Recente evoluties hebben ervoor gezorgd dat de hedendaagse nietigheidsleer op haar grenzen botst in het vermogensrecht. Het onderscheid tussen absolute en relatieve nietigheid erodeert, en het uitgangspunt dat een rechterlijke tussenkomst steeds noodzakelijk is, blijkt niet langer houdbaar.

Tijdens dit seminarie zal de spreker op basis van de fundamenten van het vermogensrecht een duidelijk kader uitwerken om orde te scheppen in de vele vragen die rijzen naar aanleiding van de nietigheid.

Programma

12:30 - 13:30 Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien

13:30 - 17:00 

  • Het begrip nietigheid
  • De afdwingbaarheid
  • De gevolgen

17:00 - 17:30

Mogelijkheid tot vraagstelling

Sprekers

frederik-peeraer
Prof. dr. Frederik Peeraer
docent UAntwerpen, raadgever bij Beleidscel Minister van Justitie Koen Geens

Frederik Peeraer (°10 november 1989, Brasschaat) studeerde met grote onderscheiding af als Master in de rechten aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid aan de UA in 2012. Tijdens zijn studies hield hij zich vooral bezig met privaatrecht en rechtshandhaving.  

Van september 2012 tot december 2017 werkte hij voltijds aan het Instituut voor Verbintenissenrecht onder leiding van zijn promotor en co-promotor prof. dr. Sophie Stijns en prof. dr. Ilse Samoy. Naast zijn onderwijstaken en publicaties bereidde hij een proefschrift voor over Nietigheid en aanverwante rechtsfiguren in het vermogensrecht.  

In 2009 studeerde hij een semester aan de FUNDP (universiteit van Namen) en in 2011 een semester aan de Masaryk University (universiteit van Brno, Tsjechië). In 2014 verbleef hij twee maanden als visiting scholar aan de Radboud Universiteit Nijmegen en in 2017 twee maanden als visiting scholar aan de Università di Bologna. Daarnaast nam hij deel aan internationale conferenties en vele events en studiedagen in eigen land.  

Hij is sinds 2014 redactiesecretaris van het Tijdschrift voor Belgisch Burgerlijk Recht (TBBR). In 2013 ontving hij de APR-prijs 2011-2012 voor zijn masterscriptie “De  verhouding  tussen  openbare  orde  en  dwingend  recht  sensu  stricto  in  het  Belgische  overeenkomstenrecht,  vergeleken  met  het  Franse  en  Nederlandse  recht:  een  eerste  aanzet  tot  herijking” en in 2016 de TPR-prijs 2016 voor zijn artikel “Nietigheid  op  maat:  proportionaliteit  en  werkzaamheid  bij  partiële  nietigheid,  reductie  en  conversie”.  

Sinds januari 2018 werkt hij als raadgever bij de minister van Justitie.  

Lees meer

Praktische informatie

Tijdstip

23 maart 2020

13.30u - 17.30u

Locatie Gent De jachthoorn
Prijs

205 EUR (excl. btw)

340 EUR (excl. btw)

30 EUR (excl. btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Incl. boek 'De nietigheid en aanverwante rechtsfiguren in het vermogensrecht', documentatie (digitaal bezorgd), inclusief  broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde van Vlaamse Balies

Nationale Kamer van Notarissen

Instituut voor Bedrijfsjuristen

4 punten

3 punten

4 punten (gelieve uw IBJ-lidnummer te vermelden bij inschrijving)

Gerelateerde boeken

de-hervorming-van-het-verbintenissenrecht-2019
De hervorming van het verbintenissenrecht 2019
Die Keure

Dit boek bespreekt:

  • de inleidende bepalingen,
  • de bronnen van verbintenissen (rechtshandelingen en rechtsfeiten)
  • het algemeen regime van de verbintenis (haar modaliteiten, de verbintenis met pluraliteit van voorwerpen of subjecten, de overdracht van de verbintenis en van het contract, de nakoming en de niet-nakoming van de verbintenis, de maatregelen ter bescherming van de rechten van de schuldeiser en de gronden van tenietgaan van de verbintenis).

Het is de vrucht van het werk van een commissie van experten die opgericht werd door de minister van Justitie en die drie jaar lang aan het project tot hervorming van het verbintenissenrecht heeft gewerkt. Dit werk van lange adem houdt rekening met het advies van de Raad van State van 23 mei 2018 en werd ook verrijkt dankzij de bijdragen uit een publieke consultatie die plaatsvond tussen december 2017 en februari 2018. Talrijke reacties en suggesties werden ingezonden en opgenomen. De deelnemers aan deze consultatie waren zeer divers: onder anderen academici, magistraten, notarissen, advocaten, bedrijfsjuristen of nog beroepsorganisaties. De overgrote meerderheid van de deelnemers onderschreven de noodzaak van een hervorming.

Het werk bevat de teksten zoals eind juni 2018 overgemaakt aan de minister van Justitie. Advocaten, magistraten, professoren en studenten in de rechten vinden in voorliggend werk – dat niet alleen de voorgestelde bepalingen bevat, maar ook de memorie van toelichting die de stand van het huidig Belgisch recht

Lees meer
de-contractuele-fout-2019
De contractuele fout 2019
Die Keure

De contractuele fout is een enigszins onderbelichte figuur in de rechtsleer, zeker in vergelijking met haar buitencontractuele tegenhanger, de onrechtmatige daad. De afgelopen jaren is met een reeks van kwaliteitsvolle proefschriften, die onder meer gaan over prijsvermindering, gedeeltelijke ontbinding en de begroting van de schadevergoeding wegens contractuele fout, een belangrijke inhaalbeweging in gang gezet. Die inhaalbeweging wordt in dit boek voortgezet.

Experts uit de juridische praktijk en de academische wereld laten hier hun licht schijnen over verscheidene facetten van de contractuele fout. Enerzijds wordt dieper ingegaan op de basisprincipes van de contractuele fout, anderzijds wordt aandacht besteed aan actuele, praktijkrelevante leerstukken die verband houden met de contractuele fout.

Lees meer
gewijzigde-omstandigheden-in-het-contractenrecht-2017
Gewijzigde omstandigheden in het contractenrecht 2017
Intersentia

In periodes van economische en monetaire instabiliteit ervaart een contractpartij sneller problemen om haar contractuele verbintenis uit te voeren. Een leverancier kan bijvoorbeeld (financiële) moeilijkheden ondervinden om producten te leveren aan de overeengekomen prijs omdat de prijs voor grondstoffen plots enorm sterk is gestegen. Met de relatief recente financiële en economische crisis in het achterhoofd is het bijgevolg niet verwonderlijk dat de overmachts- en de imprevisieleer recent meer aandacht krijgen. Zowel de overmachts- als de imprevisieleer komen tegemoet aan de situatie waarbij een contractpartij maar moeilijk haar verbintenis kan uitvoeren doordat de omstandigheden zijn gewijzigd nadat die contractpartij haar overeenkomst gesloten heeft. Terwijl de overmachtsleer tot het geldende Belgische recht behoort, kent de imprevisieleer in principe geen plaats in ons recht.

In dit boek wordt nagegaan of de situaties die klassiek aan de imprevisieleer zijn voorbehouden, niet onder de noemer van de overmachtsleer kunnen worden gebracht. Als deze situaties door de overmachtsleer kunnen worden gevat, heeft het geen zin meer om – zoals auteurs vaak doen – een afzonderlijke imprevisieleer uit te werken. In het onderzoek komt aan bod het klassieke onderscheid tussen de situatie waarbij het voor de schuldenaar onmogelijk is om een verbintenis uit te voeren (overmachtsleer) en de situatie waarbij de schuldenaar het zeer moeilijk krijgt om een verbintenis uit te voeren (imprevisieleer), naast de overige toepassingsvoorwaarden die de twee leerstukken delen en de rechtsgevolgen van elk van beide leerstukken.

Dit boek is de handelseditie van het proefschrift dat Michaël de Potter de ten Broeck op 23 augustus 2016 succesvol verdedigde aan de Universiteit Gent. Naast zijn voltijdse activiteit als juridisch adviseur, is de auteur op heden als vrijwillig medewerker verbonden aan de vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht van de Universiteit Gent. Hij is ook lid van het Centrum voor Verbintenissenrecht (‘CVR’).

Lees meer

Inschrijven | Actuele ontwikkelingen inzake nietigheid in het vermogensrecht - 24/03/2020

Contact

klantendienst
Klantendienst
Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
09/224 31 46

Lees meer