Arrest van de Raad van State nr. 240.322 van 27 december 2017

De Belgische en Europese wetgever hebben de krijtlijnen waarbinnen een gunningscriterium wordt geacht verband te houden met het voorwerp van de opdracht, zeer ruim getrokken.

Uit overweging 97 van richtlijn 2014/24/EU blijkt dat de aanbestedende overheid zelfs ook extrinsieke elementen mag betrekken bij het vaststellen van een gunningscriterium.

Binnen deze ruime perken mag de aanbestedende overheid kiezen welke gunningscriteria zij zal hanteren bij de beoordeling van de offertes, om te bepalen welke volgens haar de economisch meest voordelige offerte is.

"Het komt niet aan de Raad van State toe om in de plaats van de aanbestedende overheid te bepalen welke criteria zij dient te hanteren. Wel komt het hier aan de Raad van State toe om na te gaan of het gehanteerde gunningscriterium het rechtens vereiste verband vertoont met het voorwerp van de opdracht".

Volledig artikel en bron: Publius

 

 

Gerelateerde opleiding

Voor een actueel overzicht en een stand van zaken van de wetgeving rond overheidsopdrachten verwijzen wij u graag naar onze themadag 'Overheidsopdrachten' die doorgaat op 08.03.2018 in Sint-Niklaas.