De verzekeringsovereenkomsten burgerlijke aansprakelijkheid motorrijtuigen moeten voortaan aan veel striktere eisen beantwoorden. Bedoeling is meer duidelijkheid, zekerheid en garanties te creëren voor alle betrokken partijen. In een moderne context… Het KB van 16 april 2018 vervangt de bepalingen uit 1992. Een broodnodige update ook om rekening te houden met de bepalingen uit de Verzekeringswet van 2014 en de wijzigingen aan de WAM-wet.

Het KB van 16 april 2018 legt een aantal nieuwe minimumvoorwaarden op, waar alleen kan van worden afgeweken ten gunste van de verzekeringnemer, van de verzekerde of van elke derde die bij de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst betrokken is. Het besluit is van toepassing op de verkeersongevallen die plaatsvinden vanaf 12 mei 2018, de dag waarop het KB in werking treedt. De inwerkingtreding (en latere wijzigingen aan het besluit) leiden van rechtswege tot wijziging van de verplichtingen van de verzekeraars zoals die voortvloeien uit de lopende verzekeringsovereenkomsten. Met uitzondering van de premieverhogingen, kunnen deze wijzigingen de opzegging van de lopende overeenkomst niet rechtvaardigen.

De verzekeraars zijn verplicht om de verzekeringsovereenkomsten en andere verzekeringsdocumenten aan te passen aan de bepalingen van het besluit. En dat ten laatste op 1 november 2019. Tot die datum hoeven de bestaande en de nieuwe verzekeringsovereenkomsten niet naar de vorm overeen te stemmen met de bepalingen van het besluit.

Bron: Koninklijk besluit van 16 april 2018 tot vaststelling van de voorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten tot dekking van de verplichte aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen, BS 2 mei 2018.

 

 

Gerelateerde opleiding

Tijdens onze jaarlijkse themadag 'Verzekeringsrecht' bespreken Mr. Stéphane Vereecken en Mr. Sigrid Heirbrant een aantal actuele topics uit het verkeersrecht en het verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht.