Het klassieke verbintenissenrecht is geregeld in het Burgerlijk Wetboek en is een zeer belangrijke materie voor elke praktijkjurist.

Juist omwille van deze zeer belangrijke impact voor de rechtspraktijk, is een bestendige update inzake recente wetswijzigingen, de laatste rechtspraak en een degelijk inzicht in de meest relevante rechtsleer een must. Tijdens deze studienamiddag zal Prof. Van Oevelen daarom opnieuw een overzicht geven van de laatste ontwikkelingen op het vlak van het verbintenissenrecht.

Programma

12:30 - 13:30 Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien

13:30 - 17:15 

 • Invloed Wetboek van Economisch Recht op het contractuele verbintenissenrecht
 • Beperking van contractvrijheid door verbod van rechtsmisbruik
 • Incidentieel bedrog
 • Gekwalificeerde benadeling
 • Voorwerp
 • Oorzaak
 • Het regime van de nietigheden
 • Uitvoering te goeder trouw
 • Contractuele aansprakelijkheid
 • Exoneratieclausules
 • Samenloop van contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid
 • Schadebedingen
 • Verjaringsstuitende ingebrekestelling
 • Exceptie van niet-uitvoering
 • Ontbinding wegens wanprestatie
 • Opzegging
 • Pauliaanse vordering
 • Zijdelingse vordering
 • Sterkmaking
 • Vermogensverschuiving zonder oorzaak
 • Voorwaardelijke verbintenissen
 • Hoofdelijke verbintenissen en verbintenissen in solidum
 • Overdracht van schuldvordering
 • Tenietgaan van verbintenissen

17:15 - 17:30

Mogelijkheid tot vraagstelling

Sprekers

alois-van-oevelen
Em. prof. dr. Alois Van Oevelen
Emeritus gewoon hoogleraar, Universiteit Antwerpen

Emeritus gewoon hoogleraar Universiteit Antwerpen

Lees meer

Praktische informatie

Tijdstip

29 maart 2019

13.30u - 17.30u

Locatie Gent Holiday Inn Gent Expo
Prijs

199 EUR (excl. btw)

30 EUR (excl. btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde van Vlaamse Balies

Nationale Kamer van Notarissen

BIBF/IBR

IAB-B0580/2019-01

Instituut voor Bedrijfsjuristen

4 punten

3 uren

3,5 uren

3,5 uren

4 punten (gelieve uw IBJ-lidnummer te vermelden bij inschrijving)

Attest

IGO

Deze opleiding is door het IGO erkend voor beroepsmagistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde. 
OPGELET: Personen van de rechterlijke organisatie die zich inschrijven maar niet effectief aanwezig zijn, moeten zelf de inschrijvingskosten betalen!
Vervanging door een collega is toegestaan.

Gerelateerde boeken

gewijzigde-omstandigheden-in-het-contractenrecht-2017
Gewijzigde omstandigheden in het contractenrecht 2017
Intersentia

In periodes van economische en monetaire instabiliteit ervaart een contractpartij sneller problemen om haar contractuele verbintenis uit te voeren. Een leverancier kan bijvoorbeeld (financiële) moeilijkheden ondervinden om producten te leveren aan de overeengekomen prijs omdat de prijs voor grondstoffen plots enorm sterk is gestegen. Met de relatief recente financiële en economische crisis in het achterhoofd is het bijgevolg niet verwonderlijk dat de overmachts- en de imprevisieleer recent meer aandacht krijgen. Zowel de overmachts- als de imprevisieleer komen tegemoet aan de situatie waarbij een contractpartij maar moeilijk haar verbintenis kan uitvoeren doordat de omstandigheden zijn gewijzigd nadat die contractpartij haar overeenkomst gesloten heeft. Terwijl de overmachtsleer tot het geldende Belgische recht behoort, kent de imprevisieleer in principe geen plaats in ons recht.

In dit boek wordt nagegaan of de situaties die klassiek aan de imprevisieleer zijn voorbehouden, niet onder de noemer van de overmachtsleer kunnen worden gebracht. Als deze situaties door de overmachtsleer kunnen worden gevat, heeft het geen zin meer om – zoals auteurs vaak doen – een afzonderlijke imprevisieleer uit te werken. In het onderzoek komt aan bod het klassieke onderscheid tussen de situatie waarbij het voor de schuldenaar onmogelijk is om een verbintenis uit te voeren (overmachtsleer) en de situatie waarbij de schuldenaar het zeer moeilijk krijgt om een verbintenis uit te voeren (imprevisieleer), naast de overige toepassingsvoorwaarden die de twee leerstukken delen en de rechtsgevolgen van elk van beide leerstukken.

Dit boek is de handelseditie van het proefschrift dat Michaël de Potter de ten Broeck op 23 augustus 2016 succesvol verdedigde aan de Universiteit Gent. Naast zijn voltijdse activiteit als juridisch adviseur, is de auteur op heden als vrijwillig medewerker verbonden aan de vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht van de Universiteit Gent. Hij is ook lid van het Centrum voor Verbintenissenrecht (‘CVR’).

Lees meer
bijzondere-overeenkomsten-in-kort-bestek-2016
Bijzondere overeenkomsten in kort bestek 2016
Intersentia

De zevende editie van het boek Bijzondere overeenkomsten in kort bestek is volledig gericht op de elementaire beginselen. Er zijn geen voetnoten, maar wel een beperkte bibliografie, na elk deel een aantal oefeningen (sommige met voorbeeld van oplossing), en in deze nieuwe editie ook een aantal didactische schema’s en tabellen.
Deel I behandelt contracten inzake overdracht van eigendom zoals koop, kanscontracten en dading.
In deel II komen contracten inzake genot van eigendom aan bod, zoals huur, lening, leasing, franchising en licentie.
In deel III worden dienstenovereenkomsten besproken. Het betreft aanneming, woningbouwwet, bewaargeving, sekwester en lastgeving.

Lees meer
verbintenissenrecht-hardcover-2015
Verbintenissenrecht (softcover) 2015
Acco

Dit boek is niet enkel een leerboek waarin het Belgische verbintenissenrecht op een heldere manier wordt uiteengezet voor studenten in de rechten. Het is ook een nuttig handboek voor (praktijk)juristen die geen specialisten in het verbintenissenrecht zijn. De auteurs geven het geldende recht zo helder en zo volledig mogelijk weer, zonder echter exhaustief te willen zijn wat betreft theorievorming of bronvermelding. Daarnaast wil dit werk het verbintenissenrecht situeren in de context van het Europese recht, zowel het recht van de EU als dat van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, waarvan het belang alsmaar toeneemt. Tot slot doen de auteurs ook aan rechtsvergelijking, hoofdzakelijk door middel van doorkijkstukjes.

Lees meer
x-overeenkomsten-deel-2-bijzondere-overeenkomsten-aanneming-van-werk-lastgeving
X Overeenkomsten deel 2 Bijzondere overeenkomsten Aanneming van werk - Lastgeving 2017
Wolters Kluwer

In dit werk worden de overeenkomsten van aanneming van werk en van lastgeving besproken. Deze overeenkomsten zijn de twee belangrijkste contracten waarmee juridisch gestalte wordt gegeven aan de wijze waarop de personen en de ondernemingen die werkzaam zijn in de dienstverlenende sector hun diensten aanbieden. Zij worden hier in één enkel boek grondig en uitvoerig geanalyseerd.

Eerst komt de overeenkomst van aanneming van werk aan bod. Achtereenvolgens behandelt de auteur :

 • het begrip en de geldige totstandkoming van deze overeenkomst
 • het bewijs en de interpretatie
 • de verbintenissen van de aannemer
 • de verbintenissen van de opdrachtgever
 • de eigendoms- en risico-overdracht
 • de aansprakelijkheid van de aannemer voor de gebreken van het (bouw)werk na de aanvaarding
 • de onderaanneming
 • de aansprakelijkheid van de aannemer en de architect tegenover derden
 • de beëindiging van de aannemingsovereenkomst
 • de zgn. Wet Breyne

In het tweede deel van dit werk onderzoekt de auteur de overeenkomst van lastgeving. In dit deel komen achtereenvolgens aan bod :

 • de vertegenwoordiging
 • het belang
 • de kenmerken
 • de geldigheidsvereisten
 • de omvang en het bewijs van de lastgeving
 • de verbintenissen van de lasthebber
 • de verbintenissen van de lastgever
 • de werking van de lastgeving tegenover derden
 • de beëindiging van de lastgeving
Lees meer

Inschrijven | Actualia verbintenissenrecht - 29/03/2019

Contact

klantendienst
Klantendienst
Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
09/224 31 46

Lees meer