Algemene voorwaarden spelen een belangrijke rol in het (internationale) handelsverkeer. Het gebruik van algemene voorwaarden laat een onderneming toe om snel en kostenefficiënt te contracteren en ook om haar eigen contractuele positie te versterken.Het opstellen van sluitende en juridisch afdwingbare algemene voorwaarden is evenwel geen sinecure. Er gelden immers vaak sterk afwijkende regels naargelang het doelpubliek ten aanzien van wie de algemene voorwaarden worden aangewend.

Tijdens deze studienamiddag wordt een overzicht gegeven van de meest courante clausules en aandachtspunten inzake algemene voorwaarden. In de uiteenzetting (aangepast aan het Wetboek Economisch Recht) wordt bijzondere aandacht geschonken aan de afwijkingen die gelden in een B2B- en B2C-context en wordt rekening gehouden met recente juridische evoluties.

Sprekers

jochen_schraeyen

meester Jochen Schraeyen

advocaat-vennoot, Integra Advocaten

Jochen Schraeyen is gespecialiseerd in het commercieel recht, het vennootschapsrecht, het contractenrecht en het intellectuele eigendomsrecht.

Hij is licentiaat in de rechten (K.U. Leuven, 2000) en behaalde in 2002 een bijkomende LL.M (Master of Laws) aan de Universiteit van Oxford (Magister Juris in European and Comparative Law). Tevens was hij diverse jaren als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de KU Leuven.

Jochen is advocaat sedert 2002. Hij was tot 2013 verbonden aan de Brusselse balie. Sinds 2014 is hij verbonden aan de balie van Hasselt. Hij is auteur van diverse juridische publicaties waaronder het handboek ‘Algemene Voorwaarden’ (Larcier, 2012). Hij is een regelmatig spreker op studiedagen en seminaries inzake vennootschapsrecht, intellectuele eigendomsrechten en algemene voorwaarden.

Programma

12:30 - 13:30
Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien
13:30 - 17:00

Algemene voorwaarden

17:00 - 17:30
Mogelijkheid tot vraagstelling

Gerelateerde boeken

algemeen_verbintenissenrecht2016

Algemeen verbintenissenrecht 2016

Larcier

Het werk bundelt de referaten van een aantal studieavonden ingericht door de Vlaamse Conferentie Gent in het kader van haar jaarlijkse studiecyclus, ditmaals toegespitst op Aagemeen Verbintenissenrecht.

De bijdragen zijn stuk voor stuk grondige analyses van actuele knelpunten en nieuwe ontwikkelingen inzake algemeen Verbintenissenrecht

In elke bijdrage wordt vanuit een bepaald rechtsgebied de problematiek ontleed, telkens door specialisten en practici uit dat rechtsdomein.

 De teksten zijn geschreven voor een publiek van rechtspractici maar zijn alle op wetenschappelijk verantwoorde wijze onderbouwd.

verkorte inhoud:

• De opschortende voorwaarde bij vastgoedtransacties
Jennifer Callebaut, Assistente UGent, Centrum voor verbintenissenrecht

• Gereguleerde en contractuele verbintenissen van de netbeheerder
Elke Volckaert, Advocaat te Gent, oprichter van het kantoor E Advocaten en docente bij Syntra Midden-Vlaanderen

• Interesten bij niet-nakoming van contractuele verbintenissen
Aloïs Van Oevelen, Gewoon hoogleraar Universiteit Antwerpen

• Over het ongerechtvaardigd karakter van een ongerechtvaardigde verrijking
Joke Baeck, Docent Centrum voor Verbintenissenrecht UGent

• Meerpartijenverhoudingen waarbij een derde gerechtigde wordt van een schuldvordering (derdenbeding, cessie, subrogatie, inpandgeving, rechtstreekse vorderingen)
Matthias E. Storme, Advocaat balie Gent, Professor KU Leuven

• Hot topics art 19bis-11 § 2 WAM
Stéphane Vereecken en Sigrid Heirbrant, Praktijkassistenten Vakgroep Burgerlijk Recht UGent, Advocaten balie Gent

verbintenissenrecht_softcover2015

Verbintenissenrecht (softcover) 2015

Acco

Dit boek is niet enkel een leerboek waarin het Belgische verbintenissenrecht op een heldere manier wordt uiteengezet voor studenten in de rechten. Het is ook een nuttig handboek voor (praktijk)juristen die geen specialisten in het verbintenissenrecht zijn. De auteurs geven het geldende recht zo helder en zo volledig mogelijk weer, zonder echter exhaustief te willen zijn wat betreft theorievorming of bronvermelding. Daarnaast wil dit werk het verbintenissenrecht situeren in de context van het Europese recht, zowel het recht van de EU als dat van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, waarvan het belang alsmaar toeneemt. Tot slot doen de auteurs ook aan rechtsvergelijking, hoofdzakelijk door middel van doorkijk-stukjes.

gewijzigde_omstandigheden_in_het_contractenrecht-2017

Gewijzigde omstandigheden in het contractenrecht 2017

Intersentia

In periodes van economische en monetaire instabiliteit ervaart een contractpartij sneller problemen om haar contractuele verbintenis uit te voeren. Een leverancier kan bijvoorbeeld (financiële) moeilijkheden ondervinden om producten te leveren aan de overeengekomen prijs omdat de prijs voor grondstoffen plots enorm sterk is gestegen. Met de relatief recente financiële en economische crisis in het achterhoofd is het bijgevolg niet verwonderlijk dat de overmachts- en de imprevisieleer recent meer aandacht krijgen. Zowel de overmachts- als de imprevisieleer komen tegemoet aan de situatie waarbij een contractpartij maar moeilijk haar verbintenis kan uitvoeren doordat de omstandigheden zijn gewijzigd nadat die contractpartij haar overeenkomst gesloten heeft. Terwijl de overmachtsleer tot het geldende Belgische recht behoort, kent de imprevisieleer in principe geen plaats in ons recht.

In dit boek wordt nagegaan of de situaties die klassiek aan de imprevisieleer zijn voorbehouden, niet onder de noemer van de overmachtsleer kunnen worden gebracht. Als deze situaties door de overmachtsleer kunnen worden gevat, heeft het geen zin meer om – zoals auteurs vaak doen – een afzonderlijke imprevisieleer uit te werken. In het onderzoek komt aan bod het klassieke onderscheid tussen de situatie waarbij het voor de schuldenaar onmogelijk is om een verbintenis uit te voeren (overmachtsleer) en de situatie waarbij de schuldenaar het zeer moeilijk krijgt om een verbintenis uit te voeren (imprevisieleer), naast de overige toepassingsvoorwaarden die de twee leerstukken delen en de rechtsgevolgen van elk van beide leerstukken.

pluraliteit_van_schuldenaars_bij_verbintenissen2015

Pluraliteit van schuldenaars bij verbintenissen 2015

Die Keure

Van oudsher is zowel het verbintenissen- en contractenrecht als het gerechtelijk recht geschreven met het oog op rechtsverhoudingen tussen een enkele schuldeiser en een enkele schuldenaar. 

Nochtans is de juridische praktijk anders. Bij contractuele verbintenissen geeft de schuldeiser vaak de voorkeur aan meerdere schuldenaren omdat hij op die manier over meerdere vermogens beschikt om de schuld op te verhalen. Ook
de schuldenaren zelf voelen zich vaak sterker met twee of meer dan alleen. De toenemende mobiliteit en bevolkingsdichtheid zorgen ervoor dat ook schadegevallen slechts zelden één slachtoffer maken en vaak meer dan één dader kennen. Een en ander leidt ertoe dat de pluraliteit van schuldenaren bij een (buiten)contractuele verbintenis meer regel dan uitzondering is.

De algemene onderzoeksvraag van dit proefschrift luidt: hoe regelt het recht
thans de gehoudenheid bij een pluraliteit van schuldenaars en hoe zou het recht
die gehoudenheid in de toekomst moeten aanpakken om tot een efficiënt en billijk
juridisch apparaat te komen?

voorwaardelijke_verbintenissen2014

Voorwaardelijke verbintenissen 2014

Wolters Kluwer

Dit boek bevat een theoretische uiteenzetting over de voorwaarde, maar is tegelijk ook zeer praktijkgericht. Het behandelt niet alleen de discussies die doorheen de jaren in de doctrine zijn ontstaan, maar onderzoekt ook hoe die discussies hun weg hebben gevonden in de rechtspraak. Het boek bevat dus ook heel wat verwijzingen naar recente rechtspraak en is doorspekt met concrete voorbeelden.

Het biedt de lezer een antwoord op tal van vragen die kunnen rijzen wanneer hij een verbintenis onder voorwaarde aangaat:

 • Is er sprake van een voorwaarde wanneer de verwezenlijking van de gebeurtenis weliswaar objectief onzeker is, maar de partijen die gebeurtenis als zeker beschouwen?
 • Is er sprake van een termijn, dan wel een voorwaarde wanneer partijen een clausule van eigendomsvoorbehoud opnemen in hun overeenkomst?
 • Wat wanneer partijen geen termijn hebben bepaald waarbinnen de opschortende voorwaarde zich moet realiseren?
 • Wat wanneer partijen een woning kopen onder opschortende voorwaarde dat de koper een lening verkrijgt en de woning tenietgaat hangende die voorwaarde?
 • Hebben partijen reeds rechten en/of verplichtingen hangende de voorwaarde?
 • Wat wanneer de voorwaarde zich niet vervult door toedoen van de schuldenaar?
 • Wat is de positie van de partijen bij vervulling van de ontbindende voorwaarde?
contractuele_clausules-gemeenrechtelijke_clausules

Gemeenrechtelijke clausules, vol. I en II - 2013

Intersentia

Het opstellen en interpreteren van contracten is maatwerk geworden. In steeds complexere contractuele verhoudingen is het een ware kunst om contracten op de wederzijdse behoeft en van de contractpartijen af te stemmen. Indien het opstellen van contracten al geen kunst is, is het op zijn minst een specifieke techniek. Alle juristen – zowel advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen, managers, bankjuristen enz. – hebben tijdens hun carrière deze techniek nodig.

Al te vaak steunt de kennis van deze techniek op ervaring en autodidactiek. Bij de vorming van juristen heeft men tot nog toe al te weinig aandacht gehad voor deze bijzondere techniek. De juridisch-technische kennis haalt in een rechtenopleiding vaak de bovenhand op de vaardigheden, en als vaardigheden al aan bod komen, is het vaak eerder het pleiten en argumenteren dan het schrijven van contracten.

De reeks beoogt deze techniek aan te leren, eerder dan de ‘knip-en-p lak’-cultuur die soms opgang maakt aan te moedigen. De reeks biedt daarom geen modelcontracten aan, maar voorbeeldclausules die theoretisch ingebed en gekaderd worden.
Elke clausule wordt op een heldere en overzichtelijke wijze toegelicht volgens een vast stramien. De bespreking van elke clausule wordt voorafgegaan door referenties naar de belangrijkste wetgeving, jurisprudentie en rechtsleer. Vervolgens wordt de clausule geduid en uitvoerig toegelicht. De handige checklist ter afronding vormt een onmisbare hulp bij de redactie en de verwerking van de clausule in het contract.

Elk boek in de reeks wordt afgesloten met een lexicon, waarin de clausules worden opgelijst en vertaald naar het Frans, Duits en Engels. Het lexicon laat u toe te zoeken op de Nederlandse, Franse, Duitse en Engelse zoekterm. 

potpourri1

Potpourri I: hervormingen m.b.t. de burgerlijke rechtspleging 2016

Wolters Kluwer

In het Justitieplan werden een aantal maatregelen voorgesteld met het oog op het efficiënter en daardoor rechtvaardiger maken van justitie, dit zonder dat aan kwaliteit wordt ingeboet. Deze voorgestelde maatregelen zouden opgenomen worden in vier ‘Potpourri’ wetten. De eerste Potpourri wet is de Wet van 19 oktober 2015 houdende de wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie en werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22 oktober 2015.

Deze wet bevat niet de grote hervorming van de burgerlijke rechtspleging, die tijdens de bespreking in de Kamercommissie voor de Justitie wel al aangekondigd werd eenmaal de potpourri wetten aangenomen zouden zijn. Dit doet evenwel geen afbreuk aan het belang van de wijzigingen die door de Wet van 19 oktober 2015 aangebracht worden. De wijzigingen aan de regels inzake de burgerlijke rechtspleging hebben een belangrijke invloed op de dagdagelijkse praktijk van advocaten, magistraten, griffiers en gerechtsdeurwaarders. Zo is er de nieuwe informatieverplichting van advocaten naar de griffie toe, de verplichting tot concentratie van het geding en de opgelegde structuur waaraan conclusies moeten beantwoorden. Daarnaast wordt een buitengerechtelijke procedure ingevoerd ter invordering van niet-betwiste geldschulden, waarbij de gerechtsdeurwaarder een centrale rol toebedeeld kreeg. Op het vlak van het hoger beroep worden belangrijke wijzigingen aangebracht zoals het uitstellen van de mogelijkheid om hoger beroep aan te tekenen tegen vonnissen alvorens recht te doen en de principiële opheffing van de schorsende werking van het hoger beroep. Ook op het vlak van de rechterlijke organisatie worden wijzigingen aangebracht.

In dit boek worden de belangrijkste wijzigingen die de Wet van 19 oktober 2015 doorvoert besproken. De bespreking is beperkt tot de hervorming van de eigenlijke burgerlijke rechtspleging. Wat de wijzigingen aangebracht aan de rechterlijke organisatie betreft, wordt ingegaan op de nieuwe regels inzake de samenstelling van de zetel.

algemene_voorwaarden

Algemene voorwaarden

Larcier

Algemene voorwaarden spelen een belangrijke rol in het internationale) handelsverkeer. Het gebruik van algemene voorwaarden laat een onderneming toe om snel en kostenefficiënt te contracteren en ook om haar eigen contractuele positie te versterken. 

Het opstellen van sluitende en juridisch afdwingbare algemene voorwaarden is geen sinecure. Er gelden immers vaak sterk afwijkende regels naargelang het doelpubliek ten aanzien van wie de algemene voorwaarden worden aangewend.

Deze monografie wil een nuttig werkinstrument zijn voor de praktijkjurist. Uitgaande van de praktijkervaring van de auteurs, bevat dit boek een thematische bespreking van de belangrijkste onderwerpen, clausules en aandachtspunten die doorgaans in algemene voorwaarden worden aangetroffen.

Bij de redactie van het boek werd uitgegaan van een praktijkgerichte benadering van de diverse onderwerpen. Om de geïnteresseerde lezer verder op weg te helpen is per thema een selectieve bibliografie toegevoegd.

De volgende zestien thema’s worden in deze monografie behandeld:

 • Tegenstelbaarheid van algemene voorwaarden 
 • Conflict tussen algemene voorwaarden 
 • (Eenzijdige) wijziging van algemene voorwaarden 
 • Bestelling
 • Levering 
 • Overdracht van eigendom en risico
 • Prijs en betaling
 • Vrijwaring voor gebreken en andere garanties
 • Aansprakelijkheid en exoneratie
 • Opzegging
 • Ontbinding
 • Resultaats- en middelenverbintenissen 
 • Overmacht
 • Andere vaak voorkomende bepalingen
 • Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

Gelet op de praktijkgerichte insteek van het werk werd veel aandacht geschonken aan praktijkvoorbeelden en recente rechtspraak in de onderscheiden domeinen. 

Verwijzingen naar rechtspraak en specifieke rechtsleer zijn opgenomen in voetnoot. 
Algemene rechtsleer is per hoofdstuk opgenomen in een overzichtelijke basisbibliografie. 
Waar mogelijk werden aandachtspunten, praktische suggesties, vuistregels en modelclausules toegevoegd die voor de gebruiker van het boek als leidraad kunnen dienen bij de redactie en het gebruik van algemene voorwaarden. Deze aandachtspunten, suggesties en vuistregels zijn aangeduid met  "I"

In het licht van de vaak sterk afwijkende regels die gelden voor consumenten, is er in dit boek voor geopteerd om afwijkende principes die gelden ten aanzien van consumenten uitdrukkelijk afzonderlijk te behandelen en visueel weer te gegeven. 
De basisteksten in het boek geven de regels weer die gelden in B2B-relaties. Afwijkende regels die gelden in een B2C-context zijn als dusdanig aangeduid en weergegeven in een blauw gekleurde kader.

Praktische informatie

Tijdstip 15 september 2017 13.30u - 17.00u
Locatie Leuven Faculty Club
Prijs

210 EUR (excl btw)

290 EUR (excl btw)

30 EUR (excl btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie/frisdranken.

Incl. het boek ‘Algemene voorwaarden’ (uitgave Larcier ter waarde van € 102), documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie/frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde van Vlaamse Balies

BIBF/IBR

IAB-B0458/2016-01

4 juridische punten

4 uren

3,5 uren

Attest

IGO

Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste.
Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

Inschrijven | Algemene voorwaarden - 15/09/2017

Kies hieronder welke formule u wenst
Deelnemer
Extra deelnemer
Extra deelnemer 2
Bedrijf
Indien u een abonnement heeft, gelieve hier uw nummer in te geven.
Facturatie
Op dit e-mail adres sturen wij uw factuur door
Opmerking

Contact

Hebt u inhoudelijke vragen over deze opleiding? Neem dan contact op met Sophie Nottebaert, zij helpt u graag verder.

sophie-nottebaert

Sophie Nottebaert

Productmanager MD Seminars

sophie.nottebaert@wolterskluwer.com

015 36 12 37