De Waterzooiwet van 18 juni 2018 (B.S. 2 juli 2018) heeft een aantal bepalingen aan het Gerechtelijk Wetboek toegevoegd, die het gebruik van alternatieve methodes van conflictoplossing dienen te bevorderen. De rechter dient de partijen bij voorkeur naar methodes van tussenpartijdige conflictoplossing te kanaliseren zoals verzoening, bemiddeling en collaboratieve onderhandeling. De rechter kan vanaf 12 juli 2018 de partijen zelfs een bemiddeling opleggen. Deze wetswijzigingen hebben een diepgaande invloed op de procespraktijk en vormen een aandachtspunt voor allen die op actieve wijze bij buitengerechtelijk en gerechtelijke conflictoplossing betrokken zijn.

De spreker legt tijdens deze opleiding de kernpunten van de nieuwe wetgeving uit.

Teneinde practici meer inzicht te geven in deze aangepaste materie, wordt deze studienamiddag georganiseerd, met als basis het nieuwe boek ‘Bemiddeling: De Praktische Gids, dat elke deelnemer aan een voordeeltarief kan aankopen. 

Programma

12:30 - 13:30 Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien

13:30 - 17:15 

De nieuwe bemiddelingswet

Deel 1: Nieuwe taken voor de rechter 

 • De rechter als verzoener
 • De rechter als doorverwijzer naar collaboratieve onderhandeling en bemiddeling
 • Inwerkingtreding 

Deel 2: De Nieuwe Bemiddelingswet 

 • Definitie
 • Toepassingsgebied
 • De erkende bemiddelaar wettelijk beschermd
 • De nieuwe FBC
 • De nieuwe vertrouwelijkheid
 • Het rechterlijk bevel te bemiddelen
 • Inwerkingtreding

 Deel 3: De Collaboratieve Onderhandelingen: een nieuwe methode van conflictoplossing 

 • Definitie
 • Het Collaboratieve Onderhandelingsprotocol
 • De terugtrekkingsplicht
 • De verplichting m.b.t. volledige informatie
 • Vertrouwelijkheid
 • Vrijwilligheid
 • Het Collaboratieve Onderhandelingsakkoord
 • Inwerkingtreding

17:15 - 17:30

Mogelijkheid tot vraagstelling

Sprekers

willem-meuwissen

Meester Willem Meuwissen

Advocaat-vennoot, Meuwissen & Co Advocaten & Mediators

Willem Meuwissen is advocaat aan de Balie te Antwerpen en erkende bemiddelaar FBC, bMediation en AIA.  Hij specialiseert zich in handelsrecht, vennootschapsrecht en vastgoedrecht. Hij is stichtende vennoot van Agrementor, een advocatenkantoor gericht op tussenpartijdige conflictoplossing zoals conflictonderhandeling en conflictbemiddeling. Hij onderwijst conflictonderhandeling en conflictbemiddeling aan de universiteiten te Brussel en te Antwerpen en is actief als trainer in de bemiddelingsopleidingen van de European Mediation Training for Practitioners of Justice, van bMediation en van het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding. 

Hij is lid van de Federale Bemiddelingscommissie, van de Commissie ADR van de Orde van Vlaamse Balies en voorzitter van de Vakgroep ADR van de Antwerpse Balie.

Praktische informatie

Tijdstip

7 februari 2019

13.30u - 17.30u

Locatie Gent Holiday Inn Gent Expo
Prijs

199 EUR (excl. btw)

290 EUR (excl. btw)

30 EUR (excl. btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Incl. het boek 'Praktische gids bemiddeling 2018', documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde van Vlaamse Balies

Nationale Kamer van Notarissen

BIBF/IBR

IAB-B0458-2016/01

4 punten

3 uren (aangevraagd)

3,5 uren

3,5 uren

Gerelateerde boeken

praktische-gids-bemiddeling

Praktische gids bemiddeling

Wolters Kluwer

Vertrekkend vanuit een driedimensionale conflictanalyse, statisch, dynamisch en persoonlijk, beschrijft dit boek iedere stap in het conflictbemiddelingstraject op theoretisch en praktisch diepgaande wijze. De auteur bespreekt hoe de conflictpartijen vanuit de impasse naar de bemiddelingstafel raken door de bemiddelingsbelofte, het bemiddelingsbeding en het bemiddelingsvoorstel. De onderhandelingstechnische, juridische en praktische aspecten van het bemiddelingsprotocol en het bemiddelingsakkoord worden grondig bestudeerd aan de hand van de klassieke verbintenisrechtelijke analyse. Ook wat na de conflictbemiddeling gebeurt, komt uitgebreid aan bod, zoals de homologatie van het bemiddelingsakkoord door de rechter of het nemen van een akkoordvonnis. De auteur analyseert de conflictbemiddeling ook op internationaal niveau. Het boek sluit af met de kaleidoscoop aan conflictoplossingsmethodes die mettertijd van conflictbemiddeling zijn afgeleid.

Dit boek is voorzien van een pleiade aan gedetailleerde modellen en bevat de relevante nationale en internationale wettelijke en reglementaire teksten.

gerechtelijk-zakboekje-2017-2018

Gerechtelijk zakboekje 2018-2019

Wolters Kluwer

Het Gerechtelijk Zakboekje vormt een ware papieren databank met alle praktische informatie over 'het gerechtelijk apparaat': adressen, bankrekeningen, telefoon- en faxnummers en e-mailadressen van advocaten, notarissen, gerechtsdeurwaarders, rechtscolleges, strafinrichtingen, ...; zittingsdagen en -uren van de hoven en rechtbanken; tarieven; gerechtelijke indeling per gemeente. Ieder jaar verschijnt een nieuwe geactualiseerde editie van dit zakboekje.

gerechtelijke-bemiddeling-knelpunten-mogelijkheden

Gerechtelijke bemiddeling: knelpunten en mogelijkheden 2018

Die Keure

Na meer dan tien jaar praktijkervaring met de Bemiddelingswet, die overigens op het punt staat ingrijpend gewijzigd te worden, is het de hoogste tijd voor een evaluatie. Wat is de huidige stand van zaken op vlak van bemiddeling?

Het onderzoek focust op de gerechtelijke fase, wanneer de rechtszoekende bij justitie aanklopt voor hulp bij zijn conflictoplossing. Welke rol/verantwoordelijkheid is er in dit geval weggelegd met betrekking tot bemiddeling? Zowel in hoofde van de overheid als in hoofde van belangrijke juridische actoren zoals advocaten, magistraten en notarissen. Welke ruimte is er nog voor bemiddeling en hoe pakken we dit dan best aan?

Er wordt meer bepaald gezocht naar een antwoord op volgende prangende vraag: hoe kunnen wetgeving, beleid en de gerechtelijke organisatie een faciliterend juridisch kader bieden voor het gebruik van bemiddeling in rechtszaken?

Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden, wordt niet louter berust op een klassieke literatuurstudie. Het onderzoek bestaat ook uit een belangrijk empirisch luik: een bevraging waaraan maar liefst 1.600 Belgische advocaten, magistraten, notarissen en erkende bemiddelaars hebben deelgenomen.

Aan de hand van interviews, focusgroepen en een grootschalige enquête kon cruciale informatie bekomen worden omtrent de huidige stand van zaken van de Belgische bemiddelingspraktijk en de noden en wensen in het veld.

Op basis van een grondige juridische analyse van de bevindingen, komt de auteur tot enkele concrete voorstellen om het juridisch kader en de gerechtelijke organisatie beter af te stemmen op het gebruik van bemiddeling (en andere ADR) in de gerechtelijke fase. Ook recente evoluties en de nakende wetswijzigingen blijven hierbij niet onbesproken.

de-positionering-als-bemiddelaar-in-een-eot-in-7-stappen

De positionering als bemiddelaar in een EOT in 7 stappen 2018

Larcier

In dit cahier wordt een praktijkgerichte methode bekeken om met bemiddeling aan de slag te gaan in een EOT.

De auteur beschrijft in een eerste deel wat bemiddeling juist is en wat een bemiddelaar anders doet dan een jurist wanneer hij geconfronteerd wordt met een conflictuele situatie. Aan de hand van de van de ontleding van de definitie van bemiddeling legt hij uit wat de ethische principes van bemiddeling zijn. Daarna vat hij aan met een zeven-stappenplan om duidelijk te maken hoe men in het notariaat bemiddeling praktisch kan toepassen. Door middel van zeven vragen positioneert hij zich als bemiddelaar in elke echtscheiding met onderlinge toestemming (EOT). 
Dit model tot positionering kan toegepast worden door iedere bemiddelaar (ook niet-notariële). Het kan ook toegepast worden in andere conflicten dan de echtscheiding. Om te besluiten haalt hij nog enkele veel voorkomende problemen aan bij de positionering als bemiddelaar in een EOT

Inschrijven | De nieuwe bemiddelingswet - 07/02/2019

Contact

klantendienst

Klantendienst

Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
09/224 31 46