De regering heeft recent een wetsontwerp ingediend dat wijzigingen wil aanbrengen aan de reglementering m.b.t. uitvindingsoctrooien.

In de tekst van het wetsontwerp wordt o.m. volgende reden voor de wetswijziging aangegeven:

"In de huidige Belgische wetgeving ontbreken immers nog bepaalde beperkingen en uitzonderingen inzake octrooien die in de UPC-Overeenkomst worden voorzien. In de Belgische wetgeving worden de uitzonderingen bovendien soms in verschillende termen verwoord dan deze in de UPC-Overeenkomst.
Als men de huidige situatie zou laten zoals ze is, op het ogenblik van inwerkingtreding van de UPC-Overeenkomst en de implementering van het eenheidsoctrooi, dan zou dit ertoe kunnen leiden dat een rechter de mogelijke inbreuk op een octrooi met rechtsgevolgen in België, en dus de gegrondheid van een vordering inzake namaak, op verschillende wijze beoordeelt, al naargelang het om een Belgisch octrooi, een klassiek Europees octrooi of een Europees octrooi met eenheidswerking gaat. Met andere woorden: de draagwijdte van de rechten verbonden aan een octrooi dat van kracht is in België zou verschillen naargelang de aard van het betrokken octrooi."

Bron: Wetsontwerp houdende wijziging van diverse bepalingen betreffende de uitvindingsoctrooien in verband met de implementering van het eenheidsoctrooi en het eengemaakt octrooigerecht - ingediend op 6 november 2017

 

Gerelateerde opleiding

Op 14.12.2017 spreekt Mr. Pieter Callens over de actiemogelijkheden waarover men kan beschikken bij inbreuken op intellectuele eigendomsrechten tijdens de studienamiddag 'Procederen over intellectuele eigendomsrechten'.

Deze studienamiddag gaat door op 14.12.2017 in Leuven.

Op 23.01.2018 geeft Stephanie Wuyts - merkengemachtigde bij Novagraaf - een webinar rond de hervormingen in het EU-merkenrecht.