Op 6 september 2017 werd een ontwerp van decreet ingediend in het Vlaams Parlement dat een aantal inhoudelijke wijzigingen doorvoert aan het bestaande Bodemdecreet.

Het gaat hierbij o.m. om:

  • de invoering van een verplicht bodemonderzoeksmoment voor nog niet onderzochte gronden met potentieel historische bodemverontreiniging met daaraan gekoppeld de mogelijkheid tot vrijstelling van die onderzoeksplicht voor particulieren;
  • de afschaffing van de veralgemeende conformverklaring van bodemonderzoeken en auditing van de erkende bodemsaneringsdeskundigen;
  • de optimalisering van het instrumentarium voor de sectorfondsen;
  • de inkanteling van het gebruik van bodemmaterialen (bagger- en ruimingsspecie, grondbrij en bentonietslib) in de regeling over het gebruik van uitgegraven bodem van het Bodemdecreet en VLAREBO.

Bron: Ontwerp van decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 en artikel 38 van het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, en tot opheffing van diverse bepalingen van het VLAREBO-besluit van 14 december 2007