In het eerste gedeelte van de studienamiddag wordt in het bijzonder de dading nader geanalyseerd, aangezien deze van groot belang is voor de rechtspraktijk. Kenmerkend voor het contract van dading is dat partijen een gerezen geschil beëindigen of een toekomstig geschil voorkomen door middel van wederzijdse toegevingen.

Het specifieke van een dading is dat partijen door een dergelijke overeenkomst definitief gebonden zijn, ook wanneer er later zekerheid verkregen wordt over bepaalde elementen die bij het aangaan van de dading als onzeker werden ervaren.

De dading is dus ontegensprekelijk een zeer belangrijke én frequent gehanteerde overeenkomst, waarbij de jurist zich bestendig vragen moet stellen met betrekking tot de geldigheid en de gevolgen van een dergelijk contract.

Daarom is het de bedoeling tijdens deze studienamiddag in het eerste gedeelte enkele aspecten betreffende de dading grondig te bestuderen, daar de toepassing van de dading een bron van mogelijke discussies kan zijn, waarvan de weerslag verregaande gevolgen heeft.

Tijdens de tweede sessie wordt vervolgens een overzicht gegeven van de krachtlijnen van de bevrijdende verjaring in het burgerlijk recht. Daarbij wordt beoogd de ontwikkelingen die zich onlangs in de wetgeving en de rechtspraak betreffende deze materie hebben voorgedaan, zo overzichtelijk mogelijk in kaart te brengen.

Sprekers

alois-van-oevelen

Em. prof. dr. Alois Van Oevelen

Gewoon hoogleraar, Universiteit Antwerpen

Gewoon hoogleraar aan de Faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen
(huidige academische graad sinds 1997), belast met de leeropdrachten (totaal : 210 uur)

  • Algemeen verbintenissenrecht (tweede bachelor rechten)
  • Bijzondere overeenkomsten (derde bachelor rechten)
  • Grondige studie verbintenissen- en overeenkomstenrecht (master in de rechten)

Nevenfuncties:

  • Hoofdredacteur van het Rechtskundig Weekblad 
  • Voorzitter van het bemiddelingscollege voor de financiële sector

Programma

12:45 - 13:30
Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien
13:30 - 15:00

Deel 1: De dading nader bekeken

15:00 - 15:15
Pauze
15:15 - 17:00

Deel 2: Actuele ontwikkelingen inzake de bevrijdende verjaring

17:00 - 17:30
Mogelijkheid tot vraagstelling

Gerelateerde boeken

knelpunten-bij-de-redactie-van-een-dading

Knelpunten bij de redactie van een dading 2015

Intersentia

De dading is een populaire rechtsfiguur, zowel in het privaat- als in het publiekrecht. De voordelen zijn duidelijk: wanneer partijen erin slagen hun geschil zelf op een contractuele wijze te beëindigen, hoeven zij zich niet tot een rechter te wenden. Het doel van een dading is definitief een einde te maken aan een bepaald geschil. Toch toont de rechtspraak aan dat partijen na het sluiten van dergelijke contracten alsnog aan de bindende werking ervan trachten te ontsnappen. Deze ontsnappingsmogelijkheden kunnen grotendeels rond twee assen worden gesitueerd. Enerzijds zijn er de talrijke dwalingsvorderingen. Een partij beweert zich vergist te hebben over een bepaald aspect van de dading, om zo de nietigheid te verkrijgen. Anderzijds rijst ook vaak de vraag naar de interpretatie van de dading. Welke geschillen of onzekerheden al dan niet in het voorwerp van de dading zijn opgenomen, heeft immers belangrijke implicaties voor de mogelijkheid van latere, nieuwe aanspraken in rechte.

De reeks Knelpunten Contractenrecht wordt uitgegeven door Bernard Tilleman en Alain Laurent Verbeke. Samen leiden zij het Instituut Contractenrecht aan de KU Leuven & KULAK.

algemeen_verbintenissenrecht2016

Algemeen verbintenissenrecht 2016

Larcier

Het werk bundelt de referaten van een aantal studieavonden ingericht door de Vlaamse Conferentie Gent in het kader van haar jaarlijkse studiecyclus, ditmaals toegespitst op Aagemeen Verbintenissenrecht.

De bijdragen zijn stuk voor stuk grondige analyses van actuele knelpunten en nieuwe ontwikkelingen inzake algemeen Verbintenissenrecht

In elke bijdrage wordt vanuit een bepaald rechtsgebied de problematiek ontleed, telkens door specialisten en practici uit dat rechtsdomein.

De teksten zijn geschreven voor een publiek van rechtspractici maar zijn alle op wetenschappelijk verantwoorde wijze onderbouwd.

verbintenissenrecht_softcover2015

Verbintenissenrecht (softcover) 2015

Acco

Dit boek is niet enkel een leerboek waarin het Belgische verbintenissenrecht op een heldere manier wordt uiteengezet voor studenten in de rechten. Het is ook een nuttig handboek voor (praktijk)juristen die geen specialisten in het verbintenissenrecht zijn. De auteurs geven het geldende recht zo helder en zo volledig mogelijk weer, zonder echter exhaustief te willen zijn wat betreft theorievorming of bronvermelding. Daarnaast wil dit werk het verbintenissenrecht situeren in de context van het Europese recht, zowel het recht van de EU als dat van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, waarvan het belang alsmaar toeneemt. Tot slot doen de auteurs ook aan rechtsvergelijking, hoofdzakelijk door middel van doorkijk-stukjes.

contractuele_clausules-gemeenrechtelijke_clausules

Gemeenrechtelijke clausules deel I en II

Intersentia

Het opstellen en interpreteren van contracten is maatwerk geworden. In steeds complexere contractuele verhoudingen is het een ware kunst om contracten op de wederzijdse behoeft en van de contractpartijen af te stemmen. Indien het opstellen van contracten al geen kunst is, is het op zijn minst een specifieke techniek. Alle juristen – zowel advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen, managers, bankjuristen enz. – hebben tijdens hun carrière deze techniek nodig.

Al te vaak steunt de kennis van deze techniek op ervaring en autodidactiek. Bij de vorming van juristen heeft men tot nog toe al te weinig aandacht gehad voor deze bijzondere techniek. De juridisch-technische kennis haalt in een rechtenopleiding vaak de bovenhand op de vaardigheden, en als vaardigheden al aan bod komen, is het vaak eerder het pleiten en argumenteren dan het schrijven van contracten.

De reeks beoogt deze techniek aan te leren, eerder dan de ‘knip-en-p lak’-cultuur die soms opgang maakt aan te moedigen. De reeks biedt daarom geen modelcontracten aan, maar voorbeeldclausules die theoretisch ingebed en gekaderd worden.
Elke clausule wordt op een heldere en overzichtelijke wijze toegelicht volgens een vast stramien. De bespreking van elke clausule wordt voorafgegaan door referenties naar de belangrijkste wetgeving, jurisprudentie en rechtsleer. Vervolgens wordt de clausule geduid en uitvoerig toegelicht. De handige checklist ter afronding vormt een onmisbare hulp bij de redactie en de verwerking van de clausule in het contract.

Elk boek in de reeks wordt afgesloten met een lexicon, waarin de clausules worden opgelijst en vertaald naar het Frans, Duits en Engels. Het lexicon laat u toe te zoeken op de Nederlandse, Franse, Duitse en Engelse zoekterm. 

book_placeholder

Dading

Wolters Kluwer

Vijfendertig(!) jaar geleden verschenen de laatste twee grondige studies over de dadingsovereenkomst. Toch wordt ze dagelijks toegepast in de meest diverse sectoren die onderhevig zijn aan uiteenlopende jurisprudentiële en wetgevende ontwikkelingen. Elke praktijkjurist is zonder meer naar een handboek als dit op zoek! Het situeert de dadingsovereenkomst in het kader van de vaststellingsovereenkomsten en beschrijft de nietigheidsgronden. Bij de vraag naar de dadingsvatbaarheid van een geschil komen de meest diverse sectoren aan bod. In het laatste deel bekijken de auteurs de gevolgen tussen de partijen en die ten aanzien van derden in al hun hoedanigheden. U zal dit werk waarderen om zijn vele gebruiksklare antwoorden, met uitvoerige verwijzingen naar rechtspraak en rechtsleer.

Praktische informatie

Tijdstip

25 april 2018

13.30u - 17.00u

Locatie Kontich De Jachthoorn
Prijs

210 EUR (excl btw)

245 EUR (excl btw)

30 EUR (excl btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Incl. het boek 'Knelpunten bij de redactie van een dading', documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde van Vlaamse Balies

BIBF/IBR

IAB-B0458-2016/01

 

3 punten

3,5 uren

3,5 uren

Inschrijven | De dading nader bekeken. Actuele ontwikkelingen inzake de bevrijdende verjaring - 25/04/2018

Kies hieronder welke sessie(s) u wenst te volgen:
Deelnemer
Extra deelnemer
Extra deelnemer 2
Bedrijf
Indien u een abonnement heeft, gelieve hier uw nummer in te geven.
Facturatie
Op dit e-mail adres sturen wij uw factuur door
Opmerking

Contact

Hebt u inhoudelijke vragen over deze opleiding? Neem dan contact op met Sophie Nottebaert, zij helpt u graag verder.

sophie-nottebaert

Sophie Nottebaert

Productmanager MD Seminars

sophie.nottebaert@wolterskluwer.com

015 36 12 37