De burgerlijke maatschap is een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid die onderhands (zonder notaris) en discreet (zonder publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad), al dan niet met beperkte duur, kan worden opgericht, wat ze een instrument maakt tot het behoud en de verdere uitbouw van het familiaal vermogen.

Tijdens deze vorming wordt in een eerste deel stil gestaan bij de schenk- en erfbelasting, meer bepaald het behoud van controle na het wegschenken van vermogen, de schenking met behoud van vruchtgebruik en de schenking met behoud van rentelast.

Tijdens de het tweede deel wordt stilgestaan bij de vernieuwing van het vennootschapsrecht en de gevolgen ervan op de burgerlijke maatschap, alsook enkele fiscale aspecten.

Programma

12:30 - 13:30 Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien

13:30 - 17:15 

1. Burgerlijke maatschap: stand van zaken schenkbelasting en erfbelasting

 • Welke grenzen dient men voor Vlabel te respecteren als men na een schenking de controle wil behouden over het weggeschonken vermogen?
 • Welke aandachtspunten zijn er voor Vlabel als de delen van de burgerlijke maatschap worden geschonken met voorbehoud van vruchtgebruik?
 • Welke aandachtspunten zijn er voor Vlabel als de delen van de burgerlijke maatschap worden geschonken met voorbehoud van een rentelast?
 • Burgerlijke maatschap en levensverzekeringen
 • Wat met planningen uit het verleden?

2. Overige actualia inzake burgerlijke maatschap

 • Wat zijn de gevolgen van de hervorming van het ondernemingsrecht (inschrijving KBO, verplichte boekhouding, bekendmaking van de jaarrekening,…)?
 • Burgerlijke maatschap en UBO-register
 • Burgerlijke maatschap en taks op effectenrekeningen
 • Actualia burgerlijke maatschap en directe belastingen
 • Registratiebelasting bij inbreng onroerende goederen in BM
 • Wat zijn de gevolgen van de hervorming het vennootschapsrecht (eventueel andere controlevehikels voortaan interessanter?,…)?

17:15 - 17:30

Mogelijkheid tot vraagstelling

Sprekers

guillaume-deknudt
Meester Guillaume Deknudt
Advocaat-vennoot, Deknudt Nelis Advocaten

Guillaume Deknudt begeleidt reeds een 15-tal jaar vermogende particulieren. Hij beschikt over een ruime ervaring in nationale en internationale vermogensplanning. Hij heeft tevens een uitgebreide expertise in het voeren van familiale betwistingen en poogt in de eerste plaats steeds tot een minnelijke oplossing te komen in dergelijke conflicten. Ten slotte behandelt hij ook veel fiscale fraudedossiers waarbij bij voorkeur een regeling met de fiscus of het parket wordt nagestreefd.

Guillaume is auteur van talrijke bijdrages in de vakliteratuur. Zo was hij 10 jaar lang auteur van het overzicht rechtspraak inzake schenkingsrecht, erfrecht en testamenten in de bekende reeks Patrimonium. Guillaume is tevens een veelgevraagd gastspreker.

Hij was jarenlang verbonden aan het Instituut voor Familiaal Vermogensrecht van de KU Leuven. Guillaume is tevens wetenschappelijk medewerker bij de Universiteit van Hasselt.

Guillaume is licentiaat in de rechten (KU Leuven – cum laude) en licentiaat in de fiscaliteit (ULB – magna cum laude) en is verbonden aan de balies van Kortrijk en Brussel.

Lees meer
sven-nelis
Meester Sven Nelis
Advocaat-vennoot, Deknudt Nelis Advocaten

Sven Nelis heeft een ruime ervaring in de juridische en fiscale begeleiding van vermogende particulieren. Hij legt hierbij de focus op de overdracht van vermogens naar de volgende generatie, het fiscaal optimaliseren van de structurering en uitbouw van het vermogen, de emigratie en immigratie van particulieren en vennootschappen en op contacten met de fiscus voor het doorvoeren van fiscale regularisaties of het bekomen van rulings.

Sven is licentiaat in de rechten (Universiteit Gent – magna cum laude) en master in de fiscaliteit (Universiteit Antwerpen – cum laude). Hij is verbonden aan de balies van Antwerpen en Kortrijk.

Hij won twee keer de prestigieuze TFR-prijs voor beste rechtsgeleerd fiscaal artikel.

Lees meer
evy-dhaene
Meester Evy Dhaene
Advocaat, Deknudt Nelis Advocaten

Evy Dhaene legt zich toe op onder meer advisering en procedures omtrent familierecht, familiaal vermogensrecht en vermogensplanning. Zij heeft een bijzondere interesse voor de vereffening-verdeling van nalatenschappen, vermogensplanning met betrekking tot levensverzekeringen, de gunstregeling in de schenk- en erfbelasting voor de overdracht van familiebedrijven en de toepassing in de praktijk van fiscale antimisbruikbepalingen.

Evy publiceert regelmatig over deze materies en zij is spreker op diverse fiscale en vermogensrechtelijke seminaries. Zij was een aantal jaren gastdocent aan de Brugge Business School voor het vak huwelijksvermogens-en samenwoningsrecht.

Evy is master in de rechten (Universiteit Gent – magna cum laude) en is verbonden aan de balie van Gent.

Evy is tevens redactielid van het Tijdschrift voor Regionale Fiscaliteit.

Lees meer

Praktische informatie

Tijdstip

6 februari 2019

13.30u - 17.30u

Locatie Sint-Niklaas Hotel Serwir
Prijs

210 EUR (excl. btw)

30 EUR (excl. btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde van Vlaamse Balies

BIBF/IBR

IAB-B0408-2016/01

BIV

4 punten

3,5 uren

3,5 uren

3,5 uren (aangevraagd)

Gerelateerde boeken

de-private-stichting-en-het-zorgenkind
De private stichting en het zorgenkind 2018
Wolters Kluwer

Dit boek behandelt:

 • Duiding van het begrip ‘zorgenkind’;
 • Omschrijving van mogelijke struikelblokken zoals het zorg-, bestuurs- & devolutieprobleem;
 • Algemene regels aangaande de Belgische private stichting;
 • De private stichting als (relatief nieuwe) bewindvoerder;
 • De private stichting als planningsvehikel.

 Pluspunten:

 • Volledige focus op één concrete categorie van zorgenkinderen, zijnde de (ernstig) mentaal gehandicapte personen;
 • Bevattelijk overzicht van de algemene regelgeving aangaande de Belgische private stichting;
 • Analyse van de (relatief nieuwe) functie van de private stichting;
 • Toekomstperspectieven.
Lees meer
de-belgische-stichting
De Belgische stichting 2018
Larcier

De Wet van 2 mei 2002 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen heeft de rechtsvorm van de private stichting geïntroduceerd in het Belgisch recht, en bovendien het juridisch kader grondig gewijzigd voor wat betreft de instelling van openbaar nut die sindsdien door het leven gaat als de stichting van openbaar nut.

Deze wet werd inmiddels op een heel aantal punten gewijzigd. Dit boek behandelt de private stichting en de stichting van openbaar nut in al hun geledingen en verwerkt als eerste alle relevante wijzigingen in wetgeving.

Vooreerst wordt nader ingegaan op het juridisch kader. Hierbij werd de laatste wijziging inzake de inbreng van een algemeenheid van goederen of bedrijfstak geïntegreerd.

Vervolgens staat het boek stil bij de boekhoudkundige en de jaarrekeningrechtelijke verplichtingen waaraan de stichting moet tegemoet komen, waarbij eveneens uitgebreide aandacht wordt besteed aan de commissarisopdracht.

Ten slotte werpt het boek een licht op de fiscale behandeling van de stichting naar aanleiding van haar oprichting, werking en ontbinding. Zowel de rechtspersonenbelasting, de registratierechten, de successierechten als een aantal BTW-aspecten komen hierbij aan bod.

Aangezien de Belgische private stichting steeds meer wordt aangewend als instrument van successie- en vermogensplanning, gaat het boek tevens in op een aantal specifieke aandachtspunten in dit verband. Zo wordt ondermeer stilgestaan bij de invloed van de wettelijke reserve op de inbreng in een stichting, het gebruik van de stichting in het kader van een duolegaat, de mogelijkheid tot het aanwenden van een stichting voor vermogensoverdracht, de fiscale behandeling van uitkeringen uit de stichting aan familieleden, de terugkeer van ingebrachte vermogensbestanddelen naar de erfgenamen van de stichter en de impact hiervan op de successierechten, de schenking onder ontbindende voorwaarde aan de stichting, (bijzondere) schenkingstarieven aan de stichting, alsook bij de fiscale behandeling van de stichting die wordt gebruikt als administratiekantoor.

Lees meer
de-trust
De Trust - Juridisch kader voor (internationaal) privaatrechtelijke inpassing en fiscale gevolgen 2018
Wolters Kluwer

Op 11 september 2017 verdedigde Niels Appermont met succes zijn doctoraatsproefschrift over de trust aan de faculteit Rechten van de Universiteit Hasselt. We zijn bijzonder fier u de commerciële versie van dit proefschrift te kunnen aanbieden.

De trust is aan een heuse veroveringstocht bezig in de internationale private vermogensplanning. Met dit boek wordt een antwoord gegeven op de nood aan een juridisch framework om in de Belgische rechtsorde, als continentaal rechtsstelsel, te kunnen omgaan met een concept van de trust.

In een eerste luik ontrafelt Niels vanuit een functionele invalshoek, en rekening houdend met de ontstaansgeschiedenis en de juridische context, de trust op zich. Het tweede luik onderzoekt hoe een buitenlandse trust in het Belgisch burgerlijk recht via het internationaal privaatrecht kan worden ingepast. Het derde luik beantwoordt elke mogelijke vraag over de internrechtelijke fiscale gevolgen van buitenlandse trusts, inclusief een indrukwekkende analyse van de verhouding in het Belgische recht tussen het burgerlijk recht en fiscaal recht.

Dit proefschrift is een meesterwerk van een zelden gezien hoog niveau. Fundamenteel onderbouwd, weloverwogen, kritisch maar ook toegankelijk, praktisch en vlot.

Prof. dr. Niels Appermont is docent aan Faculteit Rechten van de UHasselt. Hij schreef zijn proefschrift onder de wetenschappelijke begeleiding van promotor Prof. dr. Elly Van de Velde en copromotor Prof. dr. Nicolas Carette.

Lees meer
de-erfwet-van-31-juli-2017
De erfwet van 31 juli 2017 - een algemeen overzicht met modellen voor de praktijk 2018
Die Keure

De wet van 31 juli 2017 heeft de beginselen van het erf- en giftenrecht, die sinds meer dan twee eeuwen in de notariële praktijk gangbaar waren, grondig gewijzigd. Dit zal een aanpassing vragen voor de notarissen en van iedereen die in aanraking komt met het erfrecht. Aan het notariaat wordt daarbij de cruciale rol toebedeeld de nieuwe beginselen in de praktijk om te zetten.

Em. Prof. Christian De Wulf schreef een volledige handleiding bij de Erfwet 2017. U krijgt in dit boek

 • een bespreking van de nieuwe wet
 • theoretische beschouwingen en praktische bedenkingen en wenken
 • eenvoudige en bruikbare modellen

Het geheel werd binnen de redactie van het Tijdschrift voor Notarissen getoetst aan de notariële praktijk. Hierdoor is het boek een eerste duidelijke en vooral praktijkgerichte leidraad voor de nieuwe wet.

Lees meer

Inschrijven | De burgerlijke maatschap - 06/02/2019

Contact

klantendienst
Klantendienst
Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
09/224 31 46

Lees meer