Een KB van 13 september 2017 schrapt de verbodsbepalingen inzake marktmisbruik uit het ‘KB van 21 augustus 2008 houdende nadere regels voor bepaalde multilaterale handelsfaciliteiten’.

Deze verbodsbepalingen zijn voortaan terug te vinden in artikel 39, § 2 en artikel 40, § 4 van de ‘wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten’ - en betreffen de omzetting van de bepalingen ter zake uit de richtlijn marktmisbruik, die hiermee omgezet zijn in Belgisch recht.

Ze bepalen nu zelf het volledige toepassingsgebied van respectievelijk de strafrechtelijke verbodsbepalingen inzake marktmanipulatie en inzake misbruik van voorwetenschap.

Inwerkingtreding: 21 augustus 2017

Bron: Koninklijk besluit van 13 september 2017 tot wijziging, met het oog op de omzetting van richtlijn 2014/57/EU, van het koninklijk besluit van 21 augustus 2008 houdende nadere regels voor bepaalde multilaterale handelsfaciliteiten, BS 28 september 2017.

 

 

Gerelateerde opleiding

Tijdens de studiedag 'Mededinging' krijgt u een praktijkgerichte update van het Belgische én Europese mededingingsrecht.