Samenvatting

Krachtens artikel 1675/2, derde lid Ger.W., zoals gewijzigd door de wet van 14 januari 2013, kan de persoon waarvan de minnelijke of gerechtelijke aanzuiveringsprocedure werd herroepen bij toepassing van artikel 1675/15, § 1, gedurende een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de datum van het vonnis van herroeping geen verzoekschrift tot het verkrijgen van een collectieve schuldenregeling indienen. Uit deze bepaling en de wetsgeschiedenis van de wijziging van voormeld artikel bij de wet van 14 januari 2013 volgt dat de wachttermijn van vijf jaar om een nieuw verzoek in te dienen die ingeval van herroeping wordt opgelegd aan de schuldenaar zowel van toepassing is op een herroeping van de beschikking van toelaatbaarheid als op de herroeping van de aanzuiveringsregeling.

 

Referentieregel

Cass. (3e k.) AR S.17.0047.N, 12 februari 2018 (BNP Paribas Fortis nv / M.L., S.L.)

Lees de tekst van het arrest hier

Gerelateerde opleidingen

Prof. dr. Bertel De Groote spreekt op 30.01.2019 op onze studienamiddag rond 'Collectieve Schuldenregeling' waarin hij een actuele stand van zaken en een overzicht van rechtspraak zal geven.

Deze opleiding gaat door in Kontich.