M&D Seminars wordt
Studienamiddag

Actualia buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht

Overzicht van recente rechtspraak

  • 06/12/2019
  • 13.30u tot 17.30u
  • Groot-Bijgaarden
  • 199,00€

Het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht is van groot belang voor de rechtspraktijk. Om die reden is een bestendige update van recente wetswijzigingen, de laatste rechtspraak en een degelijk inzicht in de meest relevante rechtsleer een must.

Aan de hand van de rechtspraak van hoofdzakelijk het Hof van Cassatie krijgt u een overzicht van de recente ontwikkelingen in het domein van het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht.

Programma

12.30 – 13.30

Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien

13.30 – 17.00

Volgende items komen aan bod:

- aansprakelijkheid voor eigen daad

- aansprakelijkheid voor andermans daad

- aansprakelijkheid voor zaken, dieren en gebouwen

- het schadevereiste

- het oorzakelijk verband

- de schadeloosstelling

- de contractuele regelingen van de aansprakelijkheid (exoneratie- en vrijwaringsbedingen)

 

17.00-17.30

Mogelijkheid tot vraagstelling

Sprekers

alois-van-oevelen
prof. dr. Aloïs Van Oevelen
emeritus gewoon hoogleraar , UAntwerpen

Na de voltooiing van zijn rechtenstudie (KU Leuven, 1975) was Aloïs Van Oevelen eerst advocaat bij de balie te Antwerpen (1975-1977) en nadien assistent aan het departement rechten van de Universiteit Antwerpen (1977-1984), waar hij in 1984 promoveerde tot doctor in de rechten op een proefschrift over "De overheidsaansprakelijkheid voor het optreden van de rechterlijke macht" . Dit proefschrift werd bekroond met de Prijs van het Belgisch Instituut voor Bestuurswetenschappen 1985 en met de Fernand Collin-Prijs 1988.

In 1984 werd hij aan de Universiteit Antwerpen benoemd tot docent, nadien tot hoofddocent (1992) en vervolgens hoogleraar (1994) en gewoon hoogleraar (1997). Aan de Faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen doceert hij thans "Verbintenissenrecht" (tweede bachelor), "Bijzondere overeenkomsten" (derde bachelor) en "Grondige studie verbintenissen- en overeenkomstenrecht" (master).

Aan het Departement en de Faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen oefende hij verschillende beleidsfuncties uit, waaronder die van academisch secretaris (1984-1987), voorzitter van de curriculumcommissie (1993-1997), facultaire coördinator van de onderwijsvisitatie rechten (1995-1996), departements- en faculteitsvoorzitter (1997-2001) en co-voorzitter van het Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten (CBR) (2001-2012). Thans is hij onderzoeksleider van de onderzoeksgroep “Rechtshandhaving” (sinds 2009) en voorzitter van de examencommissie van de masteropleiding in de rechten (sinds 2006). Aan de Universiteit Antwerpen is hij voorzitter van de Werkgroep Postacademische Vorming (sinds 2005).

Hij publiceerde verschillende boeken en talrijke wetenschappelijke bijdragen over diverse onderwerpen in de domeinen van het algemeen verbintenissenrecht, het aansprakelijkheidsrecht en de bijzondere overeenkomsten.

Lees meer

Praktische informatie

Tijdstip

06 december 2019

13.30u - 17.30u

Locatie Groot-Bijgaarden Waerboom
Prijs

199 EUR (excl. btw)

30 EUR (excl. btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde van Vlaamse Balies

BIBF/IBR

IAB-B0580/2019-01

 

4 punten

3,5 uren

3,5 uren

 

Gerelateerde boeken

bestendig-handboek-verbintenissenrecht-2018
Bestendig handboek verbintenissenrecht 2018
Wolters Kluwer

Het verbintenissenrecht is één van de peilers van het Belgisch privaatrecht. De basisregels inzake verbintenissen gaan terug op het Burgerlijk Wetboek en zijn dus meer dan twee eeuwen oud. Geen andere rechtstak is zo grondig bestudeerd en geanalyseerd. De medaille heeft ook een keerzijde: door de vele subtiliteiten en nuances volstaat het Burgerlijk Wetboek al lang niet meer voor wie de materie écht wil doorgronden. Wil u de regels van de kunst tot in de kleinste details beheersen en uw opdrachtgevers van het beste advies voorzien, dan boort u best andere bronnen aan. Alle aspecten van een concreet dossier, zoals u ze in uw praktijk behandelt, komen in het handboek aan bod. Dit werk biedt u zowel de grondbeginselen als vele praktijkvoorbeelden. Het is dus vooral een aanwinst voor wie concrete problemen te lijf wil gaan.

Een greep uit de meest recente bijdragen: 

  • Enkele soorten verbintenissen door Mari-Angeles Vega Leon
  • Derdenwerking van de overeenkomst/De betaling/De opzegging door Katrien Vanhalle
  • Definitie van verbintenissen/Schuldvernieuwing/Schuldvergelijking/De quasi-contracten/Nietigheid/Kwijtschelding door Jan Roodhooft
  • Verbintenissen met een tijdsbepaling/Verbintenissen onder voorwaarde/Rechtsverwerking/Interest/Verjaring door Nancy Peeters
Lees meer
bijzondere-overeenkomsten-in-kort-bestek-2019
Bijzondere overeenkomsten in kort bestek (achtste editie) 2019
Intersentia

De achtste editie van het boek Bijzondere overeenkomsten in kort bestek is volledig gericht op de elementaire beginselen. Er zijn geen voetnoten, maar wel een beperkte bibliografie, na elk deel een aantal oefeningen (sommige met voorbeeld van oplossing) en ook een aantal didactische schema’s en tabellen.

Deel I behandelt contracten inzake overdracht van eigendom, zoals koop, kanscontracten en dading. In deel II komen contracten inzake genot van eigendom aan bod, zoals huur, lening, leasing, franchising en licentie. In deel III worden dienstenovereenkomsten besproken. Het betreft aanneming, de Woningbouwwet, bewaargeving, sekwester en lastgeving.

Lees meer
handboek-verbintenissenrecht-gebonden-2019
Handboek verbintenissenrecht (GEBONDEN) 2019
Intersentia

Verbintenissen behoren tot de essentie van het menselijk leven. Het verbintenissenrecht heeft als doelstelling het sociaal en economisch verkeer in goede banen te leiden, te zorgen voor efficiëntie en rechtszekerheid, de autonomie van de mens te erkennen en maatschappelijke rechtvaardigheid na te streven. Het verbintenissenrecht is (nog altijd) het koninginnenstuk van het recht en dé basis voor andere rechtstakken.

Dit referentiewerk biedt een grondig en globaal overzicht van het verbintenissenrecht: de situering en doelstellingen van het verbintenissenrecht, het begrip en de soorten verbintenissen, de bronnen van de verbintenissen (inclusief de verbintenis door eenzijdige wilsuiting, de vertrouwensleer, de overeenkomst – waaronder de geldigheidsvereisten bekwaamheid, toestemming, voorwerp en oorzaak, de interpretatie, de aansprakelijkheid en aansprakelijkheidsregelingen, derdenwerking, nietigheden, ontbinding en opzegging – en de rechtsfeiten), de overdracht van verbintenissen, en het uitdoven en tenietgaan van verbintenissen.

In dit handboek wordt doelbewust ook een ruime plaats voorbehouden voor drie in onze ogen belangrijke onderwerpen die doorgaans in een handboek verbintenissenrecht minder aan bod komen, nl. de verjaring, het huidige en toekomstige bewijsrecht, en het internationaal privaatrecht inzake verbintenissen. Naast de algemene regeling van de verschillende rechtsfiguren, wordt ook specifieke aandacht besteed aan (de geoorloofdheid van) de contractuele regelingen van deze figuren en aan de invloed van het Wetboek Economisch Recht.

De editors en de auteurs, een dynamisch team van specialisten, hebben altijd gestreefd naar volledigheid, voor zover de rechtsbronnen als relevant werden beschouwd. Bij dit onderzoek bleken, naast alle recente werken, ook de boeken van oudere auteurs, zoals Demolombe, Laurent, Kluyskens, Dekkers en vanzelfsprekend De Page, nog steeds relevant om verwerkt te worden.

De auteurs benadrukken de controverses in rechtspraak en rechtsleer, geven de argumenten pro en contra kritisch weer en nemen persoonlijk standpunt in. Doelbewust wordt de tekst met talrijke voorbeelden geïllustreerd, zowel uit de cassatierechtspraak als uit de rechtspraak van feitenrechters.

Dit alles resulteert in dit uiterst actuele naslagwerk, bijgehouden tot 1 september 2019 met inbegrip van een uitvoerige analyse van het nieuwe bewijsrecht en dat dankzij een gedetailleerd trefwoordenregister snel raadpleegbaar is.

Lees meer
de-contractuele-fout-2019
De contractuele fout 2019
Keure

De contractuele fout is een enigszins onderbelichte figuur in de rechtsleer, zeker in vergelijking met haar buitencontractuele tegenhanger, de onrechtmatige daad. De afgelopen jaren is met een reeks van kwaliteitsvolle proefschriften, die onder meer gaan over prijsvermindering, gedeeltelijke ontbinding en de begroting van de schadevergoeding wegens contractuele fout, een belangrijke inhaalbeweging in gang gezet. Die inhaalbeweging wordt in dit boek voortgezet.

Experts uit de juridische praktijk en de academische wereld laten hier hun licht schijnen over verscheidene facetten van de contractuele fout. Enerzijds wordt dieper ingegaan op de basisprincipes van de contractuele fout, anderzijds wordt aandacht besteed aan actuele, praktijkrelevante leerstukken die verband houden met de contractuele fout.

Lees meer

Inschrijven | Actualia buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht - 06/12/2019

Contact

klantendienst
Klantendienst
Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
09/224 31 46

Lees meer