Concreet: Een echtpaar, aanvankelijk gehuwd onder het wettelijk stelsel, stapt enkele jaren later over te stappen naar het stelsel van scheiding van goederen.

Zij passen hun huwelijkscontract nog verder aan door aan hun onverdeelde goederen een verblijvingsbeding ten voordele van de langstlevende echtgeno(o)t(e) te koppelen. Ingevolge dit beding komen deze goederen, door uitwerking van het huwelijkscontract en aldus bij huwelijksvoordeel, bij overlijden van de eerststervende echtgeno(o)t(e) in volle eigendom toe aan de langstlevende echtgeno(o)t(e).

De aanvragers argumenteren dat deze techniek niet belastbaar is met schenk-of erfbelasting, en VLABEL sluit zich hierbij aan.

Volledig artikel en bron: Cazimir