De recente wetswijzigingen in het nationale en internationale beslagrecht doen de vele vragen rijzen.
De sprekers van deze studienamiddag belichten enkele minder bekende onderwerpen uit het beslagrecht om deze voor de rechtspracticus te verduidelijken.

Inzake internationaal beslagrecht wordt de recente Verordening Europees Bewarend Bankbeslag besproken alsook enkele aspecten die raken aan de uitvoeringsimmuniteit van een vreemde staat of een buitenlandse centrale bank.

Voor het nationaal beslagrecht komen de revindicatievordering, de impact van een cassatie en een verwijzing naar een nieuwe bodemrechter, de mogelijkheid tot zaakvervanging bij beslag, enkele vragen over het wettelijk sekwester alsook het beslag tot terugvordering aan bod.

Sprekers

bart_volders

Meester Bart Volders

Advocaat-Vennoot, Arcas Law

Bart Volders is partner van ARCAS Advocaten. Hij is advocaat aan de balies te Brussel en Antwerpen. Tot eind 2015 was Bart partner in de praktijkgroep Litigation & Arbitration van het kantoor Stibbe. Alvorens toe te treden tot het kantoor Stibbe was Bart verbonden aan het kantoor Linklaters LLP te Brussel.

Bart is licentiaat (2002) en doctor in de rechten (2007). Hij doceerde van 2008 tot 2010 als deeltijds docent het basisvak internationaal privaatrecht en enkele aanverwante keuzevakken aan de Universiteit Antwerpen. Hij was bovendien gastdocent internationaal privaatrecht en internationaal arbitragerecht aan de Universiteiten van Toulouse (Frankrijk) en Bujumbura (Burundi). 

Bart wordt aanbevolen in Chambers Europe 2015 en Chambers Global 2015 op de domeinen van de internationale geschillenvoering, het arbitragerecht en het internationaal publiekrecht (immuniteit van rechtsmacht en executie).

Bart is auteur van drie boeken en enkele tientallen bijdragen gepubliceerd in allerhande binnen- en buitenlandse wetenschappelijke tijdschriften en verzamelwerken. Hij wordt veelvuldig gevraagd om als spreker uiteenzettingen te geven over allerhande onderwerpen die de internationale geschillenvoering aanbelangen. Bart is redactielid van het tijdschrift Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent (RABG) voor het deelvolume internationaal privaatrecht.

karel-schulpen

Meester Karel Schulpen

Advocaat-Vennoot, Arcas Law

Karel Schulpen is advocaat aan de balie van Antwerpen. Hij is gespecialiseerd in bouwgeschillen en complexe handels- en vennootschapsgeschillen (o.m. bestuurdersaansprakelijkheden, aandeelhoudersconflicten en acquisitiegeschillen). Hij behandelt procedures voor Belgische hoven en rechtbanken, alsook voor (internationale) arbitrale instanties.

Tot medio 2016 was Karel partner in de Antwerpse vestiging van Monard Law. Alvorens toe te treden tot Monard Law, was Karel verbonden aan het litigation & arbitration departement van kantoor Linklaters LLP te Brussel en Antwerpen.

Karel behaalde masterdiploma’s in het Belgisch, Nederlands en Europees recht, alsook een LL.M. aan het Europacollege te Brugge. 

Karel wordt aanbevolen door Legal500 (edities 2015 en 2016) in de categorie dispute resolution. Hij publiceert en spreekt regelmatig over bouw- en vennootschapsrechtelijke topics. 

Programma

12:30 - 13:30
Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien
13:30 - 17:15

Beslagrecht: Capita selecta in nationale en internationale vraagstukken

17:15 - 17:30
Mogelijkheid tot vraagstelling

Gerelateerde boeken

capita-selecta-nationaal-en-internationaal-beslagrecht

Capita selecta nationaal en internationaal beslagrecht 2018

Intersentia

Dit Cahier reikt praktijkjuristen adequate antwoorden aan op de vele vragen die de recente wetswijzigingen in het nationale en internationale beslagrecht doen rijzen. Het is niet de ambitie van de auteurs om volledig en exhaustief te zijn. Daarvoor zijn er immers de klassieke handboeken. De auteurs zijn er wel in geslaagd enkele minder bekende onderwerpen uit het beslagrecht te belichten en te verduidelijken voor de rechtspracticus.

Voor het internationale beslagrecht wordt de recente Verordening Europees Bewarend Bankbeslag besproken alsook enkele aspecten die raken aan de uitvoeringsimmuniteit van een vreemde staat of een buitenlandse centrale bank. In het luik nationaal beslagrecht komen achtereenvolgens aspecten aan bod van de revindicatievordering, de impact van een cassatie en een verwijzing naar een nieuwe bodemrechter, de mogelijkheid tot zaakvervanging bij beslag, enkele vragen over het wettelijk sekwester alsook het beslag tot terugvordering.

beslagzakboekje

Beslagzakboekje 2018

Wolters Kluwer

Het Beslagzakboekje is een praktisch hulpmiddel voor iedere jurist die regelmatig in aanraking komt met dit sterk technische rechtsonderdeel.

Het zakboekje biedt een schematisch en praktijkgericht overzicht van het volledige Belgische privaatrechtelijke beslagrecht, vertrekkende vanuit de wettekst en de rechtspraak, maar zonder academische of theoretische polemieken. Aan de orde komen: de basisbegrippen, de algemene regels, en een gedetailleerde behandeling van alle afzonderlijke beslagvormen. Alleen dagelijks bruikbare informatie wordt opgenomen.

In deze editie 2018 vindt u ondermeer:

  • de nieuwste rechtspraak over de wetgeving inzake de invordering van onbetwiste geldschulden
  • de gewijzigde voorlopige tenuitvoerlegging
  • de burgerlijke boete (art. 780bis Ger.W.) in het beslagrecht 

De stof is bijgehouden tot medio 2017 (rechtsleer en rechtspraak) en 9 januari 2018 (wetgeving).

beslag-inzake-namaak-een-stand-van-zaken-2017

Beslag inzake namaak - Een stand van zaken 2017

Larcier

Het beslag inzake namaak is een populair instrument in de strijd tegen inbreuken op intellectuele eigendomsrechten, zoals blijkt uit de vele beslissingen die hierover verschijnen. In dit Cahier zetten de auteurs de verschillende aspecten van het beslag inzake namaak nog eens op een rijtje.

Wat zijn de voorwaarden voor het verkrijgen van een beslag inzake namaak? Wie kan er om verzoeken en welke maatregelen kan men bekomen? Hoe kan men er zich tegen verzetten? Aan de hand van de meest recente rechtspraak onderzoeken de auteurs hoe het beslag inzake namaak in de praktijk wordt toegepast en wat de grenzen hiervan zijn. Hierbij hebben ze ook aandacht voor de internationale aspecten en toekomstige ontwikkelingen, zoals het Eengemaakt Octrooirecht.

ter voorbereiding voor het nieuwe en toekomstige UPC-regime
Het werk  is zeer actueel en houdt rekening met recente evoluties in de rechtspraak en met het nieuwe UPC Agreement voor de creatie van een eenheidsoctrooi met een grensoverschrijdende werking en de mogelijkheid om grensoverschrijdend beslag inzake namaak te leggen.


Dit Cahier beoogt voor de practicus een handige leidraad te zijn, met een duidelijk overzicht van de verschillende procedurestappen en mogelijkheden.

Sterke punten:

  • Bespreking van de recente cassatierechtspraak en van de eerste toepassingen in de lagere rechtspraak.
  •  Zeer praktisch uitgangspunt.
  •  Nieuwe UPC regelgeving komt aan bod.
  •  Bespreking van grensoverschrijdende mogelijkheden
themis-94-insolventie-en-beslagrecht-2015

Themis 94 - Insolventie- en beslagrecht - 2015

Die Keure

Het zekerheden-, insolventie- en beslagrecht is zoals u weet voortdurend in beweging. De voorbije jaren waren er talrijke uiteenlopende wetswijzigingen en belangrijke ontwikkelingen in de rechtspraak en in de rechtspraktijk.

We beginnen met een algemeen overzicht van de recente cassatierechtspraak in het hele vakgebied om op die wijze weer mee te zijn.

Wat de zakelijke zekerheden betreft wordt dan bijzondere aandacht besteed aan heteigendomvoorbehoud en de verhouding met andere zekerheidsposities. Zowel het huidige als het komende recht (nieuwe Pandwet) worden besproken.

Bij de persoonlijke zekerheden wordt dit jaar aandacht besteed aan de precieze inhoud van de verbintenis van de borg, met bijzondere aandacht voor de borgtocht voor alle sommen en het lot van de borgtocht bij vele vormen van wijziging in de rechtsverhoudingen tussen partijen.

Wat tenslotte de insolventieprocedures betreft gaat de aandacht dit jaar naar de aansprakelijkheid van curatoren en de mogelijkheid voor schuldeisers om hun rechten te beveiligen na faillissement.

de-toepassing-in-belgië-van-de-europese-ipr-verordeningen-2016

De toepassing in België van de Europese IPR-verordeningen 2016

Intersentia

Belgische rechtbanken en hoven moeten steeds meer IPR-wetgeving van EU-oorsprong toepassen. Hoe doen ze dat? Volgen zij de rechtspraak van het Hof van Justitie van de EU? In deze bijdrage maken de auteurs een analyse van de (gepubliceerde) rechtspraak over de Brussel I-, de Brussel II bis- en de Onderhoudsverordening. 

Dit unieke rechtspraakoverzicht legt de goede praktijken en de knelpunten bloot.

Dit Cahier is dan ook een nuttig naslagwerk voor advocaten en magistraten die met deze IPR-regelgeving worden geconfronteerd.

Het onderzoek is gevoerd met steun van de Europese Commissie. De auteurs maakten deel uit van het Europese EUPILLAR project.

duiding-beslag-en-verbeurdverklaring-in-strafzaken-2015

Duiding Beslag en verbeurdverklaring in strafzaken – 2015

Larcier

In 2008 verscheen in de reeks Larcier Themawetboeken een eerste Codex ‘Beslag en Verbeurdverklaring in Strafzaken’, waarin voor het eerst de voornaamste bronteksten inzake strafrechtelijk beslag en verbeurdverklaring werden samengebracht.
In 2010 volgde een nieuwe uitgave, waarin het aantal bronteksten nog merkelijk werd uitgebreid, inzonderheid in het domein van de bijzondere wetgeving.

Al spoedig bleek de noodzaak te bestaan aan enige commentaar. Beslag en verbeurdverklaring in strafzaken is immers een erg technische materie waarbij  commentaar onmisbaar is. Daarenboven is in de rechtsleer een discussie aan de gang over de aard en draagwijdte van bepaalde vormen van beslag en verbeurdverklaring, zoals het beslag op grond van de Wet Dierenwelzijn en de verbeurdverklaring met toewijzing aan de burgerlijke partij. Enige duiding bij deze punten van discussie wordt in de praktijk als zeer wenselijk beschouwd. Aan dit alles wordt door deze nieuwe uitgave tegemoet gekomen.

Nieuwigheden zijn vooral te signaleren op het gebied van beslag inzake verkeer en een nieuwe vorm van 'asset recovery': het strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek.

Dit becommentarieerd wetboek bundelt de nationale en supranationale wet- en regelgeving (m.i.v. circulaires) in verband met beslag en verbeurdverklaring in strafzaken. Zowel de nationale als internationale aspecten worden behandeld.  

Alle relevante domeinen komen aan bod : Dieren; Douane en accijnzen; Drugs; Economisch strafrecht; Financieel strafrecht; Huisjesmelkerij; ICT-strafrecht; Intellectuele eigendom; Kansspelen; Medisch strafrecht; Mensenhandel- en smokkel; Milieustrafrecht; Openbare dronkenschap; Sociaal strafrecht; Sport; Springstoffen; Subsidiefraude; Transportstrafrecht; Verkeersstrafrecht; Voedselveiligheid; Wapens; Witwassen en heling; Zedenmisdrijven; Zeevisserij

Een groot deel van de opgenomen wetteksten is voorzien van uitgebreide (doorgaans artikelsgewijze) commentaar, m.n. pertinente rechtspraak en rechtsleer, onmisbaar voor interpretatie en toepassing in de praktijk. 

Praktische informatie

Tijdstip

13 november 2018

13.30u - 17.30u

Locatie Kontich De Jachthoorn
Prijs

199 EUR (excl. btw)

226 EUR (excl. btw)

30 EUR (excl. btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Incl. het boek 'Capita selecta nationaal en internationaal beslagrecht 2018', documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde van Vlaamse Balies

Nationale Kamer van Notarissen

BIBF/IBR

IAB-B0458-2016/01

FSMA

4 punten

3 punten (aangevraagd)

3,5 uren

3,5 uren

2 punten voor tussenpersonen bank en beleggingen

Inschrijven | Beslagrecht: Capita selecta in nationale en internationale vraagstukken - 13/11/2018

Deelnemer
Extra deelnemer
Extra deelnemer 2
Bedrijf
Indien u een abonnement heeft, gelieve hier uw nummer in te geven.
Facturatie
Op dit e-mail adres sturen wij uw factuur door

Contact

klantendienst

Klantendienst

Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
015/45 34 30