Referentieregel:

Cass. (3e k.) AR S.08.0121.F, 14 november 2016 (R.B. / Maquet Belgium sa)

Samenvatting:

Uit artikel 7 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis, van 7 juni 1985, gesloten in de Nationale Arbeidsraad betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij wijziging van werkgever ingevolge de overgang van ondernemingen krachtens overeenkomst en tot regeling van de rechten van de werknemers die overgenomen worden bij overname van activa na faillissement, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 25 juli 1985, volgt dat de verkrijger de salarisvoorwaarden die in de overgelaten onderneming van kracht waren niet mag wijzigen zonder instemming van de werknemer.

Volgens artikel 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis, van 7 juni 1985, regelt die overeenkomst niet de overgang van de rechten der werknemers op de prestaties die voortspruiten uit de stelsels inzake ouderdoms-, overlevings- en invaliditeitsuitkeringen, toegekend uit hoofde van aanvullende regimes van sociale voorzieningen. De verkrijger is bijgevolg niet verplicht het groepsverzekeringsstelsel dat binnen de overgelaten onderneming bestond, voort te zetten.

Vindplaats

http://www.cass.be (1 december 2016); JTT 2017, afl. 1269, 74, noot PELTZER, L.; RW 2017-18 (samenvatting), afl. 32, 1261 en http://www.rw.be/(10 april 2018)

Lees hier de tekst van het arrest.