Samenvatting 

Artikel 10, punt 2, van richtlijn 92/85/EEG van de Raad van 19 oktober 1992 inzake de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid op het werk van werkneemsters tijdens de zwangerschap, na de bevalling en tijdens de lactatie (tiende bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van richtlijn 89/391/EEG) moet aldus worden uitgelegd dat het zich niet verzet tegen een nationale regeling op grond waarvan een werkgever een zwangere werkneemster als onderdeel van een collectief ontslag kan ontslaan zonder andere redenen te geven dan die welke het collectief ontslag rechtvaardigen, mits de objectieve criteria worden vermeld die zijn gehanteerd bij het selecteren van de voor ontslag in aanmerking komende werknemers. (Art. 2, onder a) en art. 10, punt 1 en punt 3 richtlijn 92/85/EEG van de Raad van 19 oktober 1992 en art. 1, lid 1, onder a) van richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag).

 

Referentieregel

HvJ (3e k.) nr. C-103/16, 22 februari 2018 (Jessica Porras Guisado / Bankia, S.A., Sección Sindical de Bankia de CCOO, Sección Sindical de Bankia de UGT, e.a.)

Prejudiciële verwijzing – Sociale politiek – Richtlijn 92/85/EEG – Maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid op het werk van werkneemsters tijdens de zwangerschap, na de bevalling en tijdens de lactatie – Artikel 2, onder a) – Artikel 10, punten 1 tot en met 3 – Ontslagverbod voor werkneemsters gedurende de periode vanaf het begin van hun zwangerschap tot het einde van hun zwangerschapsverlof – Werkingssfeer – Uitzonderingsgevallen die geen verband houden met de toestand van de betrokken werkneemster – Richtlijn 98/59/EG – Collectief ontslag – Artikel 1, lid 1, onder a) – Redenen die geen betrekking hebben op de persoon van de werknemer – Zwangere werkneemster die ontslagen is in het kader van een collectief ontslag – Motivering van het ontslag – Voorrang van de werkneemster bij behoud van de arbeidsplaats – Voorrang bij herplaatsing in een andere functie

Lees de tekst van het arrest hier

 

Gerelateerde opleidingen

Op 28 februari 2019 zetten mr. Hanne Cattoir en mr. Bart Vanschoebeke (Claeys & Engels) de voornaamste ontwikkelingen inzake Collectief ontslag op een rijtje tijdens hun studienamiddag die doorgaat in Sint-Niklaas.