In het Belgische rechtssysteem maakt men het onderscheid tussen het burgerlijk recht en het handelsrecht, waarbij het burgerrechtelijk bewijsrecht terug te vinden is in het Burgerlijk Wetboek vanaf art. 1315 B.W. Het is een gesloten systeem met strikt gereglementeerde bewijsmiddelen.

Het commerciële bewijsrecht daarentegen is opgenomen in het Wetboek van Koophandel en daar is het belangrijkste kenmerk de openheid van het systeem en de vrijheid van het bewijs in handelszaken.

Het bewijsrecht speelt dus een kapitale rol in de rechtspraktijk, zodat een diepgaande en praktijkgerichte studie van het bewijsrecht dat geldt in burgerlijke zaken en in handelszaken een must is voor elke rechtspracticus.

Sprekers

de heer Eric Dursin

Raadsheer, Hof van Beroep Gent

Erik Dursin is sinds 2004 Raadsheer in het Hof van Beroep te Gent. Hij was tijdens de periode 2002-2004 voorzitter van de tuchtcommissie van het Instituut der bedrijfsrevisoren en van het Instituut van de accountants en belastingconsulenten. Momenteel is hij lesgever vennootschapsrecht bij verschillende instituten zoals M&D Seminars, Brugge Business School en Syntra West. Hij is correspondent voor het Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap en RABG én auteur van diverse publicaties in verband met huur, distributierecht, gerechtelijk akkoord en faillissement.

Programma

12:30 - 13:30
Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien
13:30 - 17:00

Het bewijs in burgerlijke en handelszaken

17:00 - 17:30
Mogelijkheid tot vraagstelling

Gerelateerde boeken

potpourri1

Potpourri I: hervormingen m.b.t. de burgerlijke rechtspleging 2016

Wolters Kluwer

In het Justitieplan werden een aantal maatregelen voorgesteld met het oog op het efficiënter en daardoor rechtvaardiger maken van justitie, dit zonder dat aan kwaliteit wordt ingeboet. Deze voorgestelde maatregelen zouden opgenomen worden in vier ‘Potpourri’ wetten. De eerste Potpourri wet is de Wet van 19 oktober 2015 houdende de wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie en werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22 oktober 2015.

Deze wet bevat niet de grote hervorming van de burgerlijke rechtspleging, die tijdens de bespreking in de Kamercommissie voor de Justitie wel al aangekondigd werd eenmaal de potpourri wetten aangenomen zouden zijn. Dit doet evenwel geen afbreuk aan het belang van de wijzigingen die door de Wet van 19 oktober 2015 aangebracht worden. De wijzigingen aan de regels inzake de burgerlijke rechtspleging hebben een belangrijke invloed op de dagdagelijkse praktijk van advocaten, magistraten, griffiers en gerechtsdeurwaarders. Zo is er de nieuwe informatieverplichting van advocaten naar de griffie toe, de verplichting tot concentratie van het geding en de opgelegde structuur waaraan conclusies moeten beantwoorden. Daarnaast wordt een buitengerechtelijke procedure ingevoerd ter invordering van niet-betwiste geldschulden, waarbij de gerechtsdeurwaarder een centrale rol toebedeeld kreeg. Op het vlak van het hoger beroep worden belangrijke wijzigingen aangebracht zoals het uitstellen van de mogelijkheid om hoger beroep aan te tekenen tegen vonnissen alvorens recht te doen en de principiële opheffing van de schorsende werking van het hoger beroep. Ook op het vlak van de rechterlijke organisatie worden wijzigingen aangebracht.

In dit boek worden de belangrijkste wijzigingen die de Wet van 19 oktober 2015 doorvoert besproken. De bespreking is beperkt tot de hervorming van de eigenlijke burgerlijke rechtspleging. Wat de wijzigingen aangebracht aan de rechterlijke organisatie betreft, wordt ingegaan op de nieuwe regels inzake de samenstelling van de zetel.

book_placeholder2

Codex economisch recht 2016

Wolters Kluwer

De 'Codex Economisch Recht' is bijgewerkt tot en met het Belgisch Staatsblad van 1 juli 2016 en bezit alle belangrijke wetteksten van het economisch recht sensu lato. Zo zijn naast het Wetboek van economisch recht onder meer ook het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van vennootschappen, de Faillissementswet, de WCO en de Verdragen van de Europese Unie opgenomen. 0De 'Codex Economisch Recht' neemt enkel de wettekst op om zo de omvang beperkt te houden en de gebruiksvriendelijkheid te bevorderen. Elke akte heeft een uniek nummer waarmee u deze snel kan opzoeken in de databank Jura en zo de meest actuele (of vorige) versies kan raadplegen.

gerechtelijk_zakboekje-2016-2017

Gerechtelijk zakboekje | Mémento Judiciaire 2016-2017

Wolters Kluwer

Het Gerechtelijk Zakboekje vormt een ware papieren databank met alle praktische informatie over 'het gerechtelijk apparaat': adressen, bankrekeningen, telefoon- en faxnummers en e-mailadressen van advocaten, notarissen, gerechtsdeurwaarders, rechtscolleges, strafinrichtingen, ...; zittingsdagen en -uren van de hoven en rechtbanken; tarieven; gerechtelijke indeling per gemeente. Ieder jaar verschijnt een nieuwe geactualiseerde editie van dit zakboekje.

burgerlijk_bewijsrecht2013

Burgerlijk bewijsrecht 2013

Wolters Kluwer

 

Het burgerlijk bewijsrecht speelt in de rechtspraktijk een kapitale rol. Toch wordt in de rechtsleer, vooral aan Nederlandstalige kant, aan dat bewijsrecht tot op vandaag een tweederangs rol toebedeeld.

Dit boek vormt een volledige, diepgaande en praktijkgerichte studie van het bewijsrecht dat geldt in burgerlijke zaken en in handelszaken. Er wordt grondig ingegaan op de drie hoofdvragen van het burgerlijk bewijsrecht : wat moet worden bewezen, wie moet bewijzen en hoe kan/mag worden bewezen, inbegrepen de nieuwe technologieën. Bovendien wordt uitvoerig aandacht besteed aan de Antigoonrechtspraak van het Hof van Cassatieinzake ongeoorloofde bewijsmiddelen en aan de kwestie van de bewijsovereenkomsten.

Ook de meest recente wetgeving inzake de overlegging van schriftelijke verklaringen van derden (Wet van 16 juli 2012) en de door de advocaten van de partijen medeondertekende onderhandse akte (Wet van 29 april 2013) worden behandeld.

factuur2012

Factuur 2012

Wolters Kluwer

De factuur speelt in het handelsverkeer een onmisbare rol. Gelet op haar bijzonder bewijswaarde tussen handelaren vervult zij een eerste rangs rol als contractueel document.

Dit belang is nog toegenomen sinds de Wet Betalingsachterstand.

Twintig jaar na het verschijnen van de eerste editie van dit standaardwerk [deze 'klassieker']  was een grondige herwerking noodzakelijk.

In dit boek wordt de factuur in al haar aspecten besproken (bewijsfunctie, algemene voorwaarden, bevoegdheidsclausules, taalwetgeving, marktpraktijken, consumentenrecht, endossement enz.).

Kortom dit boek is een onmisbaar werkinstrument voor iedere praktijkjurist en is het referentierecht bij uitstek voor de materie.

codex-economie-2016-2017

Codex Economie 2016-2017

Die Keure

Deze Codex Economie bevat een volledige verzameling van wetten en besluiten uit de voornaamste rechtstakken, met een accent op de economische wetteksten. Deze codex is zo opgevat dat ook economisten zonder brede juridische opleiding er vlot hun weg in vinden. De bedoeling van deze wettenverzameling bestaat er namelijk in een zinvolle schaarste te scheppen in de overvloed aan wetten en reglementen waar economisten in het beroepsleven onvermijdelijk mee geconfronteerd worden.

De Codex Economie 2016-2017 is bijgewerkt tot 1 juni 2016.

Praktische informatie

Tijdstip Te bepalen - 2018 13.30u - 17.00u
Locatie Leuven Faculty Club
Prijs

210 EUR (excl btw)

30 EUR (excl btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie/frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde van Vlaamse Balies

Nationale Kamer van Notarissen

BIBF/IBR

IAB-B0458/2016-01

4 juridische punten

3 uren

4 uren

3,5 uren

Hou me op de hoogte

Vul hieronder uw contactgegevens in en wij contacteren u vrijblijvend zodra er een definitieve datum geprikt is. 

Contact

Hebt u inhoudelijke vragen over deze opleiding? Neem dan contact op met Sophie Nottebaert, zij helpt u graag verder.

sophie-nottebaert

Sophie Nottebaert

Productmanager MD Seminars

sophie.nottebaert@wolterskluwer.com

015 36 12 37