De handelshuurwet van 30 april 1951 is inmiddels bijna 70 jaar oud en werd in al die jaren slechts beperkt aangepast. Het lijdt geen twijfel dat de handelshuurwet op bepaalde vlakken verouderd is, zodat het strikte formalisme van de handelshuurwet dan ook terecht meer en meer in vraag gesteld wordt.

 Tijdens deze studienamiddag zal de spreker een update brengen van de actuele decretale initiatieven in het Vlaams parlement, en recente rechtspraak inzake het toepassingsgebied, de huurprijsherziening, de hernieuwingsaanvraag en de weigering en de uitzettingsvergoeding.

Sprekers

kristof-vanhove

Dr. Kristof Vanhove

Advocaat-vennoot, Integra Advocaten

Kristof Vanhove is gespecialiseerd in vastgoedrecht (huurrecht, handelshuurrecht, bouwrecht, zakenrecht) commercieel recht en contractenrecht. Hij heeft een uitgebreide expertise op het vlak van geschillenbeslechting, onderhandeling en bemiddeling.

De focus van zijn praktijk ligt op de retailsector (handelshuur / franchising).

Kristof is advocaat sinds 2003. Tot 2010 was hij verbonden aan de balie van Brussel. Sindsdien maakt hij deel uit van de balie van Hasselt, en is stichtend vennoot van INTEGRA (2013).

Sinds 2016 is Kristof erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken; hij wordt ook geregeld aangesteld als arbiter.

Kristof is lid van CEPANI, het toonaangevende Belgische centrum voor arbitrage en bemiddeling.

Kristof is licentiaat/master in de rechten (K.U. Leuven, 2002) en doctor in de rechten (Ph.D.) (K.U. Leuven, 2009). Hij promoveerde met een proefschrift over handelshuur aan de KULeuven. In 2011 behaalde hij bovendien het diploma Master in het Notariaat (K.U. Leuven, 2011, summa cum laude).

Hij is tevens hoofdeditor van het Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend goed (TBO).

Kristof Vanhove is auteur van diverse toonaangevende publicaties, waaronder zijn proefschrift over handelshuur. 

Programma

12:30 - 13:30
Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien
13:30 - 17:15

Actualia handelshuur

17:15 - 17:30
Mogelijkheid tot vraagstelling

Gerelateerde boeken

handelshuur-2012

Handelshuur 2012

Intersentia

Het handelshuurrecht is in de dagelijkse praktijk van vele advocaten, magistraten, notarissen en bedrijfsjuristen van kapitaal belang. Hoewel de Handelshuurwet ruim zestig jaar oud is, en bovendien zeer technisch en formalistisch van aard is, met overvloedige cassatierechtspraak tot gevolg, was de kritiek lange tijd vrij beperkt. Pas de laatste jaren rijzen steeds meer vragen naar de adequaatheid van de Belgische Handelshuurwet in de huidige economische en maatschappelijke context. Recente wetsvoorstellen zetten immers vraagtekens bij het belangenevenwicht dat in de vigerende regels is vastgelegd. Er is sprake van de noodzaak om een en ander te corrigeren en weer in balans te brengen. Met name de positie van de huurder zou moeten worden versterkt. 
Dit boek is het eerste Nederlandstalige standaardwerk dat deze materie grondig analyseert en uitspit.  De structuur van het boek is niet alleen wetenschappelijk logisch opgebouwd, maar bovendien voor de praktijkjurist zeer toegankelijk. Op systematische wijze worden de regels en problemen onderzocht tijdens drie chronologische fasen: de aanvang van de handelshuurovereenkomst, tijdens de handelshuur, en bij het beëindigen van het handelshuurcontract.
Door deze doorgedreven consistente opbouw bevat het boek een schat aan informatie voor om het even wie die van ver of dichtbij met vragen over handelshuur in aanraking komt.
Een standaardwerk in de volle betekenis van het woord!

‘Ongetwijfeld wordt Handelshuur van Kristof Vanhove hét standaardwerk van de komen jaren’. 
A. Coppens in RW jrg. 76 nr. 33

huur-2017

Contractuele clausules. Huur 2017

Intersentia

Huur bundelt talrijke contractuele bedingen en reikt zo de nodige bouwstenen aan om een huurcontract op adequate en correcte wijze op te stellen, te redigeren en te interpreteren. Elke clausule die aan bod komt, wordt op heldere en overzichtelijke wijze toegelicht volgens een vast stramien. De bespreking van de clausule wordt voorafgegaan door referenties naar de belangrijkste wetgeving, jurisprudentie en rechtsleer. De vele modelclausules die doorheen de reeks aan bod komen, staan garant voor de praktische bruikbaarheid van de reeks. Bovendien vormt een handige checklist op het einde van elke bespreking een onmisbare hulp bij de redactie en de verwerking van de clausule in het contract.

huurzakboekje-2017

Huurzakboekje 2018

Wolters Kluwer

Dit zakboekje is een handige en veilige leidraad. Zowel voor de professional, die zijn cliënt zo correct mogelijk moet inlichten als voor de vrijwilliger, resp. de hulpverlener, die met een concrete vraag wordt geconfronteerd. Maar ook voor de particulier, die zijn rechten en verplichtingen in zijn woonsituatie wil kennen. Voor wie nog dieper wil graven, wordt er verwezen naar de bibliografie die per hoofdstuk wordt weergegeven.

De formule van de zakboekjes vertoont het belangrijke voordeel dat snel en op periodieke basis kan worden in gespeeld op wijzigingen in de reglementering. Voor bepaalde takken van de reglementing m.b.t. wonen is dit geen overbodige luxe. Vooral de premiereglementeringen wordt soms meer dan éénmaal per jaar gewijzigd.

Het is een beknopte gids die u een schematisch, goed gestructureerd en actueel overzicht biedt van de materie, die vervat ligt in een enorm aantal afzonderlijke wetten, decreten en besluiten. Het behandelt het huurrecht vanuit verschillende situaties op een duidelijke en herkenbare wijze en houdt daarbij rekening met de regionale verschillen.

praktische-gids-voor-huurschade-2017

Praktische gids voor huurschade 2017

Wolters Kluwer

Dagelijks krijgt u vragen over schade en moet u inschatten wie wat moet betalen. Geen eenvoudige opdracht en absoluut geen wet van Meden en Perzen. Hoewel, met dit boek kunt u de meetkundige- en wiskundige precisie van de landmeter-expert koppelen aan de vaak moeilijk te doorgronden oorzaken en financiële gevolgen van huurschade. Met dit boek beschikt u over het werkmiddel om schade te bepalen, schade te waarderen en adviezen over aansprakelijkheid te formuleren. 

Aan de hand van voor de praktijk zeer relevante vragen krijgt u inzicht in alle mogelijke huurschadeposten, hun beoordeling, aan wie ze ten laste komen en wie moet instaan voor herstelling. De zeer concrete antwoorden staan niet los van het huurrecht. Dit kader – vastgelegd in regels en wetten – bepaalt immers grotendeels de waarde die eigenaars en huurders aan deze schade hechten. 

handelshuur-2018

Handelshuur 2018

Intersentia

De Handelshuurwet is al meer dan 65 jaar oud, de praktijk is springlevend, met veel aandachtspunten en risico’s. De belangen van de verhuurder en de huurder zijn meestal groot en de dwingende Handelshuurwet kent op meerdere punten een strikt formalisme en specifieke regels die een bijzondere kennis en waakzaamheid vereisen. De auteurs van dit boek, allen experten ter zake, focussen op vragen en knelpunten uit de praktijk en de recente evoluties en leringen uit de rechtspraak. 

Het boek bevat de volgende bijdragen:

Toepassingsgebied van de Handelshuurwet
Nicolas Carette en Pieter Brulez

Kortetermijnhandelshuur (zgn. pop-up huur)
Pieter Brulez

Duur, hernieuwing en beëindiging van een handelshuurovereenkomst
Aloïs Van Oevelen

Uitzettingsvergoeding en huurprijsherziening
Bin-Na Jeong en Frederic Blockx 

Onderhuur en huuroverdracht 
Wannes Buelens

Overdracht van het gehuurde goed onder de Handelshuurwet
Ruud Jansen

woninghuur-2018

Woninghuur. Medehuur, huurschade en de bevoegdheid inzake woninghuur 2018

Larcier

De zesde staatshervorming zorgde voor een overdracht van de bevoegdheid inzake woninghuur naar de gewesten. Naar aanleiding daarvan stelde de Vlaamse minister bevoegd voor Wonen een nieuw Vlaams huurdecreet in het vooruitzicht. Deze bijdrage bespreekt in eerste instantie de inhoud van de nieuwe gewestelijke bevoegdheden inzake woninghuur. Naast een algemene bespreking komen daarbij enkele concrete aspecten aan bod, zoals de bevoegdheid om in te grijpen in de procedure bij huurgeschillen. 
Daarnaast gaat de tekst in op twee actuele topics uit het materiële woninghuurrecht, met name de medehuur en de huurschade:

Het tweede deel heeft betrekking op feitelijke samenwoning en medehuur. In dit onderdeel worden eerste enkele algemene principes uit het verbintenissenrecht geschetst. Vervolgens komen de huidige regeling omtrent wettelijke medehuur en de bescherming van de gezinswoning (artikel 215, §2, Burgerlijk Wetboek) aan bod, net als de thematiek van huur door feitelijk samenwonenden. Telkens is er uitgebreid aandacht voor concrete implicaties voor de rechtsverhouding tussen de huurder en de verhuurder.

Een laatste deel heeft betrekking op het thema van de plaatsbeschrijving en het bewijs van huurschade. In dit deel ligt de nadruk eveneens bij diverse vraagstukken die relevant zijn voor de rechtspraktijk. De bijdrage begint met een schets van de huurdersverplichting om de woning op het einde van de huur terug te geven en de huurschade te vergoeden. Vervolgens komen de intredende plaatsbeschrijving en het bewijs van huurschade op het einde van de huurovereenkomst aan bod.

Telkens worden de regelgeving en de en de toepassing in de rechtspraktijk besproken. Na een vergelijking met Nederland en Frankrijk worden ook enkele aandachtspunten voor het Vlaams Huurdecreet geformuleerd.

op-weg-naar-een-vlaams-woninghuurdecreet

Op weg naar een Vlaams Woninghuurdecreet via een evaluatie van de federale woninghuurwet 2018

Larcier

Eerste commentaar bij het Vlaams Huurdecreet:

Het werk behandelt het Vlaams Woninguurdecreet, dat in 2018 in werking zal treden. De tekst geeft de lezer inzicht in het totstandkomingsproces en bespreekt daartoe in de eerste plaats de bevoegdheid inzake woninghuur. Vervolgens worden de bevindingen van een evaluatie van het federale woninghuurrecht geschetst. Deze evaluatie werd uitgevoerd door het Steunpunt Wonen, middels een brede consultatie van woonactoren en vertegenwoordigers van juridische beroepen. De bevindingen ervan liggen aan de basis van het nieuwe Vlaamse woninghuurrecht. De auteurs geven ook een eerste commentaar bij de doelstellingen, legistieke keuzes en materiële bepalingen van het nieuwe Vlaamse Woninghuurrecht, dat zowel voor hoofdverblijfplaatsen als studentenhuisvesting van toepassing zal zijn.

Praktische informatie

Tijdstip

16 oktober 2018

13.30u - 17.30u

Locatie Leuven Faculty Club
Prijs

210 EUR (excl. btw)

340 EUR (excl. btw)

30 EUR (excl. btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Incl. het boek 'Handelshuur 2012', documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde van Vlaamse Balies

Nationale Kamer van Notarissen

BIBF/IBR

IAB-B0458-2016/01

BIV

4 punten

3 uren 

3,5 uren

3,5 uren

3,5 uren (aangevraagd)

Inschrijven | Actualia Handelshuur - 16/10/2018

Kies hieronder welke sessie(s) u wenst te volgen:
Deelnemer
Extra deelnemer
Extra deelnemer 2
Bedrijf
Indien u een abonnement heeft, gelieve hier uw nummer in te geven.
Facturatie
Op dit e-mail adres sturen wij uw factuur door
Opmerking

Contact

klantendienst

Klantendienst

Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
015/45 34 30