoet aan de situatie waarbij een contractpartij maar moeilijk haar verbintenis kan uitvoeren doordat de omstandigheden zijn gewijzigd nadat die contractpartij haar overeenkomst gesloten heeft. Terwijl de overmachtsleer tot het geldende Belgische recht behoort, kent de imprevisieleer in principe geen plaats in ons recht.

In dit boek wordt nagegaan of de situaties die klassiek aan de imprevisieleer zijn voorbehouden, niet onder de noemer van de overmachtsleer kunnen worden gebracht. Als deze situaties door de overmachtsleer kunnen worden gevat, heeft het geen zin meer om – zoals auteurs vaak doen – een afzonderlijke imprevisieleer uit te werken. In het onderzoek komt aan bod het klassieke onderscheid tussen de situatie waarbij het voor de schuldenaar onmogelijk is om een verbintenis uit te voeren (overmachtsleer) en de situatie waarbij de schuldenaar het zeer moeilijk krijgt om een verbintenis uit te voeren (imprevisieleer), naast de overige toepassingsvoorwaarden die de twee leerstukken delen en de rechtsgevolgen van elk van beide leerstukken.

Dit boek is de handelseditie van het proefschrift dat Michaël de Potter de ten Broeck op 23 augustus 2016 succesvol verdedigde aan de Universiteit Gent. Naast zijn voltijdse activiteit als juridisch adviseur, is de auteur op heden als vrijwillig medewerker verbonden aan de vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht van de Universiteit Gent. Hij is ook lid van het Centrum voor Verbintenissenrecht (‘CVR’).

Lees meer
nietigheid-en-aanverwante-figuren-in-het-vermogensrecht
Nietigheid en aanverwante rechtsfiguren in het vermogensrecht 2019
Intersentia

Recente evoluties hebben ervoor gezorgd dat de hedendaagse nietigheidsleer op haar grenzen botst in het vermogensrecht. Het onderscheid tussen absolute en relatieve nietigheid erodeert, en het uitgangspunt dat een rechterlijke tussenkomst steeds noodzakelijk is, blijkt niet langer houdbaar.

Dit boek legt de grondslagen van de nietigheid in het vermogensrecht bloot en analyseert de heersende theorie ten gronde. Op basis van de fundamenten van het vermogensrecht werkt de auteur een duidelijk kader uit om orde te scheppen in de vele vragen die rijzen naar aanleiding van de nietigheid. In dit boek worden de theoretische onderscheidingen ingewisseld voor een benadering die vertrekt vanuit het concrete geval, de rechtmatige belangen van de betrokkenen en de inhoudelijke rechtsbeginselen die de basis vormen voor elke specifieke oplossing. Talrijke figuren en schema’s vormen een overzichtelijke en praktische leidraad om concrete nietigheidsvragen methodisch en secuur te beantwoorden. 

Lees meer
de-contractuele-fout-2019
De contractuele fout 2019
Die Keure

De contractuele fout is een enigszins onderbelichte figuur in de rechtsleer, zeker in vergelijking met haar buitencontractuele tegenhanger, de onrechtmatige daad. De afgelopen jaren is met een reeks van kwaliteitsvolle proefschriften, die onder meer gaan over prijsvermindering, gedeeltelijke ontbinding en de begroting van de schadevergoeding wegens contractuele fout, een belangrijke inhaalbeweging in gang gezet. Die inhaalbeweging wordt in dit boek voortgezet.

Experts uit de juridische praktijk en de academische wereld laten hier hun licht schijnen over verscheidene facetten van de contractuele fout. Enerzijds wordt dieper ingegaan op de basisprincipes van de contractuele fout, anderzijds wordt aandacht besteed aan actuele, praktijkrelevante leerstukken die verband houden met de contractuele fout.

Lees meer
bijzondere-overeenkomsten-in-kort-bestek-2019
Bijzondere overeenkomsten in kort bestek (8e editie) 2019
Intersentia

De achtste editie van het boek Bijzondere overeenkomsten in kort bestek is volledig gericht op de elementaire beginselen. Er zijn geen voetnoten, maar wel een beperkte bibliografie, na elk deel een aantal oefeningen (sommige met voorbeeld van oplossing) en ook een aantal didactische schema’s en tabellen. 

Deel I behandelt contracten inzake overdracht van eigendom, zoals koop, kanscontracten en dading. In deel II komen contracten inzake genot van eigendom aan bod, zoals huur, lening, leasing, franchising en licentie. In deel III worden dienstenovereenkomsten besproken. Het betreft aanneming, de Woningbouwwet, bewaargeving, sekwester en lastgeving.

Lees meer

Inschrijven | Ongeschreven rechtsgrenzen: verbod van rechtsregelontduiking, fraus omnia corrumpit en verbod van rechtsmisbruik - 24/10/2019

Contact

klantendienst
Klantendienst
Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
09/224 31 46

Lees meer