Cass. (1e k.) AR C.17.0120.N, 12 oktober 2017 (MExT Belgium nv / A.V.B. Electronics bvba)

Samenvatting
Uit de parlementaire voorbereiding en uit de tekst van artikel 1394/20 Gerechtelijk Wetboek blijkt dat de procedure van invordering van onbetwiste geldschulden facultatief is en dat een schuldeiser de mogelijkheid behoudt om de geldschulden in te vorderen via een gewone gerechtelijke procedure. Bovendien kunnen interesten en schadebedingen via deze procedure maximaal ten belope van 10 pct. van de hoofdsom worden ingevorderd en verloopt minstens een maand en acht dagen vooraleer een uitvoerbaar verklaard proces-verbaal van niet-betwisting kan worden afgeleverd. Uit het vorenstaande volgt dat de keuze voor een gewone gerechtelijke procedure in plaats van voor de procedure van invordering van onbetwiste geldschulden, op zich geen fout uitmaakt, noch blijk geeft van procesmisbruik.

Vindplaats
Juristenkrant 2017 (weergave GILLAERTS, P.), afl. 358, 1; DAOR 2018, afl. 125-126, 64, noot -; http://www.cass.be (1 november 2017); JT 2018, afl. 6726, 320 en http://jt.larcier.be/ (17 april 2018); NJW 2017, afl. 373, 896, noot DE JAEGER, T.; RABG 2018, afl. 5, 437; RW 2017-18, afl. 16, 617 en http://www.rw.be/ (18 december 2017), noot GILLAERTS, P.; TBH 2018 (samenvatting VANDEN BERGHE, O.), afl. 1, 98 en http://www.rdc-tbh.be/ (15 februari 2018); TGR-TWVR 2017, afl. 5, 385; P&B 2018, afl. 2, 59, noot DE PRETER, I., DUPON, F.

Lees hier de tekst van het arrest

Gerelateerde opleidingen

 

Mr. Jan Van Camp (advocaat Laga) licht één en ander verder toe tijdens de webinar "Invordering onbetwiste schuldvorderingen" - deze webinar gaat door op 21.08.2018 en maakt deel uit van onze Webinar Days 2018