HvJ (2e k.) nr. C-186/16, 20 september 2017 (Ruxandra Paula Andriciuc e.a. / Banca Româneasca SA)

Prejudiciële verwijzing – Bescherming van de consument – Richtlijn 93/13/EEG – Oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten – Artikel 3, lid 1, en artikel 4, lid 2 – Beoordeling van het oneerlijke karakter van contractuele bedingen – Kredietovereenkomst in vreemde valuta – Wisselkoersrisico dat volledig ten laste komt van de consument – Aanzienlijke verstoring van het evenwicht tussen de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen van de partijen – Tijdstip waarop de verstoring van het evenwicht moet worden beoordeeld – Strekking van het begrip ‚duidelijk en begrijpelijk geformuleerde’ bedingen – Omvang van de informatie die de bank moet verstrekken

 

Samenvatting 

Artikel 4, lid 2, van richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten moet aldus worden uitgelegd dat het begrip „eigenlijk voorwerp van de overeenkomst” in de zin van die bepaling een contractueel beding als in het hoofdgeding omvat, dat is opgenomen in een leningsovereenkomst in vreemde valuta, waarover niet afzonderlijk is onderhandeld en krachtens hetwelk de lening in dezelfde vreemde valuta moet worden terugbetaald als die waarin zij is aangegaan, aangezien dat beding een wezenlijke prestatie vastlegt die kenmerkend is voor die overeenkomst. Derhalve kan dat beding niet als oneerlijk worden aangemerkt, voor zover het duidelijk en begrijpelijk is geformuleerd. (Art. 3, lid 1 richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993).

Vindplaats

http://curia.europa.eu (21 september 2017), concl. WAHL, N.; JDE 2017 (samenvatting), afl. 243, 380; Pb C 13 november 2017 (dispositief), afl. 382, 21 en http://eur-lex.europa.eu (14 november 2017); SEW 2018 (weergave EVANS, S., GRAAT, J., KROEZE, H., DE LEEUW, M., MAASSEN, M., VERHOEVEN, M.), afl. 2, 56; TBH 2018 (weergave FELTKAMP, R., HENDRIKX, G.), afl. 3, 299 en http://www.rdc-tbh.be/ (23 april 2018)

Lees hier de tekst van het arrest

Gerelateerde opleidingen

Meer weten? Tijdens onze Juristendagen zal mr. Herman De Bauw (advocaat-vennoot, Eubelius) de sessie "Contracten met consumenten" verzorgen.

Deze sessie gaat door op 23.08.2018 in Leuven.