Op 1 januari 2018 trad de wet van 11 juli 2013 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft en tot opheffing van diverse bepalingen ter zake (‘de Pandwet’) eindelijk in werking. Het op punt stellen van het pandregister –essentieel voor de werking van het nieuwe registerpand – zorgde meermaals voor de uitstel van de inwerkingtreding.

Dit pandregister is de ingrijpendste nieuwigheid van de Pandwet, waardoor inpandgeving mogelijk wordt zonder de fysieke buitenbezitstelling van het goed waarop het pand wordt gevestigd. Tot de inwerkingtreding van de Pandwet op 1 januari 2018 kwam een pandrecht op roerende goederen tot stand door middel van buitenbezitstelling (dit vormde het gemeen recht voor roerende goederen, onder artikelen 2071 eerste lid, 2074 en 2076 BW), fictieve buitenbezitstelling (voor schuldvorderingen, onder artikel 2075 BW) of registratie (voor het pand op de handelszaak, onder de Wet Pand Handelszaak). Voortaan kan de pandgever ook roerende lichamelijke goederen bij zich houden en blijven gebruiken, en in principe zelfs verkopen, indien dit past binnen het kader van een normale uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten. Een pandrecht wordt voortaan tegenstelbaar aan derden door registratie in het Pandregister.

Eén jaar na de invoering van de Pandwet behandelen de sprekers de vragen en problemen uit de praktijk en werpen ze een blik op het voorwerp, de vestiging en de uitwerking van zekerheden onder de Pandwet.

Sprekers

thomas-donnez
Meester Thomas Donnez
Advocaat, Eubelius

Thomas Donnez is advocaat bij Eubelius en lid van de praktijkgroep Bank- en Financieel recht. Hij heeft een bijzondere focus op bank- en kapitaalmarkttransacties en financiële regulering.

Binnen het bank- en kapitaalmarkttransacties, richt Thomas zich op (grensoverschrijdende) gesyndiceerde kredieten, vastgoedfinancieringen, herstructureringen van schulden en publieke en private aanbiedingen van effecten en schuldinstrumenten.

Thomas publiceert regelmatig en spreekt geregeld tijdens seminaries over financieel- en zekerhedenrecht.

Lees meer
dorothy-gruyaert
Meester Dorothy Gruyaert
Advocaat, Eubelius

Dorothy Gruyaert is advocate en maakt deel uit van het team Vastgoedrecht bij Eubelius. Zij verleent bijstand bij zowel procedures als het redigeren van contracten.

Dorothy behaalde in 2016 de graad van doctor in de rechten met haar proefschrift over de exclusiviteit van het eigendomsrecht en heeft daardoor expertise opgebouwd op het vlak van (fiduciaire) eigendomsconstructies.

Dorothy publiceert en spreekt regelmatig over diverse onderwerpen binnen het domein van het zakenrecht en zekerhedenrecht.

Lees meer

Programma

12:30 - 13:30
Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien
13:30 - 17:15

1 jaar Registerpand

17:15 - 17:30
Mogelijkheid tot vraagstelling

Gerelateerde boeken

roerende-zekerheden-na-de-pandwet
Roerende zekerheden na de Pandwet 2017
Intersentia

Het Belgische recht inzake zakelijke zekerheden is door de inwerkingtreding van de wet van 11 juli 2013 op de roerende zekerheden (“Pandwet”) en de reparatiewet van 25 december 2016 grondig gewijzigd. Dit boek bevat een diepgaande bespreking van de meeste aspecten van deze nieuwe wetgeving, alsook een inzicht in het Belgische recht inzake roerende zekerheden zoals het er na de inwerkingtreding van deze wetten uitziet. Het gaat om een ingrijpende hervorming, waarbij vele facetten van het recht inzake roerende zekerheden werden gewijzigd. Het samenspel tussen de nieuwe regels en de regels die blijven gelden is niet altijd even eenvoudig en daarom bieden de auteurs zowel stevig onderbouwde analyses als praktische antwoorden op een hele reeks concrete vragen.

Met bijdragen van Luc Bontinck, Eric Dirix, Roel Fransis, Robbert Jacobs, Ruud Jansen, Jasmine Malekzadem, Koen Panis, Vincent Sagaert, Reinhard Steennot, Matthias E. Storme en Sander Van Loock.

Lees meer
het-nieuwe-zekerheidsrecht-2014
Het nieuwe zekerheidsrecht 2014
Intersentia

Met de wet van 11 juli 2013 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft, heeft de wetgever het stelsel van de zakelijke zekerheden op roerende goederen grondig hervormd. Het was de uitgesproken bedoeling van de wetgever om te komen tot een stelsel van zekerheidsrechten dat doeltreffend, flexibel en voorspelbaar is, om zo de kredietverlening te bevorderen ter versterking van de economie. Aldus kan de nieuwe regeling volgens de wetgever een bijdrage leveren om de economische crisis waarin ons land zich bevindt, het hoofd te bieden.

Dit boek beoogt de achtergrond, de inhoud en de praktische weerslag van de nieuwe regeling grondig te analyseren. Als opvallende vernieuwingen kunnen alvast worden aangestipt:
- de invoering van een bezitloos pandrecht, dat onderworpen is aan publiciteit in een nieuw op te richten pandregister;
- de afschaffing van de bijzondere regeling van het handelspand, het pand op de handelszaak en het landbouwvoorrecht;
- de afschaffing van bepaalde voorrechten en de verruiming van het voorrecht van de onderaannemer;
- de invoering van bijzondere regels voor inpandgeving door consumenten;
- de wettelijke erkenning van de figuur van de zekerheidsagent;
- de vereenvoudiging van de procedure voor de uitwinning van pandrechten, waarbij uitwinningsgeschillen voortaan bij de beslagrechter worden geconcentreerd;
- de invoering van bijzondere regels voor pandrechten op geldsommen en schuldvorderingen, waarbij ook de overdracht van schuldvordering tot zekerheid wordt geregeld;
- de invoering van nieuwe regels voor de zekerheidsfunctie van het eigendomsvoorbehoud, dat voortaan als een volwaardig zekerheidsrecht wordt aangemerkt;
- de invoering van een wettelijke regeling voor de zekerheidsfunctie van het retentierecht.

Met bijdragen van Joke Baeck, Karen Broeckx, Ruud Jansen, Pieter Nobels, Ivan Peeters, Johan Pieters, Reinhard Steennot en Ivan Verougstraete.

Lees meer
een-kritische-blik-op-zekerheden-prijsregulering-en-ontslag-2016
Een kritische blik op zekerheden, prijsregulering en ontslag 2016
Intersentia

Deze bundel bevat vijf bijdragen naar aanleiding van presentaties tijdens de Alumnidag nr. 3 van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de UGent:
Joke Baeck (UGent) analyseert de wet die het zekerhedenrecht hervormt.
Piet François (bedrijfsjurist BNP Paribas Fortis) stelt de vraag of die wet wel nodig was en niet meer problemen creëert dan ze oplost.
Philippe Lambrecht en Erik Peetermans (VBO) analyseren de instrumenten van prijsregulering in het Wetboek Economisch Recht.
Ludo Cornelis (VUB) vraagt zich af of er nog iets overblijft van rechterlijke controle op excessieve prijzen.
Willy Van Eeckhoutte (UGent) analyseert ten slotte de ins en outs van het ontslagrecht, dat met CAO nr. 109 grondig werd hervormd.

Lees meer
de-hervorming-van-de-roerende-zakelijke-zekerheden-2013
De hervorming van de roerende zakelijke zekerheden 2013
Wolters Kluwer

De wet van 24 juni 2013 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft, levert een fundamentele hervorming op van het pandrecht. De nieuwe wet beantwoordt nu aan de geldende moderne en internationaal erkende standaarden. De inwerkingtreding ervan is bepaald op 1 december 2014.

Een modernisering was dringend noodzakelijk. Het vereiste van de buitenbezitstelling van de goederen werd afgeschaft en vervangen door een publiciteitsregime voor pandrechten. Bovendien werden de regels betreffende de zakelijke zekerheden op roerende goederen vereenvoudigd en coherent gemaakt.

De zwaartepunten van deze hervorming kunnen als volgt worden samengevat:

- het pand wordt een consensuele overeenkomst;

- de tegenwerpelijkheid van het pand wordt gerealiseerd door hetzij registratie, hetzij buitenbezitstelling;

- het eigendomsvoorbehoud wordt veralgemeend geregeld in het BW;

- het retentierecht wordt eveneens wettelijk geregeld en verschaft een voorrecht;

- de zekerheidstrust wordt ingevoerd;

- de uitwinning van pandrechten wordt gemoderniseerd: in beginsel wordt zij conventioneel en buitengerechtelijk en alle procedures worden gecentraliseerd bij de beslagrechter.

Deze uitgave bevat ook telkens een vergelijking tussen het oude en het nieuwe recht. Kortom, dit boek is een onmisbaar instrument om vertrouwd te raken met het nieuwe recht.

Lees meer

Praktische informatie

Tijdstip

15 november 2018

13.30u - 17.30u

Locatie Kontich De Jachthoorn
Prijs

207 EUR (excl. btw)

30 EUR (excl. btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde van Vlaamse Balies

Nationale Kamer van Notarissen

BIBF/IBR

IAB-B0458-2016/01

4 punten

3 uren 

3,5 uren

3,5 uren

Inschrijven | 1 jaar Registerpand - 15/11/2018

Deelnemer
Extra deelnemer
Extra deelnemer 2
Bedrijf
Indien u een abonnement heeft, gelieve hier uw nummer in te geven.
Facturatie
Op dit e-mail adres sturen wij uw factuur door
Opmerking

Contact

klantendienst
Klantendienst
Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
015/45 34 30

Lees meer