De Kamer keurde vorige week (op 8 maart 2018) het wetsontwerp over de minnelijke schikking en vele andere wijzigingen van het strafprocesrecht goed.

Met deze wet (houdende wijzigingen van diverse bepalingen van het strafrecht, de strafvordering en het gerechtelijk recht) wou de wetgever het strafwetboek en wetboek van strafvordering conformeren aan de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof.

Komen daarbij (o.m.) aan bod:

  • De verbeurdverklaring (artikel 43, 43bis en 43quater strafwetboek) en het beslag (35ter wetboek van strafvordering)
  • De onontvankelijkheid van de strafvordering door de vereffening en ontbinding van de rechtspersoon (artikel 20 voorafgaande titel wetboek van strafvordering)
  • Inzage in het strafdossier (artikel 21bis en 61ter wetboek van strafvordering)
  • Rechtsplegingsvergoeding in graad van beroep en bij een rechtstreekse dagvaarding (artikel 162 bis Sv)
  • Minnelijke schikking & de bemiddelingen – artikelen 216bis en 216ter wetboek van strafvordering

Voor een eerste bespreking legde LegalNews.be zijn oor te luisteren bij mr. Catherine Van de Heyning (Eubelius). Lees het volledige artikel hier .

De tekst van het wetsontwerp houdende wijzigingen van diverse bepalingen van het strafrecht, de strafvordering en het gerechtelijk recht, zoals aangenomen door de Kamer op 8 maart 2018, leest u hier.
 

Gerelateerde opleiding

Voor een actuele update en stand van zaken in het straf- en strafprocesrecht, verwijzen wij u graag naar onze studienamiddag 'Actualia Strafrecht' die doorgaat op 15.03.2018 in Gent.