Helemaal nieuw is de BV-uitkeringstest niet.

In dit artikel wordt enerzijds de vergelijking gemaakt met een reeds bestaande, algemenere bestuursplicht: Bestuurders van andere vennootschappen, in het bijzonder de NV, mogen immers ook zonder specifieke wetsbepaling in die zin niet overgaan tot een uitkering als de uitkerende vennootschap voorzienbaar in moeilijkheden zou komen met de betaling van haar schulden.

Daarnaast legt de auteur de link naar een functioneel equivalent van de BV-uitkeringstest die sinds jaar en dag besloten ligt in een insolventierechtelijke remedie: de (actio) pauliana of pauliaanse vordering. Met de pauliana kan een schuldeiser een rechtshandeling van de schuldenaar die de verhaalsmogelijkheden van die schuldeiser benadeelt onder bepaalde voorwaarden niet-tegenwerpelijk laten verklaren. Na faillissement van de schuldenaar kan enkel de curator een actio pauliana instellen, voor rekening van de faillissementsboedel.

Volledig artikel en bron: Corporate Finance Lab