Tijdens de Studiedagen ‘Familiaal vermogensrecht’ worden vier actuele items besproken door ervaren praktijkjuristen, waarbij ruime mogelijkheid tot vraagstelling wordt voorzien.
De formule van deze studiedag is uitermate flexibel: elke deelnemer kan voor een forfaitaire basisprijs twee sessies naar keuze op één van de twee dagen (17 mei of 7 juni 2018) volgen, maar zich bijkomend inschrijven voor twee andere sessies op dezelfde of een andere dag (in totaal kan een deelnemer dus vier sessies volgen).

Sprekers

nathalie_labeeuw

Meester Nathalie Labeeuw

Advocaat-vennoot, Cazimir

Nathalie Labeeuw is één van de grote Belgische specialisten successieplanning en familiaal vermogensrecht. Ze adviseert bij de overdracht van familiebedrijven en verzorgt de vermogensplanningen van soms erg complexe gezinssituaties. Onder haar cliënten rekent zij particulieren die behoren tot de top 100 van meest vermogende Belgen. Vanuit deze kennis en ervaring is zij de ideale advocate om onze Civiele Procedure afdeling te leiden. Ze is als advocaat verbonden aan de balie van Brussel.

Nathalie heeft een diploma in de Rechten, behaald aan de KU Leuven en de Université de Poitiers. Ze is ook master in het Notariaat (KU Leuven) en werkte jaren als assistent aan het Instituut voor Familiaal Vermogensrecht (KU Leuven). Nathalie is Nederlandstalig, maar spreekt ook Engels en Frans.

Nathalie is een veelgevraagde spreker bij financiële instellingen, de Federatie van Notarissen, de Fiscale Hogeschool en de Universiteit Antwerpen. Ze is ook redactielid van vooraanstaande tijdschriften in haar vakgebied.

guillaume-deknudt

Meester Guillaume Deknudt

Advocaat-vennoot, Deknudt Nelis Advocaten

Guillaume Deknudt begeleidt reeds een 15-tal jaar vermogende particulieren. Hij beschikt over een ruime ervaring in nationale en internationale vermogensplanning. Hij heeft tevens een uitgebreide expertise in het voeren van familiale betwistingen en poogt in de eerste plaats steeds tot een minnelijke oplossing te komen in dergelijke conflicten. Ten slotte behandelt hij ook veel fiscale fraudedossiers waarbij bij voorkeur een regeling met de fiscus of het parket wordt nagestreefd.

Guillaume is auteur van talrijke bijdrages in de vakliteratuur. Zo was hij 10 jaar lang auteur van het overzicht rechtspraak inzake schenkingsrecht, erfrecht en testamenten in de bekende reeks Patrimonium. Guillaume is tevens een veelgevraagd gastspreker.

Hij was jarenlang verbonden aan het Instituut voor Familiaal Vermogensrecht van de KU Leuven. Guillaume is tevens wetenschappelijk medewerker bij de Universiteit van Hasselt.

Guillaume is licentiaat in de rechten (KU Leuven – cum laude) en licentiaat in de fiscaliteit (ULB – magna cum laude) en is verbonden aan de balies van Kortrijk en Brussel.

evy-dhaene

Meester Evy Dhaene

Advocaat, Deknudt Nelis Advocaten

Evy Dhaene legt zich toe op onder meer advisering en procedures omtrent familierecht, familiaal vermogensrecht en vermogensplanning. Zij heeft een bijzondere interesse voor de vereffening-verdeling van nalatenschappen, vermogensplanning met betrekking tot levensverzekeringen, de gunstregeling in de schenk- en erfbelasting voor de overdracht van familiebedrijven en de toepassing in de praktijk van fiscale antimisbruikbepalingen.

Evy publiceert regelmatig over deze materies en zij is spreker op diverse fiscale en vermogensrechtelijke seminaries. Zij was een aantal jaren gastdocent aan de Brugge Business School voor het vak huwelijksvermogens-en samenwoningsrecht.

Evy is master in de rechten (Universiteit Gent – magna cum laude) en is verbonden aan de balie van Gent.

Evy is tevens redactielid van het Tijdschrift voor Regionale Fiscaliteit.

rinse-elsermans

Meester Rinse Elsermans

Advocaat, Cazimir

Rinse legt zich toe op (inter)nationale vermogensplanning, familiaal vermogensrecht en civiele procedures. Hij was verbonden aan de Universiteit Antwerpen als academisch medewerker in de onderzoeksgroep Persoon & Vermogen, en publiceert regelmatig in diverse vooraanstaande juridische tijdschriften.

Hij is verbonden als advocaat aan de balie van Brussel.

Rinse is Master in de rechten (Universiteit Antwerpen) en Master in het notariaat (Vrije Universiteit Brussel). Hij is Nederlandstalig, maar spreekt ook Engels en Frans.

dominique_pignolet

Meester Dominique Pignolet

Advocaat - Vrijw. wetensch. medewerker, Instituut Familiaal Vermogensrecht KU Leuven

Dominique studeerde rechten aan de K.U.Leuven en voltooide haar opleiding in 1995 met onderscheiding. In 2001 behaalde zij tevens aan de K.U.Leuven een Master in de fiscaliteit met onderscheiding. Zij is advocaat in Leuven en is sinds 2002 verbonden aan het Instituut voor Familiaal Vermogensrecht, thans als vrijwillig wetenschappelijk medewerkster. Zij is lid van de Commissie Familierecht van de Orde van Vlaamse Balies en doceert het familiaal vermogensrecht aan de balieschool. Zij is lid van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek en van het wetenschappelijk comité van het Instituut voor Gerechtelijke opleiding.

Programma

08:45 - 09:30
Onthaal met koffie + registratie deelnemers sessie 1
09:30 - 11:00

Sessie 1 | De hervorming van het erfrecht: blijvende knelpunten

Meester Nathalie Labeeuw
11:00 - 11:30
Pauze + registratie deelnemers sessie 2
11:30 - 13:00

Sessie 2 | Nieuw samengestelde gezinnen onder de hervorming van het huwelijksvermogensrecht en het erfrecht

Meester Guillaume Deknudt en meester Evy Dhaene
13:00 - 13:45
Broodjesbuffet + registratie deelnemers sessie 3
13:45 - 15:15

Sessie 3 | Het statuut van aandelen, beroepsgoederen en cliënteel onder de hervorming van het huwelijksvermogensrecht

Meester Dominique Pignolet
15:15 - 15:45
Pauze + registratie deelnemers sessie 4
15:45 - 17:15

Sessie 4 | Het afsluiten van erfovereenkomsten vanaf 1 september 2018 in detail

Meester Rinse Elsermans
17:15 - 17:30
Mogelijkheid tot vraagstelling

Partners

Gerelateerde boeken

familiaal-vermogensrecht-in-essentie

Familiaal vermogensrecht in essentie 2017

Intersentia

Het Belgische familiaal vermogensrecht is een relatief complexe en technische materie, die momenteel volop in hervorming is. 

Dit boek wijdt de lezer in deze technische materie in met een bespreking van de basisprincipes, onder andere van het nieuwe erfrecht.

Het vormt daarom een uitgelezen introductie voor wie vertrouwd wil raken met de elementaire regels van het nieuwe Belgische familiaal vermogensrecht. Het voetnotenapparaat is bewust beknopt gehouden. Een algemene bibliografie en beperkte bibliografieën bij aanvang van ieder hoofdstuk verwijzen de geïnteresseerde lezer door naar de meer gespecialiseerde literatuur.

Een omstandige toelichting en diepgaandere bespreking van het familiaal vermogensrecht is te vinden in het boek Handboek Familiaal vermogensrecht van dezelfde auteur, waarvan binnenkort een tweede, volledig herwerkte editie verschijnt met een omstandige bespreking van de regels van het nieuwe erfrecht.

topics-vereffening-verdeling-na-echt-scheiding

Topics vereffening-verdeling na (echt)scheiding 2018

Larcier

Deze bijdrage is er op gericht een praktische handleiding te vormen voor de professionelen betrokken bij scheidingsproblematieken met betrekking tot enkele geselecteerde “hot topics” inzake vereffening-verdeling na (echt)scheiding. In een eerste deel komt de problematiek van de samenwoning gevolgd door een huwelijk aan bod, zowel qua procedure als op burgerrechtelijk vlak. In een volgende deel komen enkele concrete casussen aan bod inzake huwelijkscontracten. In een derde deel worden enkele moeilijkheden en bijzonderheden toegelicht m.b.t. vergoedingsrekeningen. In een laatste hoofdstuk wordt de impact van bemiddeling inzake vereffening-verdeling toegelicht en de rol van advocaat hierin.

handboek-familieprocesrecht

Handboek Familieprocesrecht 2017

Wolters Kluwer

Met de op 1 september 2014 in werking getreden wet tot invoering van een familie- en jeugdrechtbank werd het volledige familieprocesrecht radicaal hervormd. Door de oprichting van een familierechtbank werden alle familierechtelijke geschillen geconcentreerd en werden de procedureregels in zaken van familierecht in grote mate eengemaakt en verfijnd.

Het familieprocesrecht heeft op die manier een heel nieuwe dynamiek gekregen waarbij het instellen en behandelen van familiezaken anders verloopt dan vóór 1 september 2014. Er was dan ook behoefte aan een nieuw handboek waarin alle aspecten van het familieprocesrecht aan bod komen.

Aan dit ambitieuze project werkten niet minder dan 27 auteurs mee, magistraten, professoren, advocaten, e.a., die elk een specifiek domein van het familieprocesrecht waarin zij bijzonder beslagen zijn, voor hun rekening namen.

Een aantal hoofdstukken bieden een dwarsdoorsnede van een aspect van het procesrecht in familiezaken (o.m. volstrekte en territoriale bevoegdheid, kamer voor minnelijke schikking, persoonlijke verschijning, verstek, hoger beroep), de andere hoofdstukken analyseren exhaustief de rechtspleging m.b.t. een specifiek onderdeel van het familierecht (o.m. echtscheiding, voorlopige maatregelen, afstamming, kinderalimentatie, gerechtelijke vereffening-verdeling).

het-nieuwe-erfrecht-2017

Het nieuwe erfrecht 2017

Intersentia

Bij wet van 31 juli 2017 werd het erfrecht grondig hervormd. Deze langverwachte hervorming maakt het erfrecht moderner en meer aangepast aan de gezinssituaties van vandaag. De nieuwe wet zal in werking treden op 1 september 2018. 

In dit boek worden alle aspecten van het nieuwe erfrecht uitvoerig belicht en verduidelijkt. Concrete cijfervoorbeelden illustreren de impact van de nieuwe regels. Omdat ook het oude erfrecht ten gevolge van de overgangsregeling in bepaalde gevallen van toepassing zal blijven, en dus moet worden gecombineerd met het nieuwe erfrecht, gaat het boek ook nog in op het oude recht. 

Het nieuwe erfrecht 2017 is een onmisbaar naslagwerk voor alle professionals die dagelijks bezig zijn met het erfrecht, maar richt zich ook tot studenten en degenen die zich meer vertrouwd willen maken met het nieuwe erfrecht.

erfrecht-en-giften-2017

Erfrecht & giften – inclusief de nieuwe erfwet 2017

Intersentia

Erfrecht & giften schetst de elementaire regels van dit vakgebied. Iedereen die in de praktijk complexe dossiers behandelt, weet hoe belangrijk het is om niet te verdrinken in al te technische details en zich niet te verliezen in oeverloze theoretische redeneringen. Om door de bomen het bos te blijven zien, moet men de basisconcepten beheersen en deze telkens weer kritisch, met een frisse en open blik, herbekijken vanuit het perspectief van een nieuwe concrete vraag of dossier. 

Dit boek is beknopt en beperkt zich tot de essentie. Ook het voetnotenapparaat is beperkt gehouden. De doctrine wordt vermeld in een algemene bibliografie en in een specifieke literatuurlijst bij de aanvang van elk hoofdstuk. Dit is niet alleen een goed studieboek voor studenten, maar ook een handig naslagwerk voor praktijkjuristen, advocaten, notarissen en magistraten. Niemand is ooit volleerd in het recht, en zeker niet in het familiaal vermogensrecht.

Deze tweede editie is volledig herwerkt en up-to-date volgens de nieuwe regels van de Erfwet 2017, die op 1 september 2018 in werking treedt.

wetgeving-en-rechtspraak-familie-proces-recht-2017

Wetgeving en rechtspraak familie(proces)recht 2017

Intersentia

In dit boek wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste wetswijzigingen die in 2017 werden doorgevoerd in het familierecht en het familieprocesrecht, en wordt een analyse geboden van een aantal aspecten van de rechtspraak inzake familierecht.

In een eerste deel wordt de wet van 20 februari 2017 besproken, die, gevolg gevend aan meerdere arresten van het Grondwettelijk Hof, diverse belangrijke wijzigingen in het interne materiële adoptierecht doorvoerde, met als belangrijkste de invoering van de rechtsfiguur van adoptie door de voormalige partner van een ouder.

Na jarenlange parlementaire voorbereiding werd op 19 maart 2017 de wet tot invoering van een statuut voor pleegzorgers afgekondigd. Voor het eerst is er een civielrechtelijk statuut voor de personen die als pleegouders optreden en worden de respectieve prerogatieven van ouders en pleegzorgers afgebakend. Deze wet zorgde ook voor een overheveling van een onderdeel van de bevoegdheid van de familierechtbanken naar de jeugdrechtbanken. Alle innovaties die deze wet sinds 1 september 2017 heeft meegebracht, worden geanalyseerd in een tweede bijdrage.

De wet van 6 juli 2017 houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijk recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie, beter bekend als de “wet Potpourri V”, bevat heel wat nieuwigheden inzake familie(proces)recht, die op 3 augustus 2017 in werking getreden zijn. Zij worden in een derde deel gedetailleerd ontleed.

Ex-echtgenoten die door onderlinge toestemming uit de echt gescheiden zijn, worden na hun echtscheiding vaak geconfronteerd met tal van problemen, die ze aan de familierechtbank voorleggen. In een volgend deel wordt dit contentieux uit de periode 2011-2017 behandeld vanuit het perspectief van (suggesties voor) een adequatere libellering van bedingen in de regelingsakte en in de familierechtelijke overeenkomst. 

Familieleden die hun geschil hebben beëindigd door middel van een overeenkomst, vragen zich soms af hoe zij dit akkoord uitvoerbare kracht kunnen geven. Er blijken verrassend veel mogelijkheden te bestaan om een familierechtelijke overeenkomst uitvoerbaar te maken, met sterk verschillende kosten, wat in een laatste deel in kaart wordt gebracht.

Dit boek vormt een grondig naslagwerk voor iedereen die hetzij als magistraat, hetzij als advocaat, notaris of bemiddelaar betrokken is bij de afhandeling van familiale geschillen.

wetboek-familierecht-2017

Wetboek familierecht 2017

Wolters Kluwer

Dit wetboek biedt in één handzaam volume alle instrumenten die de familierechtjurist nodig heeft in zijn dagelijkse praktijk, en waarvoor het Burgerlijk Wetboek alleen reeds lang niet meer volstaat.

Het herneemt de relevante delen uit het BW en het Ger.W. en wordt verder aangevuld met het WIPR en de relevante bijzondere instrumenten van de supra- en internationale instellingen, de federale overheid en de Vlaamse Gemeenschap.

Het bestrijkt daarmee het het familierecht en familiaal vermogensrecht, en de bijhorende proces- en internationaalprivaatrechtelijke akten. Kortom: all-in-one.

Het Wetboek Familierecht is een uitgave van de Vereniging voor Familierecht, die alle Vlaamse professoren familierecht groepeert en zich ook richt tot de praktijkjuristen.

het-personen-en-familierecht

Het Personen- en Familierecht 2017

Intersentia

Het personen- en familierecht gaat over de persoonlijke levensloop van mensen, van aan hun geboorte (en zelfs voordien) tot aan hun overlijden (en zelfs nadien). Het regelt de identiteit en verwantschappen van personen, als enkeling, als burger en als deelnemer aan familiale en vergelijkbare betrekkingen. Het personenrecht regelt het lidmaatschap van de rechtsgemeenschap van personen in het algemeen en van bijzondere categorieën van personen (Belgen en vreemdelingen, minderjarigen en meerderjarige beschermde personen). Het familierecht regelt partnerschap, ouderschap en de betrekkingen binnen de bredere verwantschapskring. In dit boek wordt het personen- en familierecht in 15 hoofdstukken uitgelegd en verklaard.

Dit boek verschilt van de andere handboeken over het personen- en familierecht. Na een uiteenzetting van de beginselen en een samenvatting van de rechtstechniek, ligt er namelijk ook een nadruk op het recht in context. De huidige rechtstechniek wordt in maatschappelijk, historisch en cultureel perspectief geplaatst om het inzicht erin te verbeteren.

rechtsherstel-voor-verschuivingen

Rechtsherstel voor verschuivingen van vermogen bij het einde van een huwelijk en bij het einde van een samenwoning 2017

Die Keure

Wat gebeurt er met vermogensverschuivingen die zich tijdens een huwelijk of samenwoning hebben voorgedaan? Dat is een belangrijk thema wanneer een relatie tussen gehuwden of samenwonenden eindigt.

Zolang alles goed gaat tussen de partijen zijn zij er zich vaak niet van bewust hoe belangrijk het is om er voor te zorgen dat hun bedoelingen bij deze vermogensverschuivingen duidelijk en bewijskrachtig worden weergegeven. Echtgenoten, gehuwd onder een stelsel van gemeenschap, kunnen gelukkig nog terugvallen op een behoorlijke wettelijk uitgewerkte vergoedingsregeling, al zijn ook hier de mogelijke discussiepunten helemaal niet uitgesloten. Erger wordt het wanneer de vermogensverschuivingen plaatsvonden tussen echtgenoten die gehuwd waren onder het stelsel van scheiding van goederen of tussen wettelijk of feitelijk samenwonenden waar het gemeen verbintenissenrecht de regel is.

Vooral na een relatiebreuk stapelen de problemen zich op. Notarissen, advocaten en magistraten, die beroepshalve met deze problematiek worden geconfronteerd kunnen er van meespreken. Het palet is onuitputtelijk:

  • Was de vermogensverschuiving een (herroepelijke) schenking of moet de verrichting beschouwd worden als een bijdrage in de lasten van het huwelijk?
  • Kan de echtgenoot de koopsom tijdelijk parkeren op een gemeenschappelijke rekening en daarna een herbelegging uitvoeren?
  • Is een echtgenoot die tijdens zijn vrije dagen, eventueel samen met vrienden en familie, werken uitvoert aan zijn eigen goed, vergoeding verschuldigd aan het gemeenschappelijk vermogen?
  • Waarop is de overgang van de aandelen tussen de echtgenoten gesteund: verkoop, schenking, loon?
  • Hoe zal vergoed worden bij einde opstal?
  • Hoe zal de vergoeding berekend worden bij gedeeltelijke terugbetaling van een lening terugbetaalbaar met vaste annuïteiten?
  • Kan er sprake zijn van een gift bij een beding van aanwas tussen samenwonenden indien er gelijkheid is van kansen en bijdrage?
  • Vanaf wanneer beginnen de intresten op de vergoedingen tussen de samenwonenden te lopen?
  • Onder welke voorwaarden kan de verrijking zonder oorzaak worden ingeroepen?
  • Mag een notaris er bij de vereffening-verdeling van uitgaan dat beide partijen hun bijdrage in de lasten van het huwelijk of de wettelijke samenwoning hebben gedragen in verhouding tot hun mogelijkheden of moet hij een afweging maken?

Deze en zovele andere vragen komen aan bod in deze rijke studie. Emeritus professor Christian De Wulf behandelt deze kwesties met het gezag en de brede juridische kennis die hij  als academicus en als notaris heeft. Hij doet het op de hem eigen wijze: soms eigenzinnig maar steeds gefundeerd. Vanuit zijn jarenlange ervaring als notaris voelt hij als geen ander met welke menselijke en juridische problemen de partijen in de geschetste situaties te kampen hebben. Hij geeft tips, wijst op gevaren, reikt oplossingen aan en doet dit steeds op een bevattelijke manier en in een heldere taal.

Dit boek is een dankbaar werkinstrument voor veel juristen die met deze problematiek te maken krijgen, en een grote bijdrage voor een rechtvaardiger oplossing.

Praktische informatie

Tijdstip 7 juni 2018 09.30u - 17.15u
Locatie Kontich

De Jachthoorn

Prijs

210 EUR (excl. btw)

265 EUR (excl. btw)

330 EUR (excl. btw)

385 EUR (excl. btw)

30 EUR (excl. btw)

Voor 2 sessies op dezelfde dag (17/05 of 07/06) incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Voor 2 sessies op dezelfde dag (17/05 of 07/06) incl. het boek 'Familiaal vermogensrecht in essentie 2017', documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Voor 4 sessies (minstens 2 sessies op dezelfde dag 17/05 of 07/06, twee andere sessies naar keuze op dezelfde of op een andere dag), incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Voor 4 sessies (minstens 2 sessies op dezelfde dag 17/05 of 07/06, twee andere sessies naar keuze op dezelfde of op een andere dag), incl. het boek 'Familiaal vermogensrecht in essentie 2017', documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Voor uitgeprinte versie van de documentatie per twee sessies

Attest

Orde van Vlaamse Balies

Nationale kamer van Notarissen

IAB-B0458/2016-01

BIBF/IBR

FSMA

3 punten per 2 sessies

3 uren per 2 sessies (aangevraagd)

 

3,5 uren per 2 sessies


3,5 uren per 2 sessies

2 punten voor tussenpersonen bank en beleggingen

Inschrijven | Familiaal Vermogensrecht - 07/06/2018

Duid twee of vier sessies aan die u wenst te volgen.

Deelnemer
Extra deelnemer
Extra deelnemer 2
Bedrijf
Indien u een abonnement heeft, gelieve hier uw nummer in te geven.
Facturatie
Op dit e-mail adres sturen wij uw factuur door
Opmerking

Contact

klantendienst

Klantendienst

Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
015/45 34 30