Het ‘Vlaams woninghuurdecreet’ brengt alle federale regels samen die te maken hebben met private huur, stemt die regels af op de eisen uit de Vlaamse Wooncode op het vlak van woonkwaliteit, woonzekerheid, woonomgeving en betaalbaarheid, en legt eigen accenten.

Het decreet geldt vanaf 1 januari 2019. Ook al moeten de uitvoeringsbesluiten nog gepubliceerd worden.

Bron: Vlaams woninghuurdecreet - Decreet van 9 november 2018 houdende bepalingen betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen of delen ervan, BS 7 december 2018