Zowel tijdens de uitvoering van bouwwerken, als jaren na het realiseren van een bouwwerk kunnen er gebreken opduiken. Meestal is het niet onmiddellijk duidelijk wie verantwoordelijk is. Op zowel de architect, de aannemer als op andere bouwpartners rust een aansprakelijkheid.

Tijdens deze studienamiddag krijgt u daarom een praktijkgerichte analyse van de aansprakelijkheid van de verschillende bouwactoren, alsook een overzicht van de belangrijkste aansprakelijkheidsverzekeringen. Uiteraard wordt volop aandacht besteed aan de nieuwe Wet van 31 mei 2017 inzake verplichte tienjarige aansprakelijkheidsverzekering voor aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector (Staatsblad van 9 juni 2017).

Sprekers

kristof-uytterhoeven

Prof. Dr. Kristof Uytterhoeven

Hoofddocent KULeuven, advocaat-vennoot Caluwaerts - Uytterhoeven
Kristof Uytterhoeven legt zich toe op het vastgoedrecht en het privaatrechtelijk en publiekrechtelijk bouwrecht in de ruime zin van het woord. Zijn expertise situeert zich in het bijzonder op het vlak van overheidsopdrachten, privaatrechtelijke bouwcontracten en het statuut en de deontologie van de architect. Door zijn jarenlange ervaring als advocaat biedt hij U een hoogstaande juridische adviesverlening, evenals een optimale bijstand bij het onderhandelen van vastgoedcontracten en het succesvol behandelen van geschillen zowel voor de burgerlijke rechtbanken als voor administratieve rechtscolleges. 
 
steven_slachmuylders

Meester Steven Slachmuylders

Praktijkassistent UAntwerpen, advocaat-vennoot Caluwaerts - Uytterhoeven

Steven Slachmuylders is advocaat aan de balie te Antwerpen sinds 2011. Hij is sinds oktober 2014 werkzaam bij Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten. Sinds 2015 is Steven Slachmuylders ingeschreven aan zowel de balie te Antwerpen als de balie te Brussel. Per 1 mei 2016 is hij tevens partner van het kantoor.

Steven Slachmuylders behaalde in 2011 met onderscheiding zijn Master in de Rechten aan de Universiteit Antwerpen. Hij koos voor een Minor Strafrecht en een Major Burgerlijk Recht, en ontwikkelde een bijzondere interesse voor het verbintenissen- en bijzondere overeenkomstenrecht in zijn meest ruime zin. Nadien behaalde Steven Slachmuylders nog met onderscheiding het diploma van Master in Business Law aan de Universiteit van Antwerpen.

Programma

12:30 - 13:30
Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien
13:30 - 17:00

De aansprakelijkheid van bouwactoren

17:00 - 17:30
Mogelijkheid tot vraagstelling

Gerelateerde boeken

vastgoedzakboekje_2016

Vastgoedzakboekje 2017

Wolters Kluwer

 

Dit zakboekje is een handige en veilige leidraad. Zowel voor de professional, die zijn cliënt zo correct mogelijk moet inlichten als voor de vrijwilliger, resp. de hulpverlener, die met een concrete vraag wordt geconfronteerd. Maar ook voor de particulier, die zijn rechten en verplichtingen in zijn woonsituatie wil kennen. Voor wie nog dieper wil graven, wordt er verwezen naar de bibliografie die per hoofdstuk wordt weergegeven.

De formule van de zakboekjes vertoont het belangrijke voordeel dat snel en op periodieke basis kan worden in gespeeld op wijzigingen in de reglementering. Voor bepaalde takken van de reglementing m.b.t. wonen is dit geen overbodige luxe. Vooral de premiereglementeringen wordt soms meer dan éénmaal per jaar gewijzigd.

De informatie is zeer gebruiksvriendelijk gestructureerd. Alle onderwerpen zijn immers gerangschikt volgens thema en waar nodig verduidelijkt met interpretaties en rechtspraak. 

duiding_vastgoedmakelaar-2017

Duiding Vastgoedmakelaar 2017

Larcier

Handige verzameling van alle relevante wetgeving én modellen:

Dit becommentarieerd wetboek bundelt zowel wetgeving over de publiekrechtelijke (stedenbouw, monumenten, stads- en dorpsgezichten, grond- en pandenbeleid, buurtwegen, openbaarheid van bestuur) als privaatrechtelijke (o.a. B.W., erfpacht, opstal, Wooncode) en fiscale aspecten. Daarnaast worden ook de beroepsreglementering voor de vastgoedmakelaars en bepalingen i.v.m. handelspraktijken en consumentenbescherming opgenomen.

Ook de  belangrijkste modellen (mandaatovereenkomst, compromis,...) zijn opgenomen (21 modellen, 150 blz, zie inhoudstafel.)

Voorzien van een grondige verhelderende commentaar:

De wetgeving wordt toegelicht door middel van uitvoerige artikelsgewijze commentaren  met verwijzingen naar andere wet- en regelgeving en naar de belangrijkste rechtspraak, een onmisbare bron om de reglementering te begrijpen en toe te passen, en rechtsleer.

Hierdoor is het een uiterst nuttig werkinstrument voor advocaten, magistraten, notarissen en alle professionals in de vastgoedsector (waarbij ook landmeters, syndici, de vereniging van mede-eigenaars, CIB-leden, etc).

verzekeringen2016-2017

Themawetboek Verzekeringen 2016-2017

Larcier

Dit themawetboek bundelt op overzichtelijke wijze de basiswetgeving inzake verzekeringen, ten behoeve van de dagelijkse verzekeringspraktijk en het onderwijs. Het handig formaat en de overzichtelijke bladspiegel zorgen voor een vlot gebruik.

privaatrechtelijke-aanneming-bouwzaken-rabg-2017

Privaatrechtelijke aanneming bouwzaken RABG 2017/2

Larcier
  • Aannemingsovereenkomst – beding waarbij vergoeding bij beëindiging overeenkomst wordt vastgelegd
  • Persoonlijke verplichting architect – aansprakelijkheid architectenvennootschap
  • Tussenkomst van een architect – omvang
  • Vordering tot betaling aannemingssom - betwisting over uitvoering werken – bewijslast
  • Ontoelaatbaar hoger beroep tegen tussenvonnis waarbij deskundige werd aangesteld
  • Vordering tot aanstelling deskundige - ontvankelijkheids- en opportuniteitsonderzoek
  • Vordering tegen een verwerende partij in tussenkomst en vrijwaring tot aanstelling deskundige - ontvankelijkheidsonderzoek - overschrijding redelijke termijn
  • Ongeval op bouwwerf door breuk kraanarm - samenlopende fouten aannemer en architect – aansprakelijkheid in solidum
de-aanspraklijkheidsverzekering

De aansprakelijkheidsverzekering in ontwikkeling 2016

Intersentia

Dit boek is het congresverslagboek van een door de Antwerp Liability Law and Insurance Chair (www.allic.be) gehouden studiemiddag over een van de belangrijkste verzekeringen, de aansprakelijkheidsverzekering.

De aansprakelijkheidsverzekering valt niet meer weg te denken uit onze samenleving. Zij is essentieel om het vermogen te beschermen van de persoon die aansprakelijk wordt gesteld en de benadeelde moet vergoeden. De aansprakelijkheidsverzekering biedt dus een zekerheid, maar geen absolute zekerheid. Dit boek biedt een verhelderend beeld van de dekking van deze verzekering, maar ook van de knelpunten en dekkingsleemten.

Klassieke onderwerpen worden in dit boek vanuit een vernieuwende, geactualiseerde of kritische invalshoek besproken: de leiding van het geschil door de verzekeraar en de belangenconflicten, de dekking in de tijd en de rechtstreekse vordering tegen en het verhaal van de verzekeraar. Vervolgens worden de ontwikkelingen in twee specifieke aansprakelijkheidsverzekeringen uiteengezet: die voor de bouwsector en die voor de advocaat. Tot slot wordt een blik geworpen op de toekomst van de aansprakelijkheidsverzekering.

Dit boek biedt de lezer een fraai, kritisch en actueel overzicht van wat de aansprakelijkheidsverzekering dekt en kijkt tevens ook vooruit.

privaatrechtelijke-aanneming-van-bouwzaken

Privaatrechtelijke aanneming van bouwzaken 2016

Intersentia

De aanneming van private bouwwerken is geen rechtstak op zich, maar valt onder verschillende rechtsdomeinen. Ze kan daarom vanuit verscheidene oogpunten worden behandeld.

In dit CBR-cahier Privaatrechtelijke aanneming van bouwzaken behandelen Marco Schoups en Siegfried Busscher de voornaamste contractuele aspecten van de aanneming van private bouwwerken. Zij bespreken de kwalificatie en aard van de aannemingsovereenkomst, de totstandkoming, de prijsbepaling, de wijzigingen en meerwerken, de verbintenissen van de aannemer en de bouwheer, de contractuele aansprakelijkheid van de aannemer vóór en na aanvaarding van de werken, zijn foutloze en buitencontractuele aansprakelijkheid, zijn strafrechtelijke aansprakelijkheid, de aansprakelijkheid in solidum, de beëindiging van de aannemingsovereenkomst en onder- en nevenaanneming.

Hiermee wordt op gedetailleerde wijze ingegaan op de verbintenisrechtelijke positie van de aannemer in het privaatrechtelijk aannemingsrecht. Ook de verplichtingen van de bouwheer tegenover de aannemer komen daarbij uitgebreid aan bod. De onderbouwing van dit werkstuk door verwijzingen naar recente rechtspraak en rechtsleer maakt het een handig instrument en naslagwerk voor de praktijkjurist. 

de-architect-in-de-21ste-eeuw

De architect in de 21ste eeuw 2016

Intersentia

In 2014 vierde de Wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect haar 75ste verjaardag. In verschillende bijdragen belichten juristen en architecten de activiteit van de architect als ondernemer: taken en erelonen, bescherming van de beroepstitel, aansprakelijkheid en verzekering en deontologie en tuchtrecht. 

Met bijdragen van Benoît Kohl, Dirk Lindemans, Béatrice Ponet, Sarah Schoenmaekers, Thyphaine Mooghin, Judith Lemaire en Jean-Louis Genard en Kristof Uytterhoeven.

Praktische informatie

Tijdstip 19 september 2017 13.30u - 17.00u
Locatie Beveren Hotel Van der Valk
Prijs

210 EUR (excl btw)

30 EUR (excl btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie/frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde van Vlaamse Balies

BIV/BIBF/IBR

IAB-B0458/2016-01

FSMA

4 juridische punten

4 uren

3,5 uren

2 punten voor verzekeringstussenpersonen

Inschrijven | De aansprakelijkheid van bouwactoren - 19/09/2017

Deelnemer
Extra deelnemer
Extra deelnemer 2
Bedrijf
Indien u een abonnement heeft, gelieve hier uw nummer in te geven.
Facturatie
Op dit e-mail adres sturen wij uw factuur door
Opmerking

Contact

Hebt u inhoudelijke vragen over deze opleiding? Neem dan contact op met Sophie Nottebaert, zij helpt u graag verder.

sophie-nottebaert

Sophie Nottebaert

Productmanager MD Seminars

sophie.nottebaert@wolterskluwer.com

015 36 12 37