Samenvatting 

De omstandigheid dat de gegevens met betrekking tot een schuldvordering in het gedinginleidend verzoekschrift van de vordering tot collectieve schuldenregeling worden vermeld, ontslaat de houder van die schuldvordering niet van de verplichting daarvan aangifte te doen volgens de wijze en binnen de termijnen die door artikel 1675/9, § 2 en 3, Gerechtelijk Wetboek zijn voorgeschreven.

Hoewel de termijn waarbinnen de schuldeiser zijn aangifte van schuldvordering moet doen niet op straffe van verval is voorgeschreven, volgt uit § 3 van artikel 1675/9 Gerechtelijk Wetboek dat indien een schuldeiser geen aangifte van schuldvordering doet binnen de in die wettelijke bepaling bedoelde termijn van vijftien dagen, te rekenen van de ontvangst van de door de schuldbemiddelaar aan hem gerichte aangetekende brief, de betrokken schuldeiser geacht wordt afstand te doen van zijn schuldvordering en in dat geval het recht verliest om zich te verhalen op de schuldenaar en op de personen die voor hem een persoonlijke zekerheid hebben gesteld en dit recht enkel herwint in geval van afwijzing of herroeping van de aanzuiveringsregeling. De schuldvordering waarvan de schuldeiser wordt geacht afstand te doen omdat hij daarvan geen aangifte heeft gedaan binnen de voorgeschreven termijn, kan niet in de minnelijke aanzuiveringsregeling worden opgenomen.

Aangezien de termijn van artikel 1675/9, § 3, Gerechtelijk Wetboek geen op straffe van verval voorgeschreven termijn is in de zin van artikel 860 Gerechtelijk Wetboek, zijn de artikelen 861, 864 en 865 van dat wetboek niet van toepassing op de sanctie die volgt uit de niet-naleving van die termijn.

Referentieregel

Cass. (3e k.) AR S.17.0038.F, 19 maart 2018 (BNP Paribas Fortis sa / F.R., L.V., F.G.)

Lees de tekst van het arrest hier.

Gerelateerde opleidingen

Prof. dr. Bertel De Groote spreekt op 28.11.2018 op onze studienamiddag rond 'Collectieve Schuldenregeling' waarin hij een actuele stand van zaken en een overzicht van rechtspraak zal geven.

U kan deze opleiding ook volgen op 30.01.2019 in Kontich.