Samenvatting
De artikelen 49 en 56 VWEU, de beginselen van gelijke behandeling en non-discriminatie alsook de transparantieverplichting moeten aldus worden uitgelegd dat zij van toepassing zijn op de sluiting van een aansluitingsovereenkomst tussen een werkgever – een publiekrechtelijke instelling – en een bedrijfsvoorzieningskas betreffende het beheer en de belegging van bijdragen voor ontslagvergoedingen voor de werknemers van deze werkgever, ook al hangt de sluiting van een dergelijke overeenkomst niet uitsluitend af van de wil van de werkgever, maar is daarvoor de goedkeuring van de werknemers dan wel de ondernemingsraad vereist.

 

Referentieregel
HvJ (9e k.) nr. C-699/17, 4 april 2019 (Allianz Vorsorgekasse AG)

Procedure ingeleid door Allianz Vorsorgekasse AG

Verzoek van het Verwaltungsgerichtshof om een prejudiciële beslissing

Prejudiciële verwijzing – Overheidsopdrachten – Sluiting van aansluitingsovereenkomsten met een bedrijfsvoorzieningskas die belast is met het beheer van bijdragen voor de sociale verzekering van werknemers – Sluiting waarvoor het akkoord van de werknemers of hun vertegenwoordiging nodig is – Richtlijn 2014/24/EU – Artikelen 49 en 56 VWEU – Beginselen van gelijke behandeling en non-discriminatie – Transparantieverplichting

Lees de tekst van het arrest hier