In het Belgische rechtssysteem maakt men het onderscheid tussen het burgerlijk recht en het handelsrecht, waarbij het burgerrechtelijk bewijsrecht terug te vinden is in het Burgerlijk Wetboek. Het commerciële bewijsrecht daarentegen was opgenomen in het Wetboek van Koophandel.

Het bewijsrecht is echter in volle verandering en evolutie.

Enerzijds wordt door de wet van 15 april 2018 houdende de hervorming van het ondernemingsrecht het bewijs in het ondernemingsrecht bijgestuurd. Deze regels treden in werking vanaf 1 november 2018.

En anderzijds werd op 25 oktober 2018 het voorontwerp van wet houdende invoeging van Boek 8 “Bewijs” in het nieuw Burgerlijk Wetboek goedgekeurd (in tweede lezing) door de Ministerraad, waarna het wetsontwerp op 6 november 2018 in de Kamer werd ingediend.

Het idee van de Commissie tot hervorming van het bewijsrecht is om het bestaande bewijsstelsel te behouden, doch deze te versoepelen.

Onze spreker analyseert deze verschillende nieuwigheden, en bespreekt hun praktische gevolgen, waarbij de oude en nieuwe regelingen met elkaar worden vergeleken en de verschillen duidelijk toegelicht.

Programma

12:30 - 13:30 Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien

13:30 - 17:15 

Het bewijsrecht in burgerlijke zaken en ten aanzien van ondernemingen

Overzicht van de bewijsregeling in burgerlijke zaken en ten aanzien van ondernemingen,
getoetst aan de rechtspraktijk en aan de recente rechtspraak van het Hof van Cassatie.
Met aandacht voor de wijzigingen aan het bewijsrecht:

 • Wet van 15 april 2018 houdende hervorming van het ondernemingsrecht
 • Boek 8 van het (nieuw) burgerlijk wetboek (NBW)

Opbouw van de studienamiddag:

 1. Situering en inleiding
 2. Bewijsmiddelen:
  - Schriftelijk bewijs
  - Getuigen
  - Vermoedens
  - Bekentenis
  - Eed
 3. Toelaatbaarheid van de bewijsmiddelen: het actuele en komende gereglementeerde bewijsstelsel
 4. Bewijs door en tegen ondernemingen
  - Toestand op 31 oktober 2018
  - Het nieuwe bewijsrecht inzake ondernemingen sedert 1 november 2018
  - Het komende bewijsrecht inzake ondernemingen
 5. Inwerkingtreding - overgangsbepalingen

17:15 - 17:30

Mogelijkheid tot vraagstelling

Sprekers

eric-dursin

De Heer Eric Dursin

kamervoorzitter, hof van beroep Gent

Meer informatie volgt

Praktische informatie

Tijdstip

31 januari 2019

13.30u - 17.30u

Locatie

Groot-Bijgaarden

Waerboom

Prijs

210 EUR (excl. btw)

30 EUR (excl. btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde van Vlaamse Balies

Nationale Kamer van Notarissen

BIBF/IBR

IAB-B0458-2016/01

4 punten

3 uren (aangevraagd)

3,5 uren

3,5 uren

Attest

IGO

Deze opleiding is door het IGO erkend voor beroepsmagistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde. 
OPGELET: Personen van de rechterlijke organisatie die zich inschrijven maar niet effectief aanwezig zijn, moeten zelf de inschrijvingskosten betalen!
Vervanging door een collega is toegestaan.

Gerelateerde boeken

topics-bewijs-en-procesrecht-2017

Topics Bewijs- En Procesrecht 2017

Intersentia

Elke juridische professional wordt veelvuldig geconfronteerd met procedureslagen en bewijsproblemen. De acht bijdragen in dit boek behandelen praktijkgericht de bewijsproblematiek en bijzondere procedures doorheen de verschillende rechtstakken. Waar mogelijk en relevant besteden de auteurs bijzondere aandacht aan de sociale media.

Dit boek bevat de volgende bijdragen:

 • Bewijs en sociale media in burgerlijke geschillen (Sven Sobrie en Kurt Willems)
 • Nieuwe Europese regels voor de bescherming van uw privacy op sociale netwerken: wat mag u verwachten? (Hans Graux)
 • De advocaat en het Wetboek van Economisch Recht. Informatieplichten, reclame en enkele capita selecta (Hugo Lamon)
 • Verzamelen en vastleggen van digitaal bewijs in strafzaken (Charlotte Conings en Sofie Royer)
 • Een praktische juridische analyse van sociale media op de werkvloer (Peter Stroobants en Vicky Buelens)
 • Meldingsplicht inzake directe belastingen door natuurlijke personen (Marian Vanden Broeck)
 • Bewijs in aannemingszaken (Marco Schoups en Geert De Buyzer)
 • Procedurele knelpunten in het familierecht. Tien topics uit de praktijk (Sven Eggermont m.m.v. Aïda Verstappen

Dit boek is de schriftelijke neerslag van de permanente vorming van de Vlaamse Conferentie aan de Balie van Antwerpen, gerechtelijk jaar 2016-2017.

bewijs-en-onrechtmatige-daad-2017

Bewijs en onrechtmatige daad 2017

Intersentia

Artikel 1315 BW en artikel 870 Ger.W. spelen een belangrijke rol bij de vaststelling van de feiten van een zaak. Ze duiden aan op welke partij het bewijsrisico rust. Indien de rechter aan het einde van een procedure nog steeds twijfelt over een bepaald feit, zal hij de partij die het bewijsrisico draagt, in het ongelijk stellen. Nu zijn er situaties denkbaar waarin een partij er niet in slaagt om het vereiste bewijs te leveren, terwijl dit niet aan haar eigen gedrag te wijten is. Men spreekt dan van een toestand van bewijsnood. Die situaties van bewijsnood vormen het uitgangspunt van dit boek. Aan de hand van talrijke voorbeelden uit het domein van de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad illustreert het boek hoe diep dit fenomeen ingeworteld zit in ons rechtssysteem. Toch blijft de opzet niet beperkt tot een bewustmaking en conceptualisering. Er is ook een ruime aandacht voor oplossingen. Zo biedt het boek een vernieuwende kijk op tal van mechanismen die een belangrijke rol spelen in de dagelijkse rechtspraktijk (zoals de bewijsmedewerkingsplichten, de onderzoeksmaatregelen en de vermoedens). Verder biedt het de rechtspractici ook de mogelijkheid om onontgonnen paden te betreden. Het zet de bakens uit voor de
introductie van een aantal nieuwe rechtsfiguren in het Belgische rechtssysteem (zoals de verlaging van de bewijsstandaard en de omkering van het bewijsrisico).


Wannes Vandenbussche promoveerde in 2017 tot doctor in de rechten aan de KU Leuven. Voordien was hij als FWO-aspirant verbonden aan het Instituut voor Verbintenissenrecht. Hij heeft een bijzondere interesse in aansprakelijkheidsrecht, bewijsrecht en geschillenbeslechting.

codex-economisch-recht-2017

Codex economisch recht - 2017

Wolters Kluwer

De Codex Economisch Recht is bijgewerkt tot en met het Belgisch Staatsblad van 1 juli 2017 en bezit alle belangrijke wetteksten van het economisch recht sensu lato. Zo zijn naast het Wetboek van economisch recht onder meer ook het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van vennootschappen, de Faillissementswet, de WCO en de Verdragen van de Europese Unie opgenomen.

De Codex Economisch Recht neemt enkel de wettekst op om zo de omvang beperkt te houden en de gebruiksvriendelijkheid te bevorderen. Elke akte heeft een uniek nummer waarmee u deze snel kan opzoeken in de databank Jura en zo de meest actuele (of vorige) versies kan raadplegen.

potpourri-i-hervormingen-m-b-t-de-burgerlijke-rechtspleging-2016

Potpourri I: hervormingen m.b.t. de burgerlijke rechtspleging - 2016

Wolters Kluwer

In het Justitieplan werden een aantal maatregelen voorgesteld met het oog op het efficiënter en daardoor rechtvaardiger maken van justitie, dit zonder dat aan kwaliteit wordt ingeboet. Deze voorgestelde maatregelen zouden opgenomen worden in vier ‘Potpourri’ wetten. De eerste Potpourri wet is de Wet van 19 oktober 2015 houdende de wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie en werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22 oktober 2015.

 

Deze wet bevat niet de grote hervorming van de burgerlijke rechtspleging, die tijdens de bespreking in de Kamercommissie voor de Justitie wel al aangekondigd werd eenmaal de potpourri wetten aangenomen zouden zijn. Dit doet evenwel geen afbreuk aan het belang van de wijzigingen die door de Wet van 19 oktober 2015 aangebracht worden. De wijzigingen aan de regels inzake de burgerlijke rechtspleging hebben een belangrijke invloed op de dagdagelijkse praktijk van advocaten, magistraten, griffiers en gerechtsdeurwaarders. Zo is er de nieuwe informatieverplichting van advocaten naar de griffie toe, de verplichting tot concentratie van het geding en de opgelegde structuur waaraan conclusies moeten beantwoorden. Daarnaast wordt een buitengerechtelijke procedure ingevoerd ter invordering van niet-betwiste geldschulden, waarbij de gerechtsdeurwaarder een centrale rol toebedeeld kreeg. Op het vlak van het hoger beroep worden belangrijke wijzigingen aangebracht zoals het uitstellen van de mogelijkheid om hoger beroep aan te tekenen tegen vonnissen alvorens recht te doen en de principiële opheffing van de schorsende werking van het hoger beroep. Ook op het vlak van de rechterlijke organisatie worden wijzigingen aangebracht.

In dit boek worden de belangrijkste wijzigingen die de Wet van 19 oktober 2015 doorvoert besproken. De bespreking is beperkt tot de hervorming van de eigenlijke burgerlijke rechtspleging. Wat de wijzigingen aangebracht aan de rechterlijke organisatie betreft, wordt ingegaan op de nieuwe regels inzake de samenstelling van de zetel.

Inschrijven | Het bewijsrecht in burgerlijke zaken - 31/01/2019

Contact

klantendienst

Klantendienst

Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
09/224 31 46