Momenteel wordt er in het Vlaams parlement gedebatteerd over een ontwerp van decreet dat o.m. een aantal wijzigingen van de Vlaamse Codex Fiscaliteit wil doorvoeren.

Een van de meest in het oog springende maatregelen is de aanpak van het zgn. finaal verrekeningsbeding. Zie ook ons eerder bericht: Verrekenbedingen onder vuur.

In het verslag dat op 20 november 2017 werd ingediend, verantwoordt Tommelein het standpunt van de Vlaamse regering.

Tommelein:
"Het ontwerp van decreet viseert helemaal geen verkrijgingen tussen echtgenoten in het algemeen, noch huwelijkscontracten met scheiding van goederen. De keuze voor het stelsel van de scheiding van goederen kan volgens de minister zeer terecht zijn, vanwege de beroepsaansprakelijkheid van een van de echtgenoten bijvoorbeeld. Met de fiscale neutralisering beoogt de regering enkel een billijke fiscale behandeling. Zij viseert dus geenszins de huwelijkscontracten met scheiding van goederen, zoals hij zo-even benadrukte. Dat blijkt ook uit een tweede maatregel waarin hij in het verlengde daarvan voorziet."

De plenaire bespreking is voorzien op 6 december 2017. Wordt dus ongetwijfeld nog vervolgd ...

Bron: Verslag namens de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting uitgebracht door Jan Bertels en Jos Lantmeeters over het ontwerp van decreet houdende bepalingen tot verdere regeling van de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen voor de Vlaamse Gemeenschap en voor het Vlaamse Gewest en de instellingen die eronder ressorteren, diverse fiscale bepalingen, en de overname van de dienst van de belasting op spelen en weddenschappen, de automatische ontspanningstoestellen en de openingsbelasting op slijterijen van gegiste dranken - ingediend op 20 november 2017

Gerelateerde opleiding

Tijdens de studiedag "Successieplanning anno 2018" van 07.12.2017 zal Mr. Ann Maelfait een actueel overzicht geven m.b.t. testamenten en huwelijkscontracten anno 2018.