Samenvatting

Art. 1675/13, § 3, en 1675/13bis, § 2, Ger. W. schenden art. 10 en 11 Gw niet, in zoverre zij de schuldvorderingen van de socialezekerheidsinstellingen die het slachtoffer van sociale fraude zijn, niet uitsluiten van de mogelijkheid om te worden opgenomen in een gerechtelijke aanzuiveringsregeling die in een kwijtschelding van schulden voorziet.

Het behoort tot de beoordelingsbevoegdheid van de wetgever, rekening houdend met het doel dat hij nastreeft door de collectieve schuldenregeling in te voeren, te beslissen welke de schulden zijn die niet gedeeltelijk of volledig door de rechter kunnen worden kwijtgescholden. Het zijn derhalve geen overwegingen van openbare orde, noch het feit dat schulden die bestaan uit vergoedingen toegekend voor het herstel van lichamelijke schade kunnen voortvloeien uit een misdrijf, maar overwegingen inzake billijkheid die de keuze van de wetgever bij het vaststellen van het onreduceerbare karakter van sommige schulden hebben bepaald. Wat betreft de strafrechtelijke geldboeten, die in tegenstelling tot de andere schulden niet van burgerrechtelijke aard zijn, heeft de wetgever niet uitgesloten dat zij het voorwerp kunnen uitmaken van een kwijtschelding, maar heeft hij die laatste afhankelijk gemaakt van de inachtneming van de grondwettelijke regels die van toepassing zijn inzake de tenuitvoerlegging van de straffen, en in het bijzonder van art.110 Gw, dat aan de Koning het recht verleent de door de rechters uitgesproken straffen kwijt te schelden of te verminderen. De uitsluiting van die schulden is overigens redelijk verantwoord ten aanzien van de door de wetgever nagestreefde doelstellingen in verband met de kwijtscheldingen van schulden.

Referentieregel

Grondwettelijk Hof nr. 151/2018, 8 november 2018 (prejudiciële vraag)

Lees de tekst van het arrest hier

Gerelateerde opleidingen

Prof. dr. Bertel De Groote spreekt op 30.01.2019 op onze studienamiddag rond 'Collectieve Schuldenregeling' waarin hij een actuele stand van zaken en een overzicht van rechtspraak zal geven.

Deze opleiding gaat door in Kontich.