Het nieuwe erfrecht (wet van 31 juli 2017, gepubliceerd in het Staatsblad van 1 september 2017) is gestoeld op een aantal principes: een uitgebreid vrij beschikbaar deel, afschaffing van het erfdeel van de ouders, mogelijkheid tot opmaken van erfovereenkomsten, betere bescherming van zorgkinderen, betere regels inzake schenkingen.

Tijdens deze studienamiddag worden de krachtlijnen van de hervormingen van het erfrecht op een praktische manier uiteengezet. Er zal bijzondere aandacht worden geschonken aan de overgangsmaatregelen en de invloed van de hervorming op reeds gedane planningen.

Sprekers

nathalie_labeeuw

meester Nathalie Labeeuw

advocaat-vennoot, Cazimir

Nathalie Labeeuw is één van de grote Belgische specialisten successieplanning en familiaal vermogensrecht. Ze adviseert bij de overdracht van familiebedrijven en verzorgt de vermogensplanningen van soms erg complexe gezinssituaties. Onder haar cliënten rekent zij particulieren die behoren tot de top 100 van meest vermogende Belgen. Vanuit deze kennis en ervaring is zij de ideale advocate om onze Civiele Procedure afdeling te leiden. Ze is als advocaat verbonden aan de balie van Brussel.

Nathalie heeft een diploma in de Rechten, behaald aan de KU Leuven en de Université de Poitiers. Ze is ook master in het Notariaat (KU Leuven) en werkte jaren als assistent aan het Instituut voor Familiaal Vermogensrecht (KU Leuven). Nathalie is Nederlandstalig, maar spreekt ook Engels en Frans.

Nathalie is een veelgevraagde spreker bij financiële instellingen, de Federatie van Notarissen, de Fiscale Hogeschool en de Universiteit Antwerpen. Ze is ook redactielid van vooraanstaande tijdschriften in haar vakgebied.

Programma

12:30 - 13:30
Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien
13:30 - 17:00

De geplande hervormingen van het erfrecht

17:00 - 17:30
Mogelijkheid tot vraagstelling

Gerelateerde boeken

het-personen-en-familierecht

Het Personen- en Familierecht 2017

Intersentia

Het personen- en familierecht gaat over de persoonlijke levensloop van mensen, van aan hun geboorte (en zelfs voordien) tot aan hun overlijden (en zelfs nadien). Het regelt de identiteit en verwantschappen van personen, als enkeling, als burger en als deelnemer aan familiale en vergelijkbare betrekkingen. Het personenrecht regelt het lidmaatschap van de rechtsgemeenschap van personen in het algemeen en van bijzondere categorieën van personen (Belgen en vreemdelingen, minderjarigen en meerderjarige beschermde personen). Het familierecht regelt partnerschap, ouderschap en de betrekkingen binnen de bredere verwantschapskring. In dit boek wordt het personen- en familierecht in 15 hoofdstukken uitgelegd en verklaard.

Dit boek verschilt van de andere handboeken over het personen- en familierecht. Na een uiteenzetting van de beginselen en een samenvatting van de rechtstechniek, ligt er namelijk ook een nadruk op het recht in context. De huidige rechtstechniek wordt in maatschappelijk, historisch en cultureel perspectief geplaatst om het inzicht erin te verbeteren.

successierechten

Fiscaal Compendium - Successierechten 2017

Wolters Kluwer

Het Fiscaal Compendium - Successierechten geeft een volledig overzicht van de Belgische regeling inzake successierechten, zowel federaal als van de drie gewesten.

Na een algemene bespreking van het eigendomsrecht, het erfrecht en het huwelijksvermogensrecht, wordt de regeling inzake successierechten grondig doorgelicht. Zo wordt onder meer stilgestaan bij de wijzen van erfrechtelijke verkrijging, de waardering van het actief, de rechten en verplichtingen van erfopvolgers, de vererving van familiale ondernemingen en de fiscale antimisbruikbepaling.

Doordat er voldoende aandacht wordt besteed aan basisbegrippen en de uiteenzetting wordt geïllustreerd met talrijke voorbeelden, zal ook een niet-specialist probleemloos zijn weg vinden in dit overzichtelijke naslagwerk.

Deze nieuwe editie is volledig aangepast aan de Vlaamse Codex Fiscaliteit.

Dit boek verschijnt in de reeks Fiscaal Compendium, in samenwerking met Fiscale Hogeschool Brussel. Deze boekenreeks bundelt en structureert informatie van alle takken van het fiscaal recht. Ieder boek in de reeks behandelt een specifieke tak van het fiscaal recht. U krijgt een grondig overzicht van de wetgeving, de rechtspraak en de circulaires, voorzien van een diepgaande commentaar van een specialist ter zake, inclusief vele concrete voorbeelden en praktische tips.

erfrecht-wettelijk-samenwonenden

Erfrecht wettelijk samenwonenden 2017

Larcier

Op 8 mei 2007 verscheen in het Belgisch Staatsblad de Wet van 28 maart 2007, voluit “Wet tot wijziging, wat de regeling van het erfrecht van de langstlevende wettelijke samenwonende betreft, van het Burgerlijk Wetboek en van de Wet van 29 augustus 1988 op de erfregeling inzake landbouwbedrijven met het oog op het bevorderen van de continuïteit”. Sedert 18 mei 2007, datum van inwerkingtreding van deze wet, hebben wettelijke samenwonende partners een beperkt intestaatserfrecht sui generis in elkaars nalatenschap.

 De wet van 28 maart 2007 bevat slechts 10 artikelen, en is schijnbaar eenvoudig, maar bij nader onderzoek blijkt de wetgeving bijzonder complex. Talrijke theoretische én praktische problemen rijzen. Dit boek biedt daarom een grondige analyse van de wet.
In deze tweede, volledig herziene uitgave, wordt een actuele stand van zaken geschetst, met inbegrip van de voornaamste rechtsleer en rechtspraak sinds inwerkingtreding van de wet.

Het werk is als volgt opgedeeld: na een overzicht van de vermogensrechtelijke gevolgen van het wettelijke samenwoning, en van de redenen voor het wetgevend optreden, wordt de wet ontleed. Daarbij wordt in eerste instantie stilgestaan bij het daarbij ingevoerde erfrecht voor wettelijk samenwonenden, in het bijzonder wat betreft  de omvang en de aard van de erfrechtelijke roeping. Vervolgens worden de overige wijzigingen in het erfrecht behandeld.

Het boek gaat bovendien verder dan louter een analyse van de regelgeving. Waar nodig worden wetgevende tegenstrijdigheden of tekortkomingen gesignaleerd. Tot slot is er ruimte voor kritische reflectie over het statuut van wettelijk samenwonenden en over de grondslagen van het (dwingend) erfrecht.

book_placeholder

Praktijkgids Successieplanning 2016-2017

Lex Forum

De nieuwe editie van de ‘Praktijkgids Successieplanning’ gaat digitaal en verschaft diverse clausules voor akten. Gelet op menig vraag van vorige gebruikers is het werk heden ook afzonderlijk in papieren versie verkrijgbaar.

Zoals in de vorige edities vormt het handboek ‘Praktijkgids Successieplanning’ een naslagwerk over successieplanning in de drie gewesten (Vlaanderen, Brussel en Wallonië).

Naast de papieren versie is er nu ook een periodiek bijgewerkte online versie van het boek, dewelke in functie van nieuwe wetgeving, fiscale standpunten en belangrijke rechtspraak regelmatig wordt bijgewerkt.

Praktische informatie

Tijdstip & locatie

28 september 2017

3 oktober 2017

17 oktober 2017

Holiday Inn Expo Gent

Faculty Club Leuven

De Jachthoorn Kontich

Duur 13.30u - 17.00u  
Prijs

210 EUR (excl btw)

30 EUR (excl btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie/frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde van Vlaamse Balies

Nationale Kamer van Notarissen

FSMA

BIBF/IBR

IAB-B0458/2016-01

4 juridische punten

3 uren

2 punten voor tussenpersonen bank en beleggingen

4 uren

3,5 uren

Attest

IGO

Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste.
Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

Inschrijven | De geplande hervormingen van het erfrecht

Deelnemer
Extra deelnemer
Extra deelnemer 2
Bedrijf
Indien u een abonnement heeft, gelieve hier uw nummer in te geven.
Facturatie
Op dit e-mail adres sturen wij uw factuur door
Opmerking

Contact

Hebt u inhoudelijke vragen over deze opleiding? Neem dan contact op met Sophie Nottebaert, zij helpt u graag verder.

sophie-nottebaert

Sophie Nottebaert

Productmanager MD Seminars

sophie.nottebaert@wolterskluwer.com

015 36 12 37