Een verbintenis is het gevolg van een eenzijdige of tweezijdige rechtshandeling of van een feitelijke handeling (zoals een onrechtmatige daad) tussen personen. Deze personen kunnen zowel natuurlijke als rechtspersonen zijn. Het klassieke verbintenissenrecht is geregeld in het Burgerlijk Wetboek en een zeer belangrijke materie voor elke praktijkjurist.

Juist omwille van deze zeer belangrijke impact voor de rechtspraktijk, is een bestendige update inzake recente wetswijzigingen, de laatste rechtspraak en een degelijk inzicht in de meest relevante rechtsleer een must. Tijdens deze studienamiddag zal Prof. Van Oevelen daarom opnieuw een overzicht geven van de laatste ontwikkelingen op het vlak van het verbintenissenrecht.

Sprekers

alois-van-oevelen

prof. dr. Alois Van Oevelen

gewoon hoogleraar, Universiteit Antwerpen

Gewoon hoogleraar aan de Faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen
(huidige academische graad sinds 1997), belast met de leeropdrachten (totaal : 210 uur)

 • Algemeen verbintenissenrecht (tweede bachelor rechten)
 • Bijzondere overeenkomsten (derde bachelor rechten)
 • Grondige studie verbintenissen- en overeenkomstenrecht (master in de rechten)

Nevenfuncties:

 • Hoofdredacteur van het Rechtskundig Weekblad 
 • Voorzitter van het bemiddelingscollege voor de financiële sector

Programma

12:45 - 13:30
Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien
13:30 - 17:00

Actualia verbintenissenrecht

17:00 - 17:30
Mogelijkheid tot vraagstelling

Gerelateerde boeken

algemeen_verbintenissenrecht2016

Algemeen verbintenissenrecht 2016

Larcier

Het werk bundelt de referaten van een aantal studieavonden ingericht door de Vlaamse Conferentie Gent in het kader van haar jaarlijkse studiecyclus, ditmaals toegespitst op Aagemeen Verbintenissenrecht.

De bijdragen zijn stuk voor stuk grondige analyses van actuele knelpunten en nieuwe ontwikkelingen inzake algemeen Verbintenissenrecht

In elke bijdrage wordt vanuit een bepaald rechtsgebied de problematiek ontleed, telkens door specialisten en practici uit dat rechtsdomein.

 De teksten zijn geschreven voor een publiek van rechtspractici maar zijn alle op wetenschappelijk verantwoorde wijze onderbouwd.

verkorte inhoud:

• De opschortende voorwaarde bij vastgoedtransacties
Jennifer Callebaut, Assistente UGent, Centrum voor verbintenissenrecht

• Gereguleerde en contractuele verbintenissen van de netbeheerder
Elke Volckaert, Advocaat te Gent, oprichter van het kantoor E Advocaten en docente bij Syntra Midden-Vlaanderen

• Interesten bij niet-nakoming van contractuele verbintenissen
Aloïs Van Oevelen, Gewoon hoogleraar Universiteit Antwerpen

• Over het ongerechtvaardigd karakter van een ongerechtvaardigde verrijking
Joke Baeck, Docent Centrum voor Verbintenissenrecht UGent

• Meerpartijenverhoudingen waarbij een derde gerechtigde wordt van een schuldvordering (derdenbeding, cessie, subrogatie, inpandgeving, rechtstreekse vorderingen)
Matthias E. Storme, Advocaat balie Gent, Professor KU Leuven

• Hot topics art 19bis-11 § 2 WAM
Stéphane Vereecken en Sigrid Heirbrant, Praktijkassistenten Vakgroep Burgerlijk Recht UGent, Advocaten balie Gent

verbintenissenrecht_softcover2015

Verbintenissenrecht (softcover) 2015

Acco

Dit boek is niet enkel een leerboek waarin het Belgische verbintenissenrecht op een heldere manier wordt uiteengezet voor studenten in de rechten. Het is ook een nuttig handboek voor (praktijk)juristen die geen specialisten in het verbintenissenrecht zijn. De auteurs geven het geldende recht zo helder en zo volledig mogelijk weer, zonder echter exhaustief te willen zijn wat betreft theorievorming of bronvermelding. Daarnaast wil dit werk het verbintenissenrecht situeren in de context van het Europese recht, zowel het recht van de EU als dat van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, waarvan het belang alsmaar toeneemt. Tot slot doen de auteurs ook aan rechtsvergelijking, hoofdzakelijk door middel van doorkijk-stukjes.

gewijzigde_omstandigheden_in_het_contractenrecht-2017

Gewijzigde omstandigheden in het contractenrecht 2017

Intersentia

In periodes van economische en monetaire instabiliteit ervaart een contractpartij sneller problemen om haar contractuele verbintenis uit te voeren. Een leverancier kan bijvoorbeeld (financiële) moeilijkheden ondervinden om producten te leveren aan de overeengekomen prijs omdat de prijs voor grondstoffen plots enorm sterk is gestegen. Met de relatief recente financiële en economische crisis in het achterhoofd is het bijgevolg niet verwonderlijk dat de overmachts- en de imprevisieleer recent meer aandacht krijgen. Zowel de overmachts- als de imprevisieleer komen tegemoet aan de situatie waarbij een contractpartij maar moeilijk haar verbintenis kan uitvoeren doordat de omstandigheden zijn gewijzigd nadat die contractpartij haar overeenkomst gesloten heeft. Terwijl de overmachtsleer tot het geldende Belgische recht behoort, kent de imprevisieleer in principe geen plaats in ons recht.

In dit boek wordt nagegaan of de situaties die klassiek aan de imprevisieleer zijn voorbehouden, niet onder de noemer van de overmachtsleer kunnen worden gebracht. Als deze situaties door de overmachtsleer kunnen worden gevat, heeft het geen zin meer om – zoals auteurs vaak doen – een afzonderlijke imprevisieleer uit te werken. In het onderzoek komt aan bod het klassieke onderscheid tussen de situatie waarbij het voor de schuldenaar onmogelijk is om een verbintenis uit te voeren (overmachtsleer) en de situatie waarbij de schuldenaar het zeer moeilijk krijgt om een verbintenis uit te voeren (imprevisieleer), naast de overige toepassingsvoorwaarden die de twee leerstukken delen en de rechtsgevolgen van elk van beide leerstukken.

Dit boek is de handelseditie van het proefschrift dat Michaël de Potter de ten Broeck op 23 augustus 2016 succesvol verdedigde aan de Universiteit Gent. Naast zijn voltijdse activiteit als juridisch adviseur, is de auteur op heden als vrijwillig medewerker verbonden aan de vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht van de Universiteit Gent. Hij is ook lid van het Centrum voor Verbintenissenrecht (‘CVR’).

aanneming_werk_lastgeving

Aanneming van werk en lastgeving 2017

Wolters Kluwer

In dit werk worden de overeenkomsten van aanneming van werk en van lastgeving besproken. Deze overeenkomsten zijn de twee belangrijkste contracten waarmee juridisch gestalte wordt gegeven aan de wijze waarop de personen en de ondernemingen die werkzaam zijn in de dienstverlenende sector hun diensten aanbieden. Zij worden hier in één enkel boek grondig en uitvoerig geanalyseerd.

Eerst komt de overeenkomst van aanneming van werk aan bod. Achtereenvolgens behandelt de auteur:

 • het begrip en de geldige totstandkoming van deze overeenkomst
 • het bewijs en de interpretatie
 • de verbintenissen van de aannemer
 • de verbintenissen van de opdrachtgever
 • de eigendoms- en risico-overdracht
 • de aansprakelijkheid van de aannemer voor de gebreken van het (bouw)werk na de aanvaarding
 • de onderaanneming
 • de aansprakelijkheid van de aannemer en de architect tegenover derden
 • de beëindiging van de aannemingsovereenkomst
 • de zgn. Wet Breyne

In het tweede deel van dit werk onderzoekt de auteur de overeenkomst van lastgeving. In dit deel komen achtereenvolgens aan bod:

 • de vertegenwoordiging
 • het belang
 • de kenmerken
 • de geldigheidsvereisten
 • de omvang en het bewijs van de lastgeving
 • de verbintenissen van de lasthebber
 • de verbintenissen van de lastgever
 • de werking van de lastgeving tegenover derden
 • de beëindiging van de lastgeving
koop-verkoop-tips-tricks

Koop - verkoop: tips & tricks 2017

Wolters Kluwer

Koop-verkoop, tips & tricks is het verslagboek van het VLN-congres van 10 december 2016 en bevat volgende bijdragen:

 • Koop-verkoop en appartementsrecht: aandachtspunten inzake de notariële informatieplichten krachtens de appartementswet - Nicolas Carette
 • Aandachtspunten bij de opmaak van een aanbod - Jennifer Callebaut
 • De vrijwillige verkoop van een onroerend goed van een minderjarige - Veerle Vanderhulst
 • Vastgoedtransacties, faillissement en beslag - Vincent Sagaert
pluraliteit_van_schuldenaars_bij_verbintenissen2015

Pluraliteit van schuldenaars bij verbintenissen 2015

Die Keure

Van oudsher is zowel het verbintenissen- en contractenrecht als het gerechtelijk recht geschreven met het oog op rechtsverhoudingen tussen een enkele schuldeiser en een enkele schuldenaar. 

Nochtans is de juridische praktijk anders. Bij contractuele verbintenissen geeft de schuldeiser vaak de voorkeur aan meerdere schuldenaren omdat hij op die manier over meerdere vermogens beschikt om de schuld op te verhalen. Ook
de schuldenaren zelf voelen zich vaak sterker met twee of meer dan alleen. De toenemende mobiliteit en bevolkingsdichtheid zorgen ervoor dat ook schadegevallen slechts zelden één slachtoffer maken en vaak meer dan één dader kennen. Een en ander leidt ertoe dat de pluraliteit van schuldenaren bij een (buiten)contractuele verbintenis meer regel dan uitzondering is.

De algemene onderzoeksvraag van dit proefschrift luidt: hoe regelt het recht
thans de gehoudenheid bij een pluraliteit van schuldenaars en hoe zou het recht
die gehoudenheid in de toekomst moeten aanpakken om tot een efficiënt en billijk
juridisch apparaat te komen?

voorwaardelijke_verbintenissen2014

Voorwaardelijke verbintenissen 2014

Wolters Kluwer

Dit boek bevat een theoretische uiteenzetting over de voorwaarde, maar is tegelijk ook zeer praktijkgericht. Het behandelt niet alleen de discussies die doorheen de jaren in de doctrine zijn ontstaan, maar onderzoekt ook hoe die discussies hun weg hebben gevonden in de rechtspraak. Het boek bevat dus ook heel wat verwijzingen naar recente rechtspraak en is doorspekt met concrete voorbeelden.

Het biedt de lezer een antwoord op tal van vragen die kunnen rijzen wanneer hij een verbintenis onder voorwaarde aangaat:

 • Is er sprake van een voorwaarde wanneer de verwezenlijking van de gebeurtenis weliswaar objectief onzeker is, maar de partijen die gebeurtenis als zeker beschouwen?
 • Is er sprake van een termijn, dan wel een voorwaarde wanneer partijen een clausule van eigendomsvoorbehoud opnemen in hun overeenkomst?
 • Wat wanneer partijen geen termijn hebben bepaald waarbinnen de opschortende voorwaarde zich moet realiseren?
 • Wat wanneer partijen een woning kopen onder opschortende voorwaarde dat de koper een lening verkrijgt en de woning tenietgaat hangende die voorwaarde?
 • Hebben partijen reeds rechten en/of verplichtingen hangende de voorwaarde?
 • Wat wanneer de voorwaarde zich niet vervult door toedoen van de schuldenaar?
 • Wat is de positie van de partijen bij vervulling van de ontbindende voorwaarde?

 
Kortom, een 'must have' voor iedereen die in aanraking komt met de figuur van de voorwaarde.

burgerlijk_gerechtelijk_recht_aanvulling_larcier_wetboeken_deel_1

Burgerlijk en Gerechtelijk Recht - Aanvulling 2017/I - Deel I

Larcier

De Aanvulling 2017/I werkt de basiseditie 2016 bij tot 1 februari 2017.

Praktische informatie

Tijdstip 12 december 2017 13.30u - 17.30u
Locatie Sint-Niklaas Hotel Serwir
Prijs

210 EUR (excl btw)

30 EUR (excl btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie/frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde van Vlaamse Balies

Nationale Kamer van Notarissen

BIBF/IBR

IAB-B0458/2016-01

3 punten

3 uren

4 uren

3,5 uren

Inschrijven | Actualia verbintenissenrecht - 12/12/2017

Deelnemer
Extra deelnemer
Extra deelnemer 2
Bedrijf
Indien u een abonnement heeft, gelieve hier uw nummer in te geven.
Facturatie
Op dit e-mail adres sturen wij uw factuur door
Opmerking

Contact

Hebt u inhoudelijke vragen over deze opleiding? Neem dan contact op met Sophie Nottebaert, zij helpt u graag verder.

sophie-nottebaert

Sophie Nottebaert

Productmanager MD Seminars

sophie.nottebaert@wolterskluwer.com

015 36 12 37