Referentieregel:

HvJ (5e k.) nr. C-54/16, 8 juni 2017 (Vinyls Italia SpA / Mediterranea di Navigazione SpA) 

Verzoek van de Tribunale Ordinario di Venezia om een prejudiciële beslissing

Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Insolventieprocedures – Verordening (EG) nr. 1346/2000 – Artikelen 4 en 13 – Rechtshandelingen die nadelig zijn voor het geheel van schuldeisers – Omstandigheden waarin de betrokken rechtshandeling kan worden bestreden – Handeling onderworpen aan het recht van een andere lidstaat dan de lidstaat waar de procedure is geopend – Handeling die niet op grond van dat recht kan worden bestreden – Verordening (EG) nr. 593/2008 – Artikel 3, lid 3 – Recht gekozen door partijen gekozen recht – Aanknopingspunten van de betrokken situatie allemaal in de lidstaat waar de procedure is geopend – Invloed

Samenvatting:

Artikel 13 van verordening (EG) nr. 1346/2000 van de Raad van 29 mei 2000 betreffende insolventieprocedures moet aldus worden uitgelegd dat de vorm waarin en de termijn waarbinnen diegene die voordeel heeft getrokken uit een voor het geheel van schuldeisers nadelige handeling, een exceptie op grond van dit artikel moet opwerpen om zich te verzetten tegen een vordering tot herroeping van die handeling volgens de bepalingen van de lex fori concursus, en de vraag of dit artikel ook ambtshalve mag worden toegepast door de bevoegde rechter, in voorkomend geval buiten de termijn waarover de betrokken partij beschikt, een zaak zijn van het procesrecht van de lidstaat op het grondgebied waarvan het geding aanhangig is. Dat recht mag evenwel niet ongunstiger zijn dan het recht dat voor soortgelijke situaties naar nationaal recht geldt (gelijkwaardigheidsbeginsel) en mag de uitoefening van de door het Unierecht verleende rechten niet in de praktijk onmogelijk of uiterst moeilijk maken (doeltreffendheidsbeginsel), hetgeen de verwijzende rechter dient na te gaan.

 

 

Vindplaats

Eur.Vervoerr. 2017, afl. 5, 505; http://curia.europa.eu (11 juni 2017), concl. SZPUNAR, M.; JDE 2017 (samenvatting), afl. 241, 295; NIPR (NL) 2017, afl. 3, 586 en http://nipr-online.eu/ (5 december 2017); Pb C 31 juli 2017 (dispositief), afl. 249, 8 en http://eur-lex.europa.eu (31 juli 2017); RABG 2017, afl. 16, 1255, noot DE SMET, K.; Tijdschrift@ipr.be 2017, afl. 2, 9 en http://www.ipr.be/ (1 augustus 2017)

Lees hier de tekst van het arrest.

Gerelateerde opleidingen

Naar jaarlijkse gewoonte organiseren wij ook dit najaar de studienamiddag 'Faillissementsrecht: overzicht van recente rechtspraak', waarin Mr. Eddy Van Camp en Mr. Ilse Mertens een grondig overzicht geven - aan de hand van een aantal specifieke thema’s - van relevante gerechtelijke uitspraken uit de periode 1 mei 2017-1 september 2018.

U kan dit seminarie volgen op 14.11.2018 in Gent of op 20.11.2018 in Kontich.