Het opstellen en interpreteren van contracten is maatwerk geworden. In steeds complexere contractuele verhoudingen is het een ware kunst om contracten op de wederzijdse behoeften van de contractpartijen af te stemmen. Alle juristen – zowel advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen, managers, bankjuristen enz. – hebben tijdens hun carrière deze techniek nodig. Tijdens deze studienamiddag zal emeritus prof. dr. Aloïs Van Oevelen vier clausules behandelen.

Spreker

alois-van-oevelen

prof. dr. Alois Van Oevelen

emeritus gewoon hoogleraar, Universiteit Antwerpen

Gewoon hoogleraar aan de Faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen
(huidige academische graad sinds 1997), belast met de leeropdrachten (totaal : 210 uur)

 • Algemeen verbintenissenrecht (tweede bachelor rechten)
 • Bijzondere overeenkomsten (derde bachelor rechten)
 • Grondige studie verbintenissen- en overeenkomstenrecht (master in de rechten)

Nevenfuncties:

 • Hoofdredacteur van het Rechtskundig Weekblad 
 • Voorzitter van het bemiddelingscollege voor de financiële sector

Programma

12:30 - 13:30
Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien
13:30 - 17:00

Bespreking van volgende vier clausules

17:00 - 17:30
Mogelijkheid tot vraagstelling

Gerelateerde boeken

x-overeenkomsten-deel-2-bijzondere-overeenkomsten-aanneming-van-werk-lastgeving

X Overeenkomsten deel 2 Bijzondere Overeenkomsten Aanneming van Werk – Lastgeving

Wolters Kluwer

In dit werk worden de overeenkomsten van aanneming van werk en van lastgeving besproken. Deze overeenkomsten zijn de twee belangrijkste contracten waarmee juridisch gestalte wordt gegeven aan de wijze waarop de personen en de ondernemingen die werkzaam zijn in de dienstverlenende sector hun diensten aanbieden. Zij worden hier in één enkel boek grondig en uitvoerig geanalyseerd.

Eerst komt de overeenkomst van aanneming van werk aan bod. Achtereenvolgens behandelt de auteur :

 • het begrip en de geldige totstandkoming van deze overeenkomst
 • het bewijs en de interpretatie
 • de verbintenissen van de aannemer
 • de verbintenissen van de opdrachtgever
 • de eigendoms- en risico-overdracht
 • de aansprakelijkheid van de aannemer voor de gebreken van het (bouw)werk na de aanvaarding
 • de onderaanneming
 • de aansprakelijkheid van de aannemer en de architect tegenover derden
 • de beëindiging van de aannemingsovereenkomst
 • de zgn. Wet Breyne

In het tweede deel van dit werk onderzoekt de auteur de overeenkomst van lastgeving. In dit deel komen achtereenvolgens aan bod :

 • de vertegenwoordiging
 • het belang
 • de kenmerken
 • de geldigheidsvereisten
 • de omvang en het bewijs van de lastgeving
 • de verbintenissen van de lasthebber
 • de verbintenissen van de lastgever
 • de werking van de lastgeving tegenover derden
 • de beëindiging van de lastgeving
gewijzigde_omstandigheden_in_het_contractenrecht-2017

Gewijzigde omstandigheden in het contractenrecht 2017

Intersentia

In periodes van economische en monetaire instabiliteit ervaart een contractpartij sneller problemen om haar contractuele verbintenis uit te voeren. Een leverancier kan bijvoorbeeld (financiële) moeilijkheden ondervinden om producten te leveren aan de overeengekomen prijs omdat de prijs voor grondstoffen plots enorm sterk is gestegen. Met de relatief recente financiële en economische crisis in het achterhoofd is het bijgevolg niet verwonderlijk dat de overmachts- en de imprevisieleer recent meer aandacht krijgen. Zowel de overmachts- als de imprevisieleer komen tegemoet aan de situatie waarbij een contractpartij maar moeilijk haar verbintenis kan uitvoeren doordat de omstandigheden zijn gewijzigd nadat die contractpartij haar overeenkomst gesloten heeft. Terwijl de overmachtsleer tot het geldende Belgische recht behoort, kent de imprevisieleer in principe geen plaats in ons recht.

In dit boek wordt nagegaan of de situaties die klassiek aan de imprevisieleer zijn voorbehouden, niet onder de noemer van de overmachtsleer kunnen worden gebracht. Als deze situaties door de overmachtsleer kunnen worden gevat, heeft het geen zin meer om – zoals auteurs vaak doen – een afzonderlijke imprevisieleer uit te werken. In het onderzoek komt aan bod het klassieke onderscheid tussen de situatie waarbij het voor de schuldenaar onmogelijk is om een verbintenis uit te voeren (overmachtsleer) en de situatie waarbij de schuldenaar het zeer moeilijk krijgt om een verbintenis uit te voeren (imprevisieleer), naast de overige toepassingsvoorwaarden die de twee leerstukken delen en de rechtsgevolgen van elk van beide leerstukken.

Dit boek is de handelseditie van het proefschrift dat Michaël de Potter de ten Broeck op 23 augustus 2016 succesvol verdedigde aan de Universiteit Gent. Naast zijn voltijdse activiteit als juridisch adviseur, is de auteur op heden als vrijwillig medewerker verbonden aan de vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht van de Universiteit Gent. Hij is ook lid van het Centrum voor Verbintenissenrecht (‘CVR’).

contractuele-clausules-koop-aandelen

Koop – gemeen recht (contractuele clausules) 2016

Intersentia

Koop – Gemeen recht bundelt talrijke contractuele bedingen en reikt zo de nodige bouwstenen aan om een koopcontract op adequate en correcte wijze op te stellen, te redigeren en te interpreteren. Elke clausule die aan bod komt, wordt op heldere en overzichtelijke wijze toegelicht volgens een vast stramien. De bespreking van de clausule wordt voorafgegaan door referenties naar de belangrijkste wetgeving, jurisprudentie en rechtsleer. De vele modelclausules die doorheen de reeks aan bod komen, staan garant voor de praktische bruikbaarheid van de reeks. Bovendien vormt een handige checklist op het einde van elke bespreking een onmisbare hulp bij de redactie en de verwerking van de clausule in het contract.

gedeeltelijke-ontbinding-en-vernietiging-van-overeenkomsten

Gedeeltelijke ontbinding en vernietiging van overeenkomsten 2015

Intersentia

In het contractenrecht zijn de ontbinding en de vernietiging radicale sancties indien ze niet op maat worden toegepast: in principe gelden ze voor de toekomst en het verleden, hebben ze doorgaans betrekking op alle verbintenissen en clausules van de overeenkomst en hebben ze uitwerking ten aanzien van alle partijen bij de overeenkomst. Een dergelijke drastische toepassing van beide sancties is evenwel niet steeds wenselijk voor het rechtsverkeer. In dat opzicht duiken de gedeeltelijke ontbinding en vernietiging op. Zij laten immers toe om de ontbinding en de vernietiging niet verder te laten reiken dan noodzakelijk is en aan te passen aan de omstandigheden.

In dit boek worden de juridische grondslag voor de gedeeltelijke ontbinding en de vernietiging, de reikwijdte van de ontbinding en vernietiging en de afbakening ten opzichte van verwante figuren onderzocht. Het boek biedt tevens een praktische leidraad voor de uiteenlopende gevallen waarin de vraag naar gedeeltelijke ontbinding of vernietiging aan de orde komt en vormt dus een onmisbaar instrument voor iedereen die met overeenkomsten te maken krijgt.

Dit boek is de handelseditie van het proefschrift dat Thijs Tanghe op 9 juni 2015 succesvol verdedigde aan de Universiteit Gent.

koop-en-verkoop-van-onroerende-goederen-modellen-en-commentaar

Koop en verkoop van onroerende goederen - Modellen en commentaar

Wolters Kluwer

Waar de koop/verkoop van onroerende goederen in essentie een burgerrechtelijke aangelegenheid is, worden onroerend goed transacties meer en meer beheerst door andere rechtsgebieden

Bovendien gaat het dan nog vaak om materies die wat betreft bevoegdheden geregionaliseerd zijn: stedenbouw, milieu, bodemverontreiniging, energieprestaties, leegstand en onbewoonbaarheid, … maar evenzeer de fiscaliteit inzake registratierechten. Voor heel wat gebouwen zal men daarnaast aandacht besteden aan een aantal technische materies zoals de aanwezigheid van asbest, de elektriciteitsinstallaties, de wettelijke keuringen, ….

In het boek 'Koop en verkoop van onroerende goederen. Modellen en commentaar' worden al deze aspecten uitvoerig toegelicht voor het Vlaams en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Een bijgevoegd model vertaalt deze toelichting voor de notariële praktijk in concrete clausules met varianten, die gebruikt kunnen worden voor zeer diverse situaties.

In deze tweede herwerkte editie hebben de auteurs de materie volledig bijgewerkt. Een greep uit de nieuwigheden: Vlaamse Codex Fiscaliteit, Vlaamse Vastgoedcodex, Wetboek Ecnomisch Recht, omzendbrieven antimisbruikbepaling, onroerend erfgoeddecreet, wet onbekwaamheid, prekadastratie, decreet complexe projecten, decreet omgevingsvergunning, wet verzekeringen, woonkwaliteit, rookmelders, energieprestatie Brussel, bodemsanering, cassatiearrest over tontine, diverse arresten van het GwH …

Praktische informatie

Tijdstip 7 februari 2018 13.30u - 17.00u
Locatie Beveren Van der Valk Beveren
Prijs

210 EUR (excl btw)

390 EUR (excl btw)

30 EUR (excl btw)


Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie/frisdranken.

Incl. de twee volumes (1838 blz.) 'Gemeenrechtelijke contractuele clausules – uitgave 2013' (uitgave Intersentia ter waarde van € 238), documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde van Vlaamse Balies

Nationale Kamer van Notarissen

BIBF/IBR/IAB

3 punten

3 uren


3,5 uren

Inschrijven | Clausules bij de niet-uitvoering en de beëindiging van contracten – 07/02/2018

Kies hieronder welke formule u wenst
Deelnemer
Extra deelnemer
Extra deelnemer 2
Bedrijf
Indien u een abonnement heeft, gelieve hier uw nummer in te geven.
Facturatie
Op dit e-mail adres sturen wij uw factuur door
Opmerking

Contact

Hebt u inhoudelijke vragen over deze opleiding? Neem dan contact op met Sophie Nottebaert, zij helpt u graag verder.

sophie-nottebaert

Sophie Nottebaert

Productmanager MD Seminars

sophie.nottebaert@wolterskluwer.com

015 36 12 37