Het thans goedgekeurde decreet strekt er toe om wijzigingen door te voeren in de VCRO en beoogt o.a. de modernisering van het systeem van decretale onderbouwing van de ruimtelijke beleidsplanning als vervolg op de ruimtelijke structuurplanning.

Daarnaast brengt het decreet volgende wijzigingen aan in de regelgeving met betrekking tot handhaving:

  • aanpassingen aan de VCRO in afwachting van de inwerkingtreding van het decreet van 25 april 2014 betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning op vlak van dwangsombevoegdheid, stakingsbevel en administratieve geldboete;
  • aanpassingen en toevoegingen aan het voornoemde decreet van 25 april 2014 aan de bepalingen betrekking hebbende op de VCRO, in functie van de integratie van de opdrachten van het agentschap Inspectie RWO in het departement Leefmilieu, Natuur en Energie op vlak van de beboetingsentiteit, bestuurlijke beroepen en verbalisanten ruimtelijke ordening;
  • aanpassingen en toevoegingen aan het voornoemde decreet van 25 april 2014 aan de bepalingen betrekking hebbende op de VCRO, op het vlak van temporele werking van de nieuwe bestuurlijke maatregelen, termijnen voor het opleggen van stakingsbevelen, verjaring van inbreuken, dwangsombevoegdheid etc., alsook een aantal technische aanpassingen;
  • technische aanpassingen aan andere decreten in functie van bovenvermelde wijzigingen.

Bron: Vlaams Parlement - Ontwerp van decreet houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving

Op de website van het Vlaams Parlement vindt u de volledige (ontwerp)tekst en de bijhorende verslagen en amendementen.